Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Didaktika 5/2023

5/2023

Ako pracovať s chybami v edukácii

doc. PaedDr. Nina Bodoríková, PhD.

Príspevok zdôrazňuje význam práce s chybou v edukačnom procese. Upozorňuje na chybu ako na nutný prostriedok autonómie poznávania žiaka. Je dôležité, aby učitelia prestali vnímať chybenie žiakov za...

Otvorený klub - inovácie v manažovaní klubu ŠKD

Mgr. Gabriela Zábušková

Inovácie v manažovaní oddelení školského klubu detí reflektujú aj pedagogickí zamestnanci, ktorí sa stretávajú s dopadom vonkajších vplyvov na svoju pedagogickú činnosť. V druhej časti príspevku po...

Obsah vydania

Nové výzvy v didaktike

Zo seriálu: Editorial

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e.mail: office@wolterskluwer.sk. 
Odborný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com. 
Odborný garant: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. 
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk. 
Inzercia, predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk. 
Grafická úprava: Forma, s. r. o., Bratislava. 
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk. 
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Časopis je aj na direktor.sk. ISSN 1339-925X. 
Ročné predplatné 79,00 € vrátane DPH, poštovného a balného. Cena jedného výtlačku 13,17 € vrátane DPH , poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený. EV 5869/19. 
Periodicita vydávania: dvojmesačník. Zadané do tlače: 25. 9. 2023. 
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2023
ISSN 1338-2845

Seriály v tomto čísle

Editoriál

Nové výzvy v didaktike

Technológia sa stala súčasťou nášho každodenného života. Informácie sa šíria veľmi rýchlo a často bývajú zdieľané z rôznych zdrojov. V tomto rýchlom a dynamickom svete sa mení aj povaha vzdelávania. Tradičné metódy výučby, ktoré slúžili generáciám žiakov, už nemusia byť postačujúce pre prípravu mladých ľudí na komplexné výzvy, ktoré budúcnosť prináša. Tu vstupuje do hry didaktika a otázky, ktoré si treba klásť: Ako môžeme prispôsobiť metódy vyučovania rýchlemu tempu technologického pokroku? Ako môžeme podnietiť kritické myslenie, kreativitu a problémové riešenie situácií? Ako môžeme vytvoriť efektívne vzdelávacie prostredie, ktoré osloví všetkých? Odpovede aj na tieto otázky budeme hľadať spolu s metodikmi v časopise Didaktika.

Erich Petlák v príspevku Výzvy a reality súčasnej edukácie akcentuje, že predchádzajúce storočie veľmi významne obohatilo možnosti edukácie. Upozorňuje, že nové aspekty sa len pomaly dostávajú do reálnej edukačnej práce a edukácia stále zaostáva za možnosťami, ktoré jej ponúka veda. Zároveň pripomína, že edukácia musí reflektovať a reagovať na zmeny, ktoré sú a budú čoraz výraznejšie v technológiách, demografii, ekonomike, politike, sociokultúre, v práve.

Význam práce s chybou v edukácii nám objasní Nina Bodoríková. Autorka pripomína, že základným procesom hodnotenia a sebahodnotenia by malo byť identifikovanie chyby a jej dôsledná interpretácia. V článku píše: „Ak žiak sám chyby vyhľadáva a opravuje, získava cenné poznatky pre svoje ďalšie učenie sa. Kedy je žiak schopný opraviť chybu sám? Odpoveď na túto otázku je v istej miere závislá od toho, kedy chyba vznikla.“  Pokračovanie...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk