Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Otvorený klub - inovácie v manažovaní klubu ŠKD

Dátum: Rubrika: Vychovávateľ

Inovácie v manažovaní oddelení školského klubu detí reflektujú aj pedagogickí zamestnanci, ktorí sa stretávajú s dopadom vonkajších vplyvov na svoju pedagogickú činnosť. V druhej časti príspevku ponúkame návrh realizácie otvoreného klubu, ktorý predstavuje zmenu klasického, zaužívaného spôsobu riadenia školského klubu detí. Uvádzame aj príklady dobrej praxe inovácií v manažovaní oddelení školského klubu detí.

Dokončenie z predchádzajúceho čísla.

Návrh realizácie otvoreného klubu

V školskom klube detí (Novotná, 2022) vnímame pre implementáciu neformálneho vzdelávania obrovský priestor. Neformálne vzdelávanie je pre školský klub detí (ďalej len „ŠKD“) výzvou ako inovovať obsah, proces a štýl výchovno-vzdelávacej práce. ŠKD je významné výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré umožňuje žiakom mladšieho školského veku po skončení vyučovania tráviť svoj voľný čas zmysluplne a v bezpečí (Šuhajdová, 2011, s. 44). Čas strávený v ŠKD je voľným časom žiakov, mal by spĺňať atribúty voľného času. Nemal by byť chápaný ako pokračovanie vyučovania alebo ako služba rodičom. Deti si majú oddýchnuť, rekreovať, uvoľniť sa. Mali by realizovať svoje záujmy a potreby (Novotná, 2022).

Návrhom manažovania školského klubu detí je zmena klasického, zaužívaného spôsobu riadenia školského klubu realizáciou systému Otvorený klub.

Pri objasňovaní pojmu otvorený klub môžeme vychádzať:

  • z klasifikácie organizačných foriem formálneho vzdelávania – ide o podobu vzdelávania v rámci existujúceho tzv. triedno-hodinového systému, teda o organizačné formy, ktorých základným znakom je rozdelenie žiakov na relatívne stále skupiny – triedy, v prípade ŠKD na oddelenia ŠKD.
  • z charakteristiky foriem neformálneho vzdelávania – vychádzame z charakteristiky foriem neformálneho vzdelávania ako vonkajšieho spôsobu organizácie tohto vzdelávania.

Toto organizačné hľadisko poskytuje možnosti odpovedí na otázky (Mužík, in Nemcová, Šolcová, 2020):

  • Kde bude neformálne vzdelávanie prebiehať?
  • Ako dlho bude neformálne vzdelávanie trvať?
  • Ako často bude neformálne vzdelávanie prebiehať?
  • Koľko budeme mať účastníkov neformálneho vzdelávania?
  • Za akých podmienok budeme vzdelávať?

Formy a metódy neformálneho vzdelávania sa vzájomne dopĺňajú. Otvorený klub možno organizovať aj ako edukačný projekt, alebo program neformálneho vzdelávania.

Požiadavky na činnosť školského klubu detí v súčasnosti v sebe zahŕňajú:

  • Legislatívne východiská: zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach zo 17. 1.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk