Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Hodnotenie

Kognitívne nástroje formatívneho hodnotenia

Príspevok s názvom „Kognitívne nástroje formatívneho hodnotenia“ je v poradí tretím zo série príspevkov venovaných formatívnemu hodnoteniu. Je zameraný na charakteristiku vybraných nástrojov formatívneho hodnotenia. V súčasnosti existuje viacero n...

Sumatívne verzus formatívne hodnotenie

Príspevok „Sumatívne verzus formatívne hodnotenie“ je v poradí druhým zo série príspevkov zameraných na sprístupnenie poznatkov o formatívnom hodnotení. Cieľom príspevku je poukázať na rozdiely medzi sumatívnym a formatívnym hodnotením z pohľadu u...

Aktuálne trendy v hodnotení žiakov v interkultúrnych súvislostiach

Každý rok sa na konci školského roka opakuje tá istá situácia. Mnohí žiaci sa obávajú vysvedčenia a kladú si otázky: „Ako budú reagovať rodičia? Neprepadnem?“ Takéto stresujúce stavy však žiaci v niektorých krajinách vôbec nepoznajú. Napríklad švé...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk