Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Opatrenie,výchovné opatrenia

Chrípkové prázdniny N

Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

V prípade nárastu chrípkových ochorení  sa postupuje podľa Metodického usmernenia č. 15/2005-R z 31.10.2005, ktorým sa vydáva Plán opatrení pre základné a stredné školy a školské zariadenia pre prípad pandémie chrípky v Slovenskej republike (ďalej...

Opakovanie ročníka N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Môže žiak 5. ročníka 2-krát po sebe opakovať ročník? Žiak opakuje 5. ročník už v aktuálnom školskom roku a jeho výsledky sa znovu javia nedostatočne.

Vylúčenie žiaka zo školy N

Autor/i: JUDr. Ivana Gerdová

Máme v 3. ročníku učňa v odbore automechanik. Od začiatku školského roka nebol na praxi v servise ani jeden deň. Má vyše 100 hodín neospravedlnenej absencie. Na teoretickom vyučovaní má tiež absencie, poznámky za mobil, neskoré príchody atď. a ani...

Dátum ukončenia školskej dochádzky pri septembrových opravných termínoch N

Autor/i: JUDr. Ivana Gerdová

Chcela by som sa opýtať, či žiaci, ktorí neuspeli v externej časti maturitnej skúšky, resp. v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky v riadnom (marcovom) či náhradnom (aprílovom) termíne a budú opakovať túto časť maturitnej skúšky v oprav...

Služby informačných kancelárií pre obete trestných činov N

Autor/i: -

Služby informačných kancelárií pre obete trestných činov (informačné kancelárie) nachádzajúcich sa na kontaktných bodoch v každom krajskom meste sú zamerané na nasledujúce cieľové skupiny – obete z radov seniorov, obete násilných trestných činov, ...

Odfotenie prijímačkových testov rodičom N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Rodič žiaka chce, aby sme poslali cez edupage odfotené prijímačkové testy jej dcéry. Nemá čas prísť osobne nahliadnuť do nich. Povedala, že aj keby prišla, aj tak si to odfotí. Má možnosť  rodič odfotiť si tieto testy?  

Oslobodenie žiaka od povinnosti dochádzať do školy N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková , JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Predmetom rozhodovania riaditeľa základnej školy je oslobodenie žiaka od povinnosti dochádzať do školy podľa ustanovenia § 5 ods. 3 písm. c) zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Rozsah rozhodovania o oslobodení žiaka od povinn...

Tehotenské štipendium žiačky strednej školy N

Autor/i: -

Zákon č. 426/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a mení zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) určuje teho...

Neoznámenie či neprekazenie zločinu môže byť trestné N

Autor/i: -

Predstavte si, že poznáte 14-ročnú dievčinu, ktorá sa stýka s partiou starších adolescentov. Zmenila správanie, je uzavretá, avšak často vybuchne, ak sa jej matka pýta, s kým a kde bola. Matka má podozrenie, že jej dcéra užíva drogy, ktoré jej vým...

Ako rozvíjať a podporovať motiváciu žiakov do učenia N

Autor/i: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.

Pri opise mnohých pedagogicko-didaktických a psychologických javov niekedy skutočne zabúdame na velikánov našej pedagogickej a psychologickej vedy a ich prínos pre edukáciu. Myšlienky sú z publikácie J. Hvozdíka (1986, s. 269 – 273), do ktorých sm...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ