Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Opatrenie,výchovné opatrenia

Monitorovanie priestoru kamerovým systémom bez súhlasu rodičov/zamestnancov N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Je možné monitorovať kamerovým systémom priestor - chodby, resp. šatne v základnej a materskej škole bez súhlasu všetkých rodičov alebo zamestnancov školy, resp. materskej školy alebo je k tomu potrebný súhlas  zákonných zástupcov žiakov a aj zame...

Doručenie oznámenia o priestupku za záškoláctvo rodičovi, ktorý nežije v spoločnej domácnosti N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Ako postupovať pri doručení oznámenia o priestupku za záškoláctvo rodičovi, ktorý nežije v spoločnej domácnosti s dieťaťom a matkou a nevieme ani bydlisko, kde sa zdržiava. Oficiálne má trvalé bydlisko len mesto, bez ulice a popisného čísla. Keďže...

Evidovanie neprítomnosti žiaka N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Pokiaľ sa na strednej škole v určitý deň nekonalo riadne vyučovanie (z objektívnych dôvodov) a žiaci mali ako náhradný program len účasť na kultúrnom podujatí (v rovnakom meste) v trvani cca 2 hodiny, po ktorom išli domov, je možné za daný deň evi...

Kontrola osobných vecí žiaka v školskom poriadku N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Môže škola zakomponovať do školského poriadku (ak áno, za akých podmienok) takéto opatrenie: Triedny učiteľ/učiteľ má právo na pokyn riaditeľa školy kontrolovať osobné veci žiaka (napr. tašku, vrecká oblečenia) v prípade podozrenia na nosenie do š...

Správna formulácia informovaného súhlasu N

Autor/i: JUDr. Ivana Gerdová

Je táto formulácia informovaného súhlasu správna? „V prípade závažného podozrenia na prechovávavanie žuvacieho tabaku alebo iných návykových látok  je možné prehliadnutie osobných vecí žiaka (školská taška, vrecká na mikine, nohaviciach) pedagogic...

Chrípkové prázdniny N

Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

V prípade nárastu chrípkových ochorení  sa postupuje podľa Metodického usmernenia č. 15/2005-R z 31.10.2005, ktorým sa vydáva Plán opatrení pre základné a stredné školy a školské zariadenia pre prípad pandémie chrípky v Slovenskej republike (ďalej...

Opakovanie ročníka N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Môže žiak 5. ročníka 2-krát po sebe opakovať ročník? Žiak opakuje 5. ročník už v aktuálnom školskom roku a jeho výsledky sa znovu javia nedostatočne.

Vylúčenie žiaka zo školy N

Autor/i: JUDr. Ivana Gerdová

Máme v 3. ročníku učňa v odbore automechanik. Od začiatku školského roka nebol na praxi v servise ani jeden deň. Má vyše 100 hodín neospravedlnenej absencie. Na teoretickom vyučovaní má tiež absencie, poznámky za mobil, neskoré príchody atď. a ani...

Dátum ukončenia školskej dochádzky pri septembrových opravných termínoch N

Autor/i: JUDr. Ivana Gerdová

Chcela by som sa opýtať, či žiaci, ktorí neuspeli v externej časti maturitnej skúšky, resp. v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky v riadnom (marcovom) či náhradnom (aprílovom) termíne a budú opakovať túto časť maturitnej skúšky v oprav...

Služby informačných kancelárií pre obete trestných činov N

Autor/i: -

Služby informačných kancelárií pre obete trestných činov (informačné kancelárie) nachádzajúcich sa na kontaktných bodoch v každom krajskom meste sú zamerané na nasledujúce cieľové skupiny – obete z radov seniorov, obete násilných trestných činov, ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ

Aktuálne články

Evidovanie neprítomnosti žiaka N

Publikované:

Delenie triedy na skupiny A

Publikované: Aktualizované:

Ukladanie sankcií za záškoláctvo N

Publikované:

Prestup z bilingválnej školy na gymnázium A

Publikované: Aktualizované: