Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 12/2022

12/2022

Inovácia systému hodnotenia a odmeňovania pedagogických a odborných zamestnancov

Mgr. Henrieta Gromanová

V príspevku sa venujeme inovácii systému hodnotenia a odmeňovania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v školách. Zameriame sa na oblasti inovácie činnosti zamestnanca, ako je profes...

Pravidlá efektívnej preventívnej práce so žiakmi

prof. doc. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.

Pedagogickí a odborní zamestnanci škôl sa často stretávajú s rizikovým či problémovým správaním žiakov. Ide o široké spektrum správania od drobných prehreškov až po závažné sociálno-patologické jav...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk.
Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: Klara.Glosikova@wolterskluwer.com.
Zodpovedný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Časopis je aj na direktor.sk. ISSN 1339-925X.
EV 2265/08
Ročné predplatné 89 EUR vrátane DPH, poštovného a balného. Cena jedného výtlačku 7,42 € vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje
o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.
Periodicita vydávania: mesačník
Zadané do tlače: 7. 12. 2022
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2022
ISSN 1336-9849

Editoriál

Veľkí učitelia v histórii „našej“ školy

„Veľkí učitelia sa nezapisujú do histórie, ich životy sa prelievajú do životov iných. Sú piliere samotnej stavby našich škôl, sú podstatnejší než tehly a stĺpy budov a sú navždy podnetnou silou a objavnou mocou našich životov.“ Z filmu Klub vyvolených (2002)

O histórii konkrétnej školy, školského zariadenia sa veľa dozvieme z jej kroniky. Spoznáme dôležité mená, dočítame sa o prestavbách budov. Naše oči vedia upriamiť pozornosť na významné mená a osudy. A potom príde čas Vianoc a na stretnutiach s dávkou nostalgie spomíname aj na príbehy učiteľov, ktorí sa v týchto kronikách nespomínajú. Napriek tomu sa nám vryli do pamäti. Spomienky na nich sa tradujú, zdroje motivácie ani vekom nestrácajú na svojej aktuálnosti. Ich múdrosť sa preliala do našich životov a my sme im vďační, že chvíľu nás na našej ceste dozrievania sprevádzali.

Dohodám o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru sa venuje Ingrid Konečná Veverková. V článku upozorňuje riaditeľov na novelu Zákonníka práce v oblasti uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktorá je účinná od 1. novembra 2022 a 1. januára 2023.

Marián Varga sa v článku s názvom „Pracovná cesta, cestovné príkazy, cestovné náhrady v školstve“ píše: „Pri uznaní cestovných výdavkov treba vždy vychádzať z toho, aký spôsob a aký druh dopravy bol určený riaditeľom školy pri vyslaní zamestnanca na pracovnú cestu a zamestnanec ho nemôže meniť.“  Pokračovanie...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk