Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Mediácia

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Mediácia

Negatívne emócie v konflikte

Kategória: Mediácia Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

„Zlé veci nie sú to najhoršie, čo sa nám môže stať. Tá najhoršia vec, ktorá sa nám môže stať, je NIČ.“ (Richard Bach) Emócie sú úzko spojené s konfliktom a tiež s uspokojovaním našich potrieb. Každý z nás má právo na prežívanie svojich emócií tak,...

Mediácia konfliktu medzi žiakmi 1. stupňa

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

V prípade výskytu konfliktného správania medzi žiakmi 1. stupňa základnej školy môže učiteľ využiť mediáciu ako odbornú metódu riešenia konfliktov. Metódu modifikujeme s ohľadom na cieľovú skupinu žiakov mladšieho školského veku.

Dohoda o úprave rodičovských práv a povinností v mediácii

Kategória: Mediácia Autor/i: Ing. Bronislava Švehláková

Rozvod manželov, resp. rozchod partnerov je jednou z najťažších skúseností, ktorú môže človek zažiť. Ovplyvňuje nielen dospelých, ale aj ich deti, ktoré musia čeliť zmene rodinného prostredia, často aj neistote a strachu. Ich pocity sa zrkadlia v ...

Proces a výsledok mediácie podľa zákona o mediácii

Kategória: Mediácia Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Prax v školách a školských zariadeniach čoraz viac prináša tému využitia mediácie podľa zákona o mediácii aj v školskom prostredí. Súdne konania sú dlhé, náročné na psychiku a prežívanie účastníkov sporu a vnášajú do prostredia škôl nezdravú klímu...

Technika časového spomalenia deja

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Súčasná doba, kedy žiaci vnímajú veľké množstvo informácií s rôznych zdrojov, ich núti robiť si skratky vo vnímaní situácií. Technika spomalenia deja učí deti vnímať detaily, kľúčové momenty v deji, ktoré by mohli v rýchlosti každodenného života p...

Facilitácia diskusie a jej kvalita

Kategória: Mediácia Autor/i: PhDr. Zuzana Rapčanová

Ako byť úspešný v diskusii? Ako si pripraviť ciele a agendu diskusie na skupinové stretnutie? Potrebujete zvládnuť kolegov, ktorí sa na stretnutí správajú rušivo? Aké facilitatívne princípy treba využívať pri vedení ľudí?

Kľúčové vlastnosti a zručnosti mediátora v školskom prostredí

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Čo robí mediátora v školskom prostredí vítaným? Ktoré zručnosti sú pre mediátora dôležité? Čo je hra na mediátora a čo reálne používanie mediačných zručností v rovesníckej mediácii? Každá škola je jedinečná, preto program rovesníckej mediácie je ...

Mediácia podľa zákona, mediácia ako odborná metóda a mediácia ako forma prevencie

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Školské prostredie ponúka množstvo situácií, kde prítomnosť mediátora je potrebná. Mediácia realizovaná podľa zákona o mediácii (realizuje ju mediátor z registra mediátorov na MS SR), mediácia ako odborná metóda riešenia konfliktov (realizuje ju m...

Školská mediácia ako jedna z aplikačných oblastí mediácie

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Vyberáme z legalis.sk V príspevku sa venujeme školskej mediácii ako jednej z aplikačných oblastí mediácie. Vymedzujeme kľúčové pojmy súvisiace s mediáciou v školskom prostredí, pričom sme sa zamerali na oblasť regionálneho školstva. Opíšeme nalieh...

Aktivita: Kvety - Kto som a čo mi pomáha - sebareflexia

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Adrián Hudák

CIEĽ: Precvičovanie sebareflexie, sebadôvery a vyjadrovanie vlastných pocitov. FORMA: triednická hodina. METÓDY: výtvarná práca, individuálna práca, sebareflexia, diskusia. POMÔCKY: papierové tanieriky, pomôcky na výtvarnú výchovu, písacie potreby.

Aktivita: Tímové pero - spolupráca

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Adrián Hudák

CIEĽ: Zábavným spôsobom precvičovať kooperáciu, psychomotorické schopnosti a komunikačné zručnosti. FORMA: triednická hodina. METÓDY: skupinová práca, kooperatívne vyučovanie, práca s jemnou motorikou, koordinovaná spolupráca. POMÔCKY: fixky s hru...

Zisťovanie klímy v pedagogickom tíme

Kategória: Mediácia Autor/i: RNDr. Helena Vicenová

Klíma školy je v pedagogickom slovníku definovaná ako sociálno-psychologická premenná vyjadrujúca kvalitu interpersonálnych vzťahov a sociálnych procesov, ktoré fungujú v danej škole tak, ako ju vnímajú, prežívajú a hodnotia učitelia, žiaci, príp....

Otvorenosť, sebaúcta a dôvera ako predpoklady zmien

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Každá organizácia z času na čas prechádza zmenami. Niektoré sú výraznejšie, iné majú charakter iba kozmetických úprav. Investície do formovania zdravej kultúry školy sa však vrátia dvojnásobne. Prvýkrát vo výkone zamestnanca, pocite jeho úspešnost...

Význam a vlastnosti malých skupín v edukácii

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Michal Šafránek

V príspevku sa venujeme skupinám ako spojujúcemu článku medzi záujmami spoločnosti a jednotlivca, kde sa vzájomne stretávajú spoločenské potreby s potrebami jednotlivca. Popisujeme význam skupín pre život jedinca, vlastnosti malých sociálnych skup...

Zásady aktívneho počúvania

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová , Ing. Bronislava Švehláková

Kompetenčný profil vedúceho pedagogického zamestnanca, riaditeľa školy aj jeho zástupcu v 4. oblasti s názvom Profesijný rozvoj predpokladá v kompetencii 4.1 Viesť ľudí (Pokyn ministra č. 39/2017, príloha č. 32 až 36) aj preukázanie kompetencie ef...

Prvá skúsenosť dieťaťa so školským prostredím

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Byť v úlohe žiaka je pre neho nová skúsenosť. Významnú úlohu pri chápaní a stotožnení sa s novou životnou rolou žiaka zohráva vplyv prostredia aj štýl výchovy v rodine. Adaptácia na nové prostredie môže byť sťažená, ak rodičia nesprávnym spôsobom ...

Únik a rezignácia v konflikte

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Konflikty v školskom prostredí prinášajú množstvo nečakaných situácií a zvratov. Zdanlivo jednoduché riešenia sa vplyvom obranných mechanizmov menia na prekážky a stávajú sa vážnou bariérou na ceste zmierovania. 

Emócie v pedagogickom tíme

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

„Mám skvelých kolegov. Tí starší vedia upokojiť moje emócie, vedia ma trpezlivo vypočuť a citlivo usmerniť vtedy, keď potrebujem nadhľad. Doprajú mi aj čas na vlastné rozhodnutia. S rovesníkmi máme spoločné témy, rozoberáme štýly výučby, vhodnosť ...

Aktivita: Jeden - dva - tri bum

Kategória: Mediácia Autor/i: -

Vyberáme z publikácie Vladimíra Labátha – Cvičenia, hry, simulácie

Rôzne postupy desegregácie v škole s využitím metódy mediácie a zmierovania

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Soňa Koreňová

Žiaci, učitelia, vedenie školy, rodičia a mnohí ďalší aktéri školského života sa stávajú účastníkmi alebo pozorovateľmi konfliktov na dennodennej báze. Prítomnosť konfliktu v živote človeka je prirodzený a do istej miery aj želaný jav. Vďaka konfl...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk