Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - 2020

V 1. čísle časopisu Didaktika pripravujeme....

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Didaktika ako odborný dvojmesačník je platformou pre výmenu skúseností v oblasti zavádzania nových prístupov a prostriedkov do vyučovacieho procesu. Časopis je určený vedúcim pedagogickým a odborným zamestnancom, pedagogickým zamestnancom vykonáva...

VÝKAZY - Zber údajov za materské školy podľa stavu k 31. 12. 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Na základe novely zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, a ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a...

COVID-19 Vyhláška UVZ SR - obmedzenie prevádzok a hromadných podujatí a prevádzkové hodiny MOM počas sviatkov

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

ÚVZ SR podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b zákona vyhlášku č. 45, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. a), d), e), r), w), x), y) a z) zákona opatrenia pri ohrození verejné...

Metodické usmernenie CPPPaP, CŠPP - štandardy

Kategória: Aktuality Autor/i: vudpap.sk

VÚDPaP dňom 18.12.2020 vydáva procesné štandardy výchovného poradenstva a prevencie pre odborné činnosti odborných zamestnancov školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie, pre odborné činnosti pedagogických a odborných zamestnancov v š...

Smernica č. 75/2020 - počet pracovných miest obce a samosprávneho kraja pre odborné zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v školstve

Kategória: Aktuality

Smernica s účinnosťou od 1. januára 2021 zvyšuje počet žiakov pripadajúcich na jedno pracovné miesto odborného zamestnanca obce, ktorý odborne zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v školstve. 

COVID-19 Úrazový príplatok možno priznať len z jedného pracovného pomeru

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov a poškodených zamestnancov, že tým poškodeným, ktorí majú viac pracovných pomerov, možno dávku úrazový príplatok priznať len z jedného úrazového poistenia.

Štátna školská inšpekcia - oznam pre verejnosť

Kategória: Aktuality Autor/i: ssiba.sk

Vzhľadom na nepriaznivý vývoj epidemiologickej situácie a vianočné sviatky v čase od 21. decembra 2020 do 10. januára 2021 upravuje Štátna školská inšpekcia možnosti vybavovania agendy na ústredí a jednotlivých školských inšpekčných centrách a ich...

Pokojné Vianoce

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

"Musíme sa pozrieť za hranice súčasnosti, aby sme videli, aký vplyv budú mať naše rozhodnutia na našu budúcnosť." Rozprávka Pinocchio

Zdravé stravovanie počas Vianoc

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Prvý krokom je neprejedať sa, konzumovať pokrmy radšej častejšie v menších porciách a nerobiť si zbytočne veľké zásoby potravín. Sladké recepty možno pripraviť aj výmenou určitých surovín za zdravšie alternatívy (namiesto bielej múky použite špald...

COVID-19 Opatrenia k izolácií pozitívne testovaných a karanténa osôb v úzkom kontakte

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Pomôžte spomaliť šírenie ochorenia COVID-19.  Vyhláška č. 56, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozit...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov