Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov 2019  

Zoradiť podľa:

Aktuality - Február 2019

Týždeň slovenských knižníc

Kategória: Aktuality

20. ročník Týždňa slovenských knižníc sa uskutoční  4. – 10. marca 2019 pod spoločným mottom KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH. Organizátormi podujatia sú Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc.

Lokálne epidémie chrípky v SR a chrípkové prázdniny

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Na chýbajúci počet detí a žiakov z dôvodu ochorení na chrípku a chrípke podobných ochorení reagujú na Slovensku v rámci prevencie aj mnohé výchovno-vzdelávacie zariadenia prerušením vyučovania (tzv. chrípkové prázdniny). 

Poskytovanie cestovných náhrad zamestnancom školstva

Kategória: Aktuality Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi

Podmienky poskytovania cestovných náhrad upravuje zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“). Zákon o cestovných náhradách vymedzuje všeobecné podmienky poskytovania cestovných náhrad, vymedzuje pojmy ‒ pracovná cesta, pravidelné pracovisko, určuje okruh osôb, ktorým vzniká nárok na cestovné náhrady, rozčleňuje cestovné náhrady na nárokové a nenárokové.

Starý vizuál elektronických schránok definitívne zanikne

Kategória: Aktuality Autor/i: sekcia komunikácie NASES

Od 1. marca bude elektronická komunikácia fungovať len v nových elektronických schránkach. Končí sa tak prechodné obdobie, keď schránky fungovali v starej „červenej“ verzii a zároveň mohli používatelia portálu slovensko.sk využívať aj novú, ktorú Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) sprístupnila pred rokom a pol.

Fyzické osoby podnikatelia už len elektronicky

Kategória: Aktuality Autor/i: financnasprava.sk

Finančná správa upozorňuje fyzické osoby podnikateľov, že daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B môžu podať najneskôr do 1. apríla už len elektronicky. S elektronickým podávaním dokumentov je spojených niekoľko krokov, ktoré je potrebné spraviť v dostatočnom predstihu pred samotným podaním daňového priznania. 

Do systému duálneho vzdelávania sa zapojilo viac prvákov ako v minulom roku

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk

K 31. januáru 2019 sa do systému duálneho vzdelávania zapojilo 1721 prvákov. Čo je v porovnaním so septembrom 2018 nárast o viac ako sto žiakov.

Normatívy a normatívne príspevky na rok 2019

Kategória: Aktuality

Na webovom sídle ministerstva sú zverejnené normatívy na rok 2019 pre školy všetkých zriaďovateľov a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja, ktoré boli vypočítané v súlade s nariadením vlády č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

Kategória: Aktuality Autor/i: www.employment.gov.sk

S účinnosťou od 1. januára 2019 nadobúdla účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa týka najmä poskytovania dotácie na stravu.

Učitelia nemeckého jazyka sa môžu prihlásiť na hospitačný pobyt v Bavorsku

Kategória: Aktuality

Učitelia nemeckého jazyka na základných alebo stredných školách môžu požiadať o dvojtýždňové štipendium na nemeckej škole v Bavorsku. Termín hospitačného pobytu je po dohode s nemeckou stranou plánovaný na september - november 2019. Prihlášky je potrebné poslať do 23. mája 2019.

Záujem študentov o Paneurópsku vysokú školu je rekordný

Kategória: Aktuality Autor/i: Paneurópska vysoká škola

(Bratislava, 14. 1. 2019) Paneurópska vysoká škola (PEVŠ) v akademickom roku 2018/19 zaznamenala rekordný počet prihlásených študentov. Opäť sa tak potvrdzuje, že kvalitné štúdium zamerané na prax a moderný spôsob vzdelávania je to, čo študenti nielen potrebujú, ale aj vyhľadávajú.

Výzva V základnej škole úspešnejší II už len pre mimobratislavské regióny

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR informuje, že dopytovo-orientovaná výzva operačného programu Ľudské zdroje s názvom „V základnej škole úspešnejší II“ presiahla disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov pre viac rozvinutý región (Bratislavský kraj). 

Manažment školy v praxi č. 2/2019

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi

V novom čísle časopise Manažment školy v praxi sa venujeme procesu individuálnej integrácie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, problémovému a rizikovému správaniu žiakov,  efektívnej komunikácii v multikultúrnom prostredí. Rozobrali sme šikanovanie a ochranu pred rovesníckym násilím, ponúkame odporúčania v oblasti poskytovania cestovných náhrad zamestnancom školstva.   

Ako sa starostlivosť o dieťa započítava do dôchodku

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Doba starostlivosti o dieťa (materská a rodičovská dovolenka), počas ktorého sa poistenec osobne stará o dieťa do troch rokov veku, sa mu spravidla automaticky započítava pre účely jeho budúceho nároku na niektorú z dôchodkových dávok.

Automatizácia mení spôsob práce aj potrebné zručnosti

Kategória: Aktuality Autor/i: euractiv.sk

Technologické zmeny môžu viesť ku kvalitnejšiemu životu a k lepšej práci, ale aj k rastu nerovnosti a polarizácie.  Pracovný trh čakajú v blízkej budúcnosti významné otrasy spôsobené technologickými zmenami. Na tento čoraz viac skloňovaný predpoklad sa v uplynulom období v dvoch na seba nadväzujúcich správach pozrelo Svetové ekonomické fórum (WEF). 

Prerušenie výchovno - vzdelávacieho procesu z dôvodu chrípky

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

V 7. kalendárnom týždni bolo hlásených  99 635 akútnych respiračných ochorení, t. j. chorobnosť 3 185,4  osôb v starostlivosti lekárov. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom  stúpla o 8,0 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Banskobystrickom kraji, najnižšia v Žilinskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí.

Kto sa najlepšie uplatní na trhu práce?

Kategória: Aktuality

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spustilo novú webovú stránku  www.trendyprace.sk, ktorá poskytuje informácie o vývoji a trendoch na trhu práce tak, aby im rozumeli a dokázali sa podľa nich rozhodovať najmä žiaci a rodičia pri výbere strednej školy, ale aj študenti pri podávaní prihlášok na vysoké školy.

Dočasná pracovná neschopnosť do 10 dní

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov, aby nezasielali do Sociálnej poisťovne II. diel Potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti svojho zamestnanca v prípade, ak jeho dočasná pracovná neschopnosť trvá menej ako 10 kalendárnych dní.

Dotácie v roku 2019 - regionálne školstvo

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Rozpis finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte sekcie regionálneho školstva na dotácie v roku 2019

Autizmus - výzva pre spoločnosť

Kategória: Aktuality

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave organizuje pre širokú verejnosť vedeckú kaviareň pod názvom Veda v CENTRE. 28. 2. 2019 o 17.00 hod. sa bude hovoriť o autizme.

Gymnáziá môžu žiadať o finančné prostriedky z európskych štrukturálnych a investičných fondov

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR vyhlásilo v novembri minulého roka dopytovo-orientovanú  výzvu  s cieľom zvýšiť  kvalitu vzdelávania na gymnáziách v oblastiach čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti. Gymnáziá  majú stále možnosť čerpať finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk