Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Aktuality  

Zoradiť podľa:

Materské školy

Môj hrdina si ty – knižka pre deti vytvorená deťmi

Kategória: Aktuality Autor/i: detstvobeznasilia.sk

Projekt, ktorého súčasťou je knižka Môj hrdina, bol vypracovaný pracovnou skupinou Stáleho výboru medzi Agentúrou pre duševné zdravie a psycho-sociálnou podporou v núdzových situáciách. Je podporovaný odborníkmi z celého sveta v spolupráci s rodičmi, opatrovateľmi, učiteľmi a deťmi v 104 krajinách.

Najvyšší kontrolný úrad dostal za prvých šesť mesiacov 240 podnetov

Kategória: Aktuality Autor/i: nku.gov.sk

Preverenie hospodárenia verejno-právnej RTVS, pracovno-právnych vzťahov na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave, či konanie samospráv počas trvania pandémie ochorenia COVID-19 žiadali od Najvyššieho kontrolného úradu SR vo svojich podnetoch obyvatelia Slovenska v tomto roku.

Škôlka má pozítívny vplyv na rozvoj detí - sústreďme sa na opatrenia včas

Kategória: Aktuality Autor/i: minv.sk

Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity je partnerom projektu Posilnenie odborných kapacít v predprimárnom vzdelávaní v kontexte inklúzie rómskych detí (PPV). Tento projekt bol realizovaný rómskou vzdelávacou mimovládnou organizáciou eduRoma a Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI).

Štatutári neziskoviek, ktorí nedoplnili do registrov údaje, sa nedostanú do svojich elektronických schránok

Kategória: Aktuality Autor/i: minv.sk

Neziskové mimovládne organizácie majú už takmer mesiac aktivované e-schránky, no mnohí štatutári sa do nich nedostanú pre nekompletné údaje, ktoré štátu poskytli.

Zber údajov o priebehu dištančnej výučby a o potrebách škôl

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva po vzore iných krajín, akými sú Česká republika, Veľká Británia či USA, spúšťa zber údajov o priebehu dištančnej výučby. Cieľom je zistiť skúsenosti, postrehy a potreby každej základnej a strednej školy na Slovensku.

Sprievodca školským rokom 2020/2021

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150, ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva záväzné pokyny k organizácii školského roka 2020/21.

Pasce moci - Vladimír Labáth

Kategória: Aktuality Autor/i: wolterskluwer.sk

MOC. Fenomén, ktorý v mnohých vyvoláva prevažne negatívne asociácie. Je túžba po moci vlastná len určitej skupine ľudí a naozaj má len negatívnu podobu? Publikácia „Pasce moci" prináša nevšedný pohľad na moc ako prejav prirodzených potrieb človeka a súčasť každej interakcie medzi ľuďmi.

Nárok na pandemickú OČR rodičom školopovinných detí zanikne 30. júna

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Nárok na pandemickú OČR rodičom školopovinných detí z dôvodu poskytovania starostlivosti zanikne zo zákona dňom 30. 6. 2020. 

Stratégie zvládania frustrácie - obranné mechanizmy

Kategória: Aktuality Autor/i: Tatiana Soroková

Obranné mechanizmy predstavujú reakciu na nadmernú záťaž, chránia organizmus pred poškodením. Často však obrana pôsobí neadekvátne a ak jedinec v nej zotrváva dlhšie, stráca schopnosť pružného prispôsobenia sa aktuálnym okolnostiam. 

Zvýšenie životného minima od 1. 7. 2020 a dávky zo Sociálnej poisťovne

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Od 1. júla 2020 sa mení výška životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu z 210,20 eur mesačne na 214,83 eur mesačne. 

Klasické a inovatívne v edukácii

Kategória: Aktuality Autor/i: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.,

Didaktika ako veda sa neustále rozvíja a využívajúc poznatky iných vied, sa neustále modernizuje a pripomína edukácii skutočne novšie a novšie možnosti. Neraz nejde o niečo celkom nové, skôr by sa dalo povedať inovované. Mnohé z toho čo dnes považujeme za nové, moderné, inovatívne a pod., pedagogika poznala už pred viacerými rokmi. Možno spomenúť, napr. problémové vyučovanie, skupinové vyučovanie, diferencované vyučovanie, projektové vyučovanie a rad ďalších koncepcií vyučovania, ktoré zvykneme označovať ako inovatívne.

Rozhodnutie ministra – MŠ, ZŠ, SŠ a školské zariadenia s účinnosťou od 22. júna 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Minister školstva, vedy, výskumu a športu s účinnosťou od 22. júna 2020 obnovuje školské vyučovanie vo všetkých druhoch a typoch škôl a všetkých ročníkoch, ak tak rozhodne zriaďovateľ a  obnovuje prevádzku všetkých školských zariadení, ak tak rozhodne zriaďovateľ.

OZ PŠaV na Slovensku otvára rekreačné zariadenia

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk

OZ PŠaV informuje, že od 17. 6. otvára prevádzku rekreačného zariadenia Crocus aj spolu s wellness centrom a tiež prevádzku rekreačného zariadenia Čingov za dodržania všetkých aktuálne platných opatrení nariadených ÚVZ SR.

Oznámenie údajov o ošetrovnom detí

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Školy a školské zariadenia oznámia územne príslušnému okresnému úradu v sídle kraja na účely poskytovania ošetrovného údaje o deťoch a žiakoch do nich umiestnených v rozsahu a spôsobom určenom Sociálnou poisťovňou.

Uznesenie vlády o skončení núdzového stavu

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

V Zbierke zákonov pod č. 147/2020 Z.z. vyšlo Oznámenie o Uznesení vlády o skončení núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s COVID-19 uplynutím 13. júna 2020.

Medzinárodný online veľtrh cvičných firiem 2020

Kategória: Aktuality

Štátny inštitút odborného vzdelávania pozýva na Medzinárodný online veľstrh cvičných firiem 2020, ktorý sa uskutoční v dňoch 10. – 12. novembra 2020. Súčasťou veľtrhu sú súťaže cvičných firiem, na ktorých budú online súťaže v kategóriách logo, slogan, vizitka, katalóg, webová stránka s e-shopom, elektronická prezentácia a videoreklama.

Minister školstva oznámil návrat detí a žiakov do škôl a úpravu niektorých opatrení

Kategória: Aktuality

Od 10. júna 2020 sa môžu otvoriť aj Centrá voľného času a Základné umelecké školy. Posledný týždeň pôjdu do školy aj žiaci druhého stupňa základných škôl a stredoškoláci. Naďalej platí návrat do škôl a škôlok na báze dobrovoľnosti.

Vakcíny proti chrípke

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Vakcíny proti chrípke a proti hepatitíde typu A a B uhradí zamestnávateľ podľa § 79 zákona č. 138/2009 Z. z. pedagogickému a odbornému zamestnancovi školy, resp. školského zariadenia, ktorú navštevuje najmenej 50 % detí alebo žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu navštevujúcich detí alebo žiakov k 15. septembru začínajúceho školského roka.

Počty detí a žiakov po návrate do škôl

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Počas prvého týždňa po umožnení obnoviť výchovno-vzdelávací proces otvorilo svoje brány 2 265 materských škôl (80,6 % z celkového počtu MŠ) a 1 867 základných škôl (90,5 % z celkového počtu ZŠ).

Predloženie dokladov súvisiacich s prijímaním na výchovu a vzdelávanie

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk