Vyhľadávanie vo výzvach

Projekty

Hlavná stránka Archív výziev  

Zoradiť podľa:

Výzvy - 2015

Dobromat. Nákup, ktorý pomáha.

Kategória: Výzvy

Dobromat je nástroj, ktorý umožňuje ľudom popri nakupovaní v internetových obchodoch finančne podporovať občianske združenia, neziskové organizácie a nadácie, bez toho, aby ich to stálo čo i len 1 cent. Dobromat sprostredkováva nákupy v internetových obchodoch, za čo získava provízie. Polovicu provízií dobromat venuje registrovaným združeniam.k ste na Slovensku registrované občianske združenie, nezisková organizácia alebo nadácia. Zapojte sa! (dobromat.sk).

SLUŽBY mladým - výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež. Cieľom výzvy je prijímanie žiadostí o dotáciu zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie informačných a poradenských služieb pre mládež a služieb v oblasti dobrovoľníctva mládeže. Žiadosť sa predkladá elektronicky v systéme NELSON do 18. decembra 2015 do 12:00 hod. (iuventa.sk).

PRIORITY mládežnickej politiky - výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež. Cieľom výzvy je prijímanie žiadostí o dotáciu zo štátneho rozpočtu na podporu aktivít zameraných na napĺňanie cieľov aktuálnej národnej stratégie pre mládež s prihliadnutím na tematické zameranie počas predsedníctva SR v Rade EÚ 2016 a ciele a výzvy mládežníckej politiky podľa Stratégie Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020. Žiadosť sa predkladá elektronicky v systéme NELSON do 18. decembra 2015 do 12:00 hod. (iuventa.sk).

HLAS mladých - výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu

Kategória: Výzvy

Cieľom výzvy je prijímanie žiadostí o dotáciu zo štátneho rozpočtu. Výzva je zameraná na podporu mimovládnych štruktúr, ktoré zastupujú záujmy mladých ľudí na úrovni samosprávnych krajov a na celoštátnej úrovni, pričom zabezpečujú reflexiu ich potrieb v politikách, zvyšujú úroveň ich participácie, posilňujú ich reprezentáciu a zabezpečujú zber podnetov pre tvorbu mládežníckej politiky, k čomu vytvárajú partnerstvá. Žiadosťsa predkladá elektronicky v systéme NELSONdo 18. decembra 2015 do 12:00 hod (iuventa.sk).

In genius - medzinárodný projekt spájajúci teóriu s praxou

Kategória: Výzvy Autor: Ing. Beáta Ľubová

In Genious je medzinárodný projekt spájajúci teoretické vzdelávanie žiakov s ich odbornou praxou. Projekt koordinuje European Schoolnet a European Roundtable of Industrialists (ERT). Cieľom je zvýšiť spoluprácu škôl a podnikov a rozvíjať záujem žiakov o technické vzdelávanie. Ponúka vzdelávanie pomocou zážitku, v ktorom sa každý žiak stáva výskumníkom a plní „vedeckú úlohu“, objavuje základné fyzikálne princípy, alebo používa informačné technológie pre simuláciu pokusov.

Oznam o výzve Erasmus+ na predloženie návrhov projektov 2016

Kategória: Výzvy

Európska komisia zverejnila 20. 10. 2015 aktuálnu Výzvu na predkladanie žiadostí na rok 2016 EAC/A04/2015 pre nové projekty a mobility v rámci programu Erasmus+. Program poskytuje finančné granty na projekty nadnárodnej spolupráce na všetkých stupňoch vzdelávania a pre aktivity mládeže a športu (minedu.sk).

Pre vodu 2016

Kategória: Výzvy

Nadácia Ekopolis vďaka finančnej podpore Nestlé vyhlasuje súťaž Pre vodu. Témou súťaže je zodpovedné hospodárenie s vodou. Súťažné návrhy by sa preto mali týkať najmä prevencie povodní a sucha, šetrného hospodárenia s vodou v sídlach, zodpovedného a efektívneho hospodárenia s vodou v poľnohospodárskej a priemyselnej výrobe, úspor pitnej vody a využitia sivej vody v budovách. Do súťaže sa môžu prihlásiť mladí ľudia vo veku 18 až 30 rokov. Termín uzávierky je do 22. februára 2016 (23:59) (sutazprevodu.sk).

Getrag pre región východného Slovenska

Kategória: Výzvy

Grantový program je financovaný z Nadačného fondu Getrag spravovaného Karpatskou nadáciou. Program podporí projektové zámery neziskových organizácií v niektorej zo zadefinovaných tematických oblastí. Realizuje sa v regióne východného Slovenska – Košický a Prešovský samosprávny kraj. Aktivity podporených projektov musia byť realizované na tomto území. Termín prijímania žiadostí: do 4. januára 2016.  (karpatskanadacia.sk).

Dni otvorených dverí na stredných školách v decembri

Kategória: Výzvy

Dni otvorených dverí v mesiaci december majú na týchto SŠ: SŠ - SOŠ elektrotechnická (Banská Bystrica), Gymnázium A. Kmeťa (Banská Štiavnica), SPŠ S. Mikovíniho (Banská Štiavnica), Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby (Vlastenecké námestie, Bratislava), Súkromná SOŠ VIA HUMANA (Skalica), Stredná umelecká škola (Staničná, Trenčín), OA (Stöcklova, Bardejov), SOŠ hotelových služieb a obchodu (Zvolen), Súkromná športová SOŠ Sklodowskej (Bratislava), Súkromná SOŠ podnikania (Hollého, Senica), Súkromné bilingválne gymnázium BESST (Trnava), SOŠ technická (1. mája, Vráble), Súkromná SOŠ ekonomická (Palackého, Košice), Súkromná SOŠ - Gastroškola (Bieloruská, Bratislava), SOŠ V. Paulinyho Tótha (Senica) (stredneskoly.sk).

Odborný seminár: Kvalita práce s mládežou

Kategória: Výzvy

V dňoch 9. decembra 2015 sa v priestoroch organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže uskutoční odborný seminár venujúci sa téme kvality práce s mládežou. Prihlásiť na seminár sa môžete do 4. decembra 2015 do 17:00 hodiny (iuventa.sk).

Vzdelávacie materiály ako nástroj zmeny

Kategória: Výzvy

Oddelenie globálneho vzdelávania organizuje 10.decembra konferenciu s názvom Vzdelávacie materiály ako nástroj zmeny. Hlavný rečník bude Vladimír Burjan. V panelovej diskusii budú zaujímaví hostia z praxe- zo škôl a mimovládnych organizácií, ktoré sa angažujú vo vzdelávaní. Prihlásiť sa dá do 1.12. 2015 (www.facebook.com/clovekvohrozeni).

Grantový program „Pomáhame vyrásť“ - Zodpovedné stravovanie

Kategória: Výzvy

Piaty ročník grantového programu „Pomáhame vyrásť“ je zameraný na tému Zodpovedné stravovanie. Cieľom je podporiť praktické aktivity škôl zamerané na tému potraviny s prepojením na šetrenie energiou, vodou a minimalizáciou odpadu. Podporených bude 10 škôl maximálnou sumou na jeden projekt 500 eur. Uzávierka žiadostí do grantového kola je 15. 12. 2015 (zelenaskola.sk).

Celoslovenské školské podujatie žiakov ZŠ a SŠ JUVYR

Kategória: Výzvy

V dňoch 24. až 25. novembra 2015 v Národnom tenisovom centre sa uskutoční 24. ročník podujatia JUVYR s témou Podpora odborného a duálneho vzdelávania. Stredné odborné školy predstavia na tomto celoslovenskom podujatí svoje vzdelávacie programy formou poradenstva, diskusií, tvorivými pracoviskami a hotovými výrobkami. Zaujímavé na programe pre žiakov základných škôl je to, že sa priamo zapoja do spracovania výrobkov, zaujímavých ukážok a postupov vystavujúcich SOŠ (www.siov.sk).

Foto a video súťaže - #lovemyapprenticeship

Kategória: Výzvy

Generálny Direktoriát pre zamestnanosť, sociálne veci a inklúziu pri Európskej Komisii organizuje súťaž  #lovemyapprenticeship. Súťaž je určená učňom vo veku 16 až 24 rokov v ktorejkoľvek krajine EÚ. Stačí, keď na Facebook, Twitter alebo Instagram do 23. novembra postne svoju fotku, mozaiku fotiek, selfie alebo krátke video (do 30 sekúnd) spolu s naledovným textom: "Zúčastňujem sa súťaže #lovemyapprenticeship". Porota vyberie víťaza z 10 najpopulárnejších fotiek/videí podľa počtu "like-ov" na Facebook-u, Instagram-e alebo na Twitter-i (europa.eu).

Stredoškolák - 17. ročník výstavy stredných škôl

Kategória: Výzvy

V dňoch 12.- 13. novembra 2015 sa v areáli EXPO CENTER a.s. v Trenčíne uskutoční 17. ročník výstavy stredných škôl Stredoškolák. Súťasťou sprievodného programu je aj regionálna konferencia "Stredné odborné školstvo", ktorú organizuje Trenčianska regionálna komora SOPK a Trenčiansky samosprávny kraj. Na konferenicii odznejú aj aktuálne informácie zástupcu ŠIOV o duálnom vzdelávaní, skúsenosti firiem a podnikateľov zapojených do duálneho vzdelávania, ako aj skúsenosti stredných odborných škôl zapojených do duálneho vzdelávania (expocenter.sk).

Grantová výzva - AXA fond - Chceš rozvíjať svoj talent?

Kategória: Výzvy

Program AXA Fond vyzýva k predloženiu žiadosti o vzdelávací grant na tento účel prerozdelí celkovo sumu viac ako 25 000 €. Grant je určený pre žiakov stredných škôl a študentov vysokých škôl, ktorí budú študentmi počas celého obdobia realizácie podporeného projektu. Projekt podávajú študenti vo veku do 26 rokov, za žiaka vo veku 15 - 18 rokov podáva žiadosť jeho zákonný zástupca. Uzávierka podávania žiadostí je 23. 11. 2015 (nadaciapontis.sk).

Rozumne o migrácii - diskusia o aktuálnej téme

Kategória: Výzvy

V projekte Slovenskej debatnej asociácie Rozumne o migrácii máte možnosť usporiadať verejné podujatie počas mesiacov december, január a február. Podujatie môže byť realizované prostredníctvom štruktúrovanej debaty, druhým spôsobom je moderovaná diskusia so známym hosťom a môžete pripraviť aj kombinované podujatie, s debatou a diskusiou zároveň. Hosťami budú rešpektované osobnosti na tému migrácie - experti venujúci sa téme migrácie, sociálni vedci, dobrovoľníci a pracovníci s osobnou skúsenosťou z utečeneckej krízy, migranti žijúci na Slovensku a pod. Prihlásiť sa treba do nedele 15. 11. 2015 (sda.sk).

Dni otvorených dverí na stredných školách v novembri

Kategória: Výzvy

Dni otvorených dverí v mesiaci november majú na týchto SŠ: Súkromná športová stredná škola (M. C. Sklodovskej, Bratislava), Súkromná stredná odborná škola (Exnárová, Bratislava), Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku (Vranovská, Bratislava), Stredná odborná škola chemická (Vlčie hrdlo, Bratislava), Stredná odborná škola (Cintorínska, Nitra), Súkromné bilingválne gymnázium Katkin park ( Košice), Gymnázium sv. Františka z Assisi (J.M.Hurbana, Žilina), Stredná odborná škola obchodu a služieb (Nové Mesto nad Váhom), Škola úžitkového výtvarníctva (Košice) (stredneskoly.sk).

Getrag pre ľudí

Kategória: Výzvy

Grantový program Getrag pre ľudí je financovaný z Nadačného fondu Getrag spravovaného Karpatskou nadáciou. Podporí malé svojpomocné a verejne prospešné projekty aktívnych jednotlivcov a mimovládnych neziskových organizácií, ktorých iniciátorom sú zamestnanci GETRAG FORD Transmissions Slovakia s. r. o. Realizuje sa v regióne východného Slovenska – Košický a Prešovský samosprávny kraj a aktivity podporených projektov musia byť realizované na tomto území (karpatskanadacia.sk).

Talent Guide

Kategória: Výzvy

Talent Guide je mentoringový program, ktorý prepája talentovaných stredoškolákov s úspešnými vysokoškolákmi a mladými profesionálmi. Nezisková organizácia LEAF otorila už jeho 3. ročník. Program je určený študentom nultého až štvrtého ročníka stredných škôl, gymnázií a bilingválnych gymnázií, resp. študentom kvinty až oktávy osemročných gymnázií. Uzávierka prihlášok je 15. 11. 2015 (talentguide.sk).

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk