Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Financie, rozpočet

COVID-19 Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Zriaďovateľ prijal zmenu VZN, kde sa uvádza: „..ak došlo rozhodnutím MŠVVaŠ SR k mimoriadnemu prerušeniu školského vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení (ďalej len „mimoriadne prerušenie činnosti“) sa výber mesačného príspevku na či...

Kompetencia rady školy, zriaďovateľa a rozpis financií na mzdy

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Sme ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou. Je v kompetencii rady školy a zriaďovateľa vyžiadať si v správe o výsledkoch hospodárenia aj rozpis finančných prostriedkov na mzdy a odvody. Sme povinní uvádzať  aj riadiaci príplatok, osobný príplatok, kredit...

COVID-19 Príspevky od rodičov a zákonných zástupcov v čase prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.597/2003 Z. z.“) k zdrojom financovania regionálneho školstva patria okrem finančných prostriedkov ...

Kompetencie kontrolóra obce

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Má právo hlavný kontrolór kontrolovať v materskej škole počty detí, triedne knihy a dochádzkovú knihu zamestnancov, a má právo si pýtať  pracovný čas zamestnancov?

Financie na originálne kompetencie - školské jedálne

Autor/i: Ing. Jana Sládečková

Otázka: V meste sú tri základné školy, z ktorých len jedna má školskú jedáleň. Mesto dostáva do vlastných príjmov podiel z dane z príjmu fyzických osôb (DPFO). V tomto podiele je urobený nápočet finančných prostriedkov na potenciálnych stravníkov,...

Rozpis finančných prostriedkov z DPFO - zdroj informácií

Autor/i: Ing. Jana Sládečková

Otázka: Dobrý deň, neviem na webe nájsť rozpis finančných prostriedkov - konkrétne sumy, ktoré obce a samosprávne kraje  dostanú z výnosu dane z príjmov na financovanie originálok. Existuje takáto agenda? 

Používanie novej funkčnej rozpočtovej klasifikácie v školách a školských zariadeniach

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Pri zostavovaní a realizácii rozpočtu  škôl a školských zariadení sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia.  Významnou zmenou, ktorá ovplyvnila zostavovanie a realizáciu rozpočtu škôl a školských zariadení je imlementácia novej vyhlášky Štatistického ...

Normatívne prostriedky

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V súlade s platnou legislatívou a princípmi financovania regionálneho školstva sa zo štátneho rozpočtu školám, školským zariadeniam a iným právnickým a fyzickým osobám (napr. dotácie) poskytujú normatívne a nenormatívne finančné prostriedky.

Nenormatívne prostriedky

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Pravidlá financovania regionálneho školstva zo štátneho rozpočtu určuje zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 597/2003 Z. z.“). Zo štátneho roz...

Vykonanie finančnej kontroly pri poskytnutí hotovosti

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Ako sa má správne vykonať základná finančná kontrola pri poskytnutí zálohy finančných prostriedkov v hotovosti zamestnancovi na drobný nákup?

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk