Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo rada školy


Činnosť výberovej komisie pred výberovým konaním A

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Podľa § 5 ods. 5 zákona č. 552/2003 Z. z. sa výberové konanie uskutočňuje písomnou formou, ústnou formou alebo kombináciou písomnej a ústnej formy. Žiaden právny predpis presne neustanovuje, akým spôsobom výberová komisia vyberá kandidáta na vymen...

Člen rady školy príbuzným riaditeľa N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka Ak je riaditeľ školy príbuzným člena rady školy, ktorý je delegovaný za zriaďovateľa (v našom prípade matka riaditeľka, syn poslanec obce delegovaný do rady školy), pozastavuje sa jeho členstvo v rade školy v prípade, že by rada školy bola ...

ČLENSTVO - Člen rady školy na rodičovskej dovolenke N

Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

Predsedníčka rady školy, členka rady školy za kategóriu pedagogických zamestnancov nastúpila na materskú dovolenku. Môže byť naďalej členkou rady školy a plniť funkciu predsedníčky rady školy?

ČLENSTVO - Poverená riaditeľka školy a členstvo v rade školy N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

V praxi malých materských škôl je problém obsadiť 5 člennú radu školy. Zriaďovatelia zamestnávajú max. dve učiteľky, z ktorých jedna je riaditeľkou (resp. poverená riadením, a to v prípadoch, keď sa obci nedarí miesto riaditeľky obsadiť vymenovaní...

Delegačné listy pre delegovaných zástupcov za zriaďovateľa do Rady školy N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Delegačné listy do Rady školy pri ZŠ pre delegovaných za zriaďovateľa sa vydávajú na funkčné obdobie rady školy alebo na obdobie mandátu poslanca OZ?

Delegovanie zástupcov zriaďovateľa N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Ako treba postupovať pri delegovaní členov do rady školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce (mesta). Vychádzame zo zákona č. 596/2003 Z.z. a vyhlášky č. 291/2004 Z. z. V nadchádzajúcom období končí funkčné obdobie rady školy. Do novej rady školy, k...

Existencia rady školy v súkromnej škole N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Musí mať každá škola zriadenú radu školy? Ako súkromná škola takýto inštitút k svojej činnosti vôbec nepotrebujeme, máme svoju organizačnú štruktúru riadenia.

KANDIDOVANIE - MŠ so stredoškolským vzdelaním N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Môže kandidovať učiteľka bez vysokoškolského vzdelania na pozíciu riaditeľky materskej školy? Ak budú dvaja uchádzači, nemal by vyhrať uchádzač s vysokoškolským vzdelaním a 1. atestáciou?

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

Hyperaktivita nebo hypoaktivita detí - sociální vztahy s vrstevníky N

Publikované:

Hyperaktivitou označujeme neklidné chování, které se projevuje například přílišnou mobilitou, častou potřebou bezúčelného pohybu.  Hypoaktivita, abnormní snížení úrovně aktivity pod běžnou a přiměřenou mez, je paradoxním protějškem hyperaktivity.  

Kniha mesiaca JÚN - Hyperaktivita nebo hypoaktivita – výchovný problém? N

Publikované:

Publikácia Hyperaktivita nebo hypoaktivita - výchovný problém? autorky Markéty Švamberk Šauerovej sa venuje výchovným problémom detí vyplývajúcim z porúch aktivity. Publikácia rieši danú problematiku komplexne a ponúka netradičné témy, ktoré pracujú aj s vysoko odbornou problematikou, ktorá v tomto kontexte dosiaľ v tomto druhu literatúry nebola cielene riešená.  Publikácia je v našom Eshope na wolterskluwer.sk.

Neefektivní komunikace N

Publikované:

Obecná východiska inkluze N

Publikované: