Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Mgr. Mária Stanislavová

Okresný úrad Prešov, odborný úrad školstva, oddelenie odborných a metodických činností

Publikácia vo WK: Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa, Koncepcia rozvoja školy a školského zariadenia

5 členná rada školy

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázky Je možné do 5 člennej rady školy pri CVČ zvoliť 2 pedagogických zamestnancov, ak sú nepedagogickí zamestnanci iba dvaja na skrátené úväzky? 

Činnosť výberovej komisie pred výberovým konaním

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Podľa § 5 ods. 5 zákona č. 552/2003 Z. z. sa výberové konanie uskutočňuje písomnou formou, ústnou formou alebo kombináciou písomnej a ústnej formy. Žiaden právny predpis presne neustanovuje, akým spôsobom výberová komisia vyberá kandidáta na vymen...

Člen rady školy - zriaďovateľ

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka: Môže byť členom rady školy jej zriaďovateľ, v našom prípade starosta obce?

Člen rady školy príbuzným riaditeľa

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka Ak je riaditeľ školy príbuzným člena rady školy, ktorý je delegovaný za zriaďovateľa (v našom prípade matka riaditeľka, syn poslanec obce delegovaný do rady školy), pozastavuje sa jeho členstvo v rade školy v prípade, že by rada školy bola ...

Členstvo v rade školy - delegovanie za zriaďovateľa - prestup žiaka na inú školu

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka Člen rady školy delegovaný za zriaďovateľa má v danej škole svoje dieťa. Ako má rada školy postupovať v prípade, keď žiak prestúpil na inú školu?

Členstvo v rade školy - vedúci zamestnanec

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka: Môže byť členom rady školy, ktorej zriaďovateľ je OÚ odbor školstva, vedúci odboru školstva? 

Členstvo v rade školy - zamestnanec obce a rodič žiaka

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka: Sme škola s právnou subjektivitou. Mám otázku k delegovaniu členov rady školy podĺa § 25 zákona č. 595/2003. Ak je delegovaný člen rady školy zamestnanec obce a zároveň rodič žiaka školy, môže ho zriaďovateľ delegovať? Volieb do rady školy...

Členstvo v rade školy u rodičov žiakov z maturujúcich ročníkov

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázky: Rada školy na gymnáziu, kde sú členmi rady školy rodičia maturujúcich žiakov a za žiakov aj samotný maturant (teda študent 4. ročníka). Dokedy sú členmi rady školy? Do dňa vydania vysvedčenia, do konca mája, júna alebo do konca augusta?

Delegovanie členov rady školy

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka:  Na delegovanie členov rady školy za zriaďovateľa je v obci pravidlo, že starosta, resp. obecné zastupiteľstvo (ďalej "OZ") po dohode navrhuje, OZ schvaľuje a starosta deleguje členov do rady školy. V decembri 2014 OZ na svojom zasadnutí o...

Delegovanie do rady školy

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka: Ak zriaďovateľ deleguje štyroch zástupcov (poslancov) do rady školy, môže byť z pohľadu objektivity pedagóg z danej školy nominovaný ako poslanec? Čiže dva v jednom – pedagógom ZŠ aj poslancom? Toho času už jeho dieťa navštevuje strednú šk...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk