Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Možnosti odpredaja hmotného majetku

Publikované: Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Sme špeciálnou základnou školou s právnou subjektivitou, zriaďovateľom je cirkev. Sídlime v prenajatých priestoroch, kde máme uzatvorenú nájomnú zmluvu, podľa ktorej je možné zveľaďovať priestory. Chcel by som sa informovať o možnosti odpredaja drobného hmotného majetku, prevažne nábytku, prenajímateľovi, pokiaľ by sme uvažovali o zmene priestorov. Aké sú zákonné možnosti?

Školy s právnou subjektivitou vykonávajú správu majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky, ktorú upravuje zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu. Správou majetku štátu sa v zmysle právnej úpravy rozumie súhrn oprávnení a povinností správcu k tej časti majetku štátu, ktorý mu štát zveril do správy, pritom zmenu rozsahu spravovaného majetku nie je možné realizovať zmenou zriaďovacej listiny a správca je oprávnený a povinný majetok štátu užívať len na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, nakladať s ním podľa zákona, udržiavať ho v riadnom stave, využívať všetky právne prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo k jeho poškodeniu, strate, zneužitiu alebo zmenšeniu. Správca vedie o majetku štátu účtovníctvo a na nakladanie s majetkom štátu je potrebný súhlas zriaďovateľa. Zriaďovateľom je na účely tohto zákona ústredný orgán štátnej správy (ministerstvo), ktorý zriadil správcu alebo na ktorého rozpočet je zapojený správca zriadený zákonom.

Podľa

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk