Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov  

Zoradiť podľa:

Aktuality - 2017

Sto rokov od prvého oficiálneho vyhlásenia slovenského jazyka ako vyučovacieho jazyka na Slovensku

Kategória: Aktuality

Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom kultúry SR organizuje v dňoch 14. 2. až 15. 2. 2018 odbornú konferenciu s názvom „Sto rokov od prvého oficiálneho vyhlásenia slovenského jazyka ako vyučovacieho jazyka na Slovensku“. 

Vyššie nemocenské dávky v roku 2018

Kategória: Aktuality

V roku 2018 sa zmení maximálna výška nemocenských dávok. Maximálny denný vymeriavací základ, z ktorého sa vypočítajú nemocenské dávky (nemocenské, materské, ošetrovné), stúpne zo súčasných 58,0603 eura na 59,9672 eura.

Prvá učebnica žiaka socialistickej školy

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Vladimír Michalička, CSc.

Vyberáme z Histórie školstva

Každý zo starších návštevníkov múzea si iste pamätá slová, ktoré sa naučil zo šlabikára: „Mama má Emu, Ema má mamu“. Autorom tohto šlabikára je slovenský pedagóg prof. PhDr. Juraj Brťka, CSc. (1912 – 1997), ktorý je tvorcom prvých povojnových učebníc pre prvý ročník elementárnych tried – šlabikára, čítanky a živej abecedy.

Informácie k 26. ročníku súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Kategória: Aktuality

MŠVVaŠ SR, MK SR, ŠPÚ, Vydavateľstvo SPN - Mladé letá, Matica slovenská, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vyhlasujú 26. ročník celoštátnej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. 

Perličky z dejín školstva

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Vladimír Michalička, CSc., Bratislava

Vyberáme z Histórie školstva - drobné zaujímavostí zo školskej histórie. 

 Do roku 1526 je na Slovensku doložených 50 kapitulských, mestských a dedinských škôl. Do konca 16. storočia ich počet podľa dostupných zdrojov narástol asi na 500.

ZMOS upozorňuje na systémovú chybu vo financovaní neštátnych centier špeciálnopedagogického poradenstva

Kategória: Aktuality

ZMOS  upozorňuje na systémovú chybu vo financovaní neštátnych centier špeciálnopedagogického poradenstva, ale aj ďalších neštátnych škôl a školských zariadení, ktoré  v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z.z. nemôžu mestá a obce zriaďovať, ale ak sú tieto cirkevné alebo súkromné školy a školské zariadenia zriadené na ich území, musia ich financovať. 

Videohry a teória flow v pozornosti manažmentu škôl

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Michal Božík, psychológ a herný dizajnér

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi č. 3/2017

Videohry sú súčasťou kultúry už dlhú dobu. Slovenský vzdelávací systém na ne však vôbec nereaguje, dokonca sa ich obáva. Prečo by ale mali byť v „hľadáčiku“ pedagógov a riaditeľov škôl?

Nové nariadenie vlády pomôže menšinovým školám

Kategória: Aktuality

Vláda SR schválila nové znenie nariadenia vlády, ktorým sa zlepšuje financovanie škôl, kde sa deti učia jazyk národnostnej menšiny alebo sa vzdelávajú v jazyku národnostnej menšiny.

Ochrana údajov o plate zamestnanca

Kategória: Aktuality Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Vyberáme z časti Riadenie školy

Dostali sme pokyn od zriaďovateľa. Ako podklad k zostaveniu rozpočtu požaduje platovú inventúru vo formáte:

  • Pracovník č. 1 – Hrubá mzda vrátane odvodov
  • Pracovník č. 2 – Hrubá mzda vrátane odvodov
  • Pracovník č. X – Hrubá mzda vrátane odvodov

Nedôjde zo strany riaditeľa školy k porušeniu § 25 zákona č. 553/2003 Z. z.? 

Národná rada schválila zákon roka

Kategória: Aktuality

Schválený štátny rozpočet predpokladá v budúcom roku príjmy vo výške 13,98 mld. eur a výdavky na úrovni 15,95 mld. eur. Deficit tak dosiahne 1,97 mld. eur.

Pri prácach na dohodu o brigádnickej práci študentov sa v roku 2018 nič nemení

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa pripomína, že študentom-brigádnikom sa hraničná suma 200 eur pre uplatnenie výnimky z platenia poistného na dôchodkové poistenie v roku 2018 nemení. 

Ak PN prechádza z roku 2017 do roku 2018, jej výška sa nemení

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa upozorňuje poberateľov nemocenských dávok (nemocenské, materské, ošetrovné), že nemocenské dávky sa vyplácajú počas celej doby ich trvania v rovnakej výške – tak, ako boli vypočítané ku dňu vzniku dôvodu na ich poskytnutie. 

Kompetencie asistentky učiteľa

Kategória: Aktuality Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Vyberáme z časti Riadenie školy - personálny manažment

Aké sú kompetencie asistentky učiteľa? Má ukončené bakalárske štúdium v odbore vychovávateľstvo, to si doplnila dvojročným magisterským štúdiom v odbore sociálna práca. V minulých rokoch pôsobila v našej škole ako vychovávateľka v ŠKD, v tomto školskom roku nastúpila na pracovnú pozíciu asistent učiteľa. 

Psychológia zdravia a kvality života učiteľa a žiaka (1.)

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi 11/2017

Žijeme v uponáhľanom svete, enormne sa zvyšuje tlak spoločnosti na kvalitu práce učiteľa. Učiteľ vyžaduje od žiakov väčšie výkony, nakoľko zo svojich skúseností vie, že musí žiadať oveľa viac, aby dosiahol aspoň priemer. Rýchla doba, ktorej symbolmi sú nedostatok času, spánku, množstvo informácii, život na sociálnych sieťach, plytvanie energie na mnohých nepodstatných podnetoch, vedie k zdravotným komplikáciám, ktoré sa v konečnom dôsledku sformulujú do diagnóz. Tie sú predmetom následného liečenia nielen v rovine somatickej, ale aj psychologickej.

1. ročník Prakovského dňa tradícií

Kategória: Aktivity škol Autor/i: Spojená škola internátna Prakovce

V Spojenej škole internátnej v Prakovciach ožili na pár hodín staré tradície. Zhmotnili sa do výrobkov z tvorivej dielne šikovných rúk. V programe vystúpili žiaci SŠI a súčasťou programu bolo aj odovzdávanie ocenenia za dlhoročnú pedagogickú prácu.

Môžeme zlepšiť výučbu angličtiny v stredných školách?

Kategória: Stredné školy

Učitelia anglického jazyka v stredných školách majú teraz jedinečnú možnosť získať moderné vzdelávacie materiály na výučbu, ktoré sú vhodné aj na prípravu na maturitu z angličtiny. Školám ich dodá Metodicko-pedagogické centrum (MPC), ktoré chce týmto ďalej zvyšovať kvalitu výučby anglického jazyka v školách na Slovensku.  

Rezort školstva oficiálne prijal Slovenský kvalifikačný rámec a Národnú sústavu kvalifikácií

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oficiálne prijalo Slovenský kvalifikačný rámec a Národnú sústavu kvalifikácií. Zaväzuje sa zabezpečiť udržateľnosť Národnej sústavy kvalifikácií a jej zrkadlovo efektívnu spoluprácu s Národnou sústavou povolaní.

Predmetové olympiády v týždni 11. 12. do 15. 12. 207

Kategória: Aktuality

Ponúkame prehľad predmetových olympiád a postupových súťaží v školskom roku 2017/2018, ktoré sa uskutočnia v termíne od 11. decembra do 15. decembra - domáce a školské kolá. 

Novela zákona č. 596/2003 Z.z. prešla do 2. čítania

Kategória: Aktuality

Umožnenie MŠVVaŠ SR plniť úlohy voči registru právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, doplnenie a úprava ustanovení týkajúcich sa spracúvaných údajov

Návrh poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, prešiel do 2. čítania.

ÚVZ SR: Školáci sa chcú hýbať!

Kategória: Základné školy

Prieskum Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky realizovaný prostredníctvom všetkých regionálnych úradov na základných a stredných školách ukázal, že prevažná väčšina detí rada športuje, obľubuje predmet telesná výchova a častokrát deťom pri radosti z pohybu ani neprekáža, že nemajú v škole úplne ideálne technické podmienky telocvične.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk