Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov 2016  

Zoradiť podľa:

Aktuality - Február 2016

O dotáciu na rekonštrukciu telocvične môžu žiadať aj školy, ktorých zriaďovateľom je okresný úrad

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že v roku 2016 vyčlenilo finančné prostriedky na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby a rekonštrukcie telocvične pri školách zriadených okresným úradom v sídle kraja, v celkovej sume 300 000 eur.

Príprava na pracovný pohovor pre študentov posledných ročníkov stredných škôl

Kategória: Aktuality

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže pripravil v spolupráci s neziskovou organizáciou EPIC vzdelávací program na podporu zamestnanosti mládeže v Banskobystrickom kraji zameraný na prípravu žiakov posledných ročníkov stredných škôl na prechod zo školy na trh práce pod názvom Príprava na pracovný pohovor pre študentov posledných ročníkov stredných škôl. Stredné školy v Banskobystrickom kraji sa môžu prihlasovať na bezplatný vzdelávací program realizovaný v Banskej Bystrici do 11. 3. 2016.

Týždeň slovenských knižníc

Kategória: Aktuality

Slovenská asociácia knižníc, Spolok slovenských knihovníkov a knižníc vyhlasujú 17. ročník celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc. Uskutoční sa v dňoch 1. - 6. marca 2016 pod spoločným mottom Knižnice pre všetkých. 

Hyperaktivita nebo hypoaktivita – výchovný problém?

Kategória: Aktuality

Výchovné problémy vyplývajúce z porúch aktivity detí dnes patria medzi najčastejšie oblasti, ktoré rodičia a učitelia konzultujú s odbornými pracoviskami. Tieto problémy veľmi často vyvolávajú rozporuplné postoje ako odbornej verejnosti tak aj spoločnosti. Nová publikácia z našej dielne Hyperaktivita nebo hypoaktivita - výchovný problém? rieši danú problematiku komplexne a ponúka netradičné témy, ktoré pracujú aj s vysoko odbornou problematikou, ktorá v tomto kontexte dosiaľ v tomto druhu literatúry nebola cielene riešená. 

OECD o slovenskom školstve

Kategória: Aktuality

Experti na školstvo z Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktorí na Slovensku strávili niekoľko dní, už prišli s jasnými závermi. Paradoxne, mnohými kritizovaný systém normatívneho financovania pochválili a označili za „prehľadný a flexibilný“. Vyzdvihli aj dobré rozdelenie riadiacich kompetencií na regionálnej úrovni a úsilie štátu zlepšiť finančné ohodnotenie učiteľov.

Deklarácia OZPŠaV na Slovenku a partnerských reprezentácií

Kategória: Aktuality

Deklarácia na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania a vedy v Slovenskej republike je odpoveďou na akútnu potrebu celospoločenskej zhody na systémových zmenách a riešeniach najvážnejších problémov vzdelávacieho systému v Slovenskej republike. 

Žiaci druhého stupňa ZŠ dostanú príspevok na učebnice angličtiny

Kategória: Aktuality

Po tom, ako v minulom roku dostali učebnice angličtiny žiaci prvého stupňa základných škôl, už majú dôvod na radosť aj rodičia žiakov druhého stupňa. Vďaka sume 2 019 127eur, ktorá bola vyčlenená po dohode Ministerstva školstva s Ministerstvom financií SR, totiž nebudú musieť pre svoje deti hradiť učebnice z rodinného rozpočtu.

Blíži sa obdobie rozhodovania o strednej škole

Kategória: Aktuality

Žiaci základných škôl a ich rodičia sa budú v týchto týždňoch rozhodovať, ktorú strednú školu si vybrať. Najmenej času - necelé dva týždne -  majú v prípade, ak zvažujú štúdium odboru, na ktorý školy robia talentové skúšky. Na tie musia podať prihlášky riaditeľovi ZŠ už do 20. februára 2016. Ak chcú pokračovať v štúdiu na bežnej škole či na osemročnom gymnáziu, majú čas tak urobiť do 10. apríla 2016. 

Jarné prázdniny v školskom roku 2015/2016

Kategória: Aktuality

  • Košický a Prešovský kraj – 15. február (pondelok) až 19. február 2016 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 22. februára 2016 (pondelok).
  • Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj – 22. február (pondelok) až 26. február 2016 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 29. februára 2016 (pondelok).
  • Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj – 29. február (pondelok) až 4. marec 2016 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 7. marca 2016 (pondelok).

Zápis do základných škôl sa posúva

Kategória: Aktuality

Kým vlani sa postavili škôlkari pred komisiu na prelome januára a februára, tento rok ich to čaká až v apríli. Zmenu priniesla novela školského zákona z júna minulého roka.

Do školských jedálničkov budú zaradené recepty žiakov

Kategória: Aktuality

Najesť sa v školskej jedálni ako doma – to je prianie mnohých žiakov, aj študentov. Keď však v týchto dňoch prinesú deti, ich rodičia alebo starí rodičia do školy svoje rodinné recepty, môže sa „domácky“ obed stať realitou. V rámci kreatívneho projektu ministerstva školstva „Receptúry v školských jedálňach očami detí“ sa totiž hľadajú recepty na bezmäsité, zeleninové a zemiakové pokrmy.

Asistent učiteľa v praxi

Kategória: Aktuality

To je názov konferencie, ktorá sa uskutoční zajtra, 10. februára 2016, od 9:00 do 14:00 hod. v priestoroch Mestského úradu na Nám. obetí komunizmu 1 v Žiline za účasti štátnej tajomníčky ministerstva školstva Romany Kanovskej. Konferencia sa koná pri príležitosti osláv 25. výročia vzniku Špeciálnej základnej školy J. Vojtaššáka 13 v Žiline.

Správa o výsledku spätnej väzby od riaditeľov škôl o nultom ročníku

Kategória: Aktuality

Štátna školská inšpekcia vykonala v čase od 24. 8. 2015 do 4. 9. 2015 rýchly zber údajov. Prostredníctvom elektronicky zadaného dotazníka oslovila riaditeľov 162 základných škôl, v ktorých sa v školskom roku 2014/2015 realizoval výchovno-vzdelávací proces v nultom ročníku. Cieľom rýchleho zberu údajov bolo zistiť, akým spôsobom sa od 1. 9. 2015 realizuje výchovno-vzdelávací proces žiakov, ktorí v minulom školskom roku navštevovali uvedený ročník. 

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rekonštrukciu telocviční

Kategória: Aktuality

MŠVVaŠ SR oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2016 vyčlenilo finančné prostriedky na rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016. Cieľom výzvy je zlepšiť vybavenosť telocviční a zvýšiť počet učebných priestorov – telocviční určených na výchovno-vzdelávací proces v oblasti telesnej a športovej výchovy  formou dostavby telocvične, rekonštrukcie telocvične alebo výstavby novej telocvične.

Uplatnenie absolventov stredných škôl v praxi

Kategória: Aktuality

Aký je rozsah nezamestnanosti a aké je jej riziko pre absolventa strednej školy? Ako sa vyvíja situácia v uplatnení na trhu práce, kde sa zlepšuje, kde sa zhoršuje? Ako mladú populáciu zasahuje dopad ekonomickej krízy? Ktoré študijné alebo učebné odbory sú „perspektívnejšie“? Aké sú regionálne disparity? Takéto a ďalšie otázky si kladie a v rámci dostupných údajov sa na ne snaží odpovedať predkladaná analýza a sprievodné štatistické prehľady siahajúce až na úroveň jednotlivých odborov vzdelávania a jednotlivých stredných škôl.
 

Témy 2. čísla časopisu Manažment školy v praxi 2016

Kategória: Aktuality

V 2. čísle časopisu Manažment školy v praxi sa venujeme účtovníctvu a výkazníctvu v školách a školských zariadeniach, rodičovským združeniam ako dôležitým partnerom školy. Pozrieme sa na aktivizujúce metódy a zážitkové učenie v predprimárnom vzdelávaní, zodpovieme otázky k téme technicko-hospodárskych a prevádzkových zamestnancov škôl. V rubrike Problémy z praxe sa venujeme nebezpečným komunikačným praktikám mládeže. Nevynecháme ani dôležité termíny pre riadenie činnosti škôl. 

Zmena termínu odovzdanie ŠkVP pilotných materských škôl

Kategória: Aktuality

Termín na odovzdanie finálnej verzie ŠkVP - 29.2.2016. Do 10.2.2016 je potrebné odovzdať autoevalvačnú správu o priebehu pilotnej fázy zavádzania inovovaného ŠVP vo vzťahu k vašej materskej škole.

Koncepcia rozvoja práce s mládežou na roky 2016 - 2020 je schválená

Kategória: Aktuality

13. januára 2016 bola vládou schválená Koncepcia práce s mládežou na roky 2016 – 2020. Koncepcia je strategickým dokumentom štátnej politiky. Zameriava sa na päť prioritných oblastí, ktorými sú systematické sledovanie potrieb mladých ľudí na Slovensku ako východisko pre prácu s mládežou, zvyšovanie kvality práce s mládežou, zameranie sa na aktérov práce s mládežou, systém financovania práce s mládežou a zviditeľňovanie a zvýšenie uznania práce s mládežou. 

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk