Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov 2016  

Zoradiť podľa:

Aktuality - Marec 2016

Deti, o ktoré treba dbať viac

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Lucia Maková, MPC

Sú deti v školách viac neposlušné? Ide o prejavy porúch? Výrazy autizmus a ADHD sa čoraz viac objavujú v slovníkoch učiteľov či vychovávateľov. S odborníkmi sa však zhodujú, že môže ísť o inteligentné, niekedy i nadané deti. Metodicko-pedagogické centrum (MPC) v utorok prilákalo práve na túto tému viac ako 70 záujemcov. 

Aké sú najlepšie stredné odborné školy? Pozrite si rebríčky

Kategória: Aktuality

Zamestnávatelia a rodičia hodnotili stredné odborné školy v jednotlivých krajoch. V troch vedú rebríček zdravotnícke školy, viaceré obhájili umiestnenie v top desiatke z minuloročného prieskumu. Predseda pre rozvoj stredoškolského odborného vzdelávania upozorňuje, že takéto hodnotenie nemusí byť rozhodujúce, keďže do úvahy treba brať viacero faktorov.

Vyhodnotenie výzvy na telocvične

Kategória: Aktuality

O dotáciu z druhého vládneho sociálneho balíčka sa uchádzalo 448 škôl, z toho 203 škôl v rámci kapitálových výdavkov a 346 škôl v rámci bežných výdavkov. Komisia nakoniec rozhodla, že peniaze dostane 178 škôl zriadených obcou vo výške 8 003 000 € a 25 škôl zriadených vyššími územnými celkami vo výške 997 000 €. 

Deň učiteľov

Kategória: Aktuality

28. marca, v deň narodenia Jána Amosa Komenského oslavujeme Deň učiteľov. V tento deň si pripomíname, aká náročná, ale aj ako dôležitá je práca pedagógov. Želáme vám, milí učitelia, vychovávatelia detí, žiakov, študentov veľa trpezlivosti, nadšenia, úcty, rešpektu, tolerancie, aj pochopenia.

redakcia časopisu Manažment školy v praxi a portálu www.direktor.sk

IVP sa vo svojej analýze venoval systému kontinuálneho vzdelávania

Kategória: Aktuality

Kľúčovými výzvami slovenského systému kontinuálneho vzdelávania učiteľov sú najmä nesprávne nastavené motivácie a stimuly na absolvovanie kontinuálneho vzdelávania, nedostatočné zabezpečenie kvality programov kontinuálneho vzdelávania a nevyhovujúci obsah a formy kontinuálneho vzdelávania. Preto sú potrebné viaceré úpravy súčasného systému, aby kontinuálne vzdelávanie lepšie zodpovedalo požiadavkám kariérového systému, reflektovalo rozvojové potreby učiteľov a škôl, ako aj zabezpečovalo prípravu učiteľov v prípade zásadnejších systémových zmien v školstve.

Mozgu prospieva rozmanitosť a stimulácia

Kategória: Aktuality Autor/i: prof. PhDr. Ing. Ivan Turek, CSc.

O mozgovokompatibilnom učení

Už pri narodení je mozog dieťaťa plne vybavený základnými zmyslovými a pohybovými prvkami, aby úspešne pôsobil v normálnom životnom prostredí. Dieťa sa nemusí špeciálne učiť, ako rozoznávať špecifické zvuky a obrazce. Dospelí (rodičia) neučia deti chodiť, či rozprávať, iba zabezpečujú podmienky – dávajú možnosti na uplatnenie sa operačných procesov (predispozícií), ktoré sú vrodené. Podľa toho, ako sú tieto vrodené predispozície stimulované, deti ich buď budú využívať alebo ich stratia.

Minister Juraj Draxler ocenil pedagógov za mimoriadne úspechy

Kategória: Aktuality

Učitelia a pedagogickí zamestnanci si dnes v Bratislave, pri príležitosti blížiaceho sa Dňa učiteľov, prevzali z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera ocenenia za mimoriadne úspechy vo svojej pedagogickej práci. Veľké i Malé medaily sv. Gorazda a ďakovné listy dostalo celkovo 62 učiteľov a pracovníkov v školstve.

Prečo som na svete rád

Kategória: Aktuality

Prečo som na svete rada/rád je názov výstavy, ktorá vznikla zo spolupráce Stredoslovenského osvetového strediska (SOS) v Banskej Bystrici a Národného osvetového centra v Bratislave. Pútavý názov produkuje aj pútavé „produkty“, v tomto prípade výber najlepších prác počas existencie súťaže, ktorá vznikla pred dvadsiatimi rokmi.

Predbežná finančná kontrola v školách a školských zariadeniach

Kategória: Aktuality Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Učiteľky základnej školy sa pustili do vojny s riaditeľkou: Prečo úrady nevidia šikanu?

Kategória: Aktuality

V základnej škole v Hornej Kráľovej sa učitelia pustili do vojny s riaditeľkou. Hovoria o šikane a zastrašovaní. Pred voľbami na celom Slovensku rezonoval štrajk učiteľov za lepšie podmienky v školstve a primerané ohodnotenie. Nie je to však jediné, čo v súčasnosti slovenských pedagógov trápi. Mnohí z nich sa na pracovisku stretávajú aj so zastrašovaním zo strany vlastných nadriadených, nezmyselnou šikanou a nariaďovaním zbytočných byrokratických príkazov, ktoré sa však učitelia boja nesplniť.

Prezident Kiska: Školstvo musí byť prioritou novej vlády

Kategória: Aktuality

Prezident SR Andrej Kiska na celoslovenskej konferencii učiteľov v Poprade s názvom Učíme pre život v sobotu zdôraznil, že školstvo je pre Slovensko dôležité. To, aké ho máme, tak od toho podľa neho závisí budúcnosť republiky. Na konferencii sa zúčastnilo 372 pedagógov z celej republiky.

Pozvánka na odborný seminár pre školských knihovníkov

Kategória: Aktuality

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici pozýva školských knihovníkov na celoslovenský seminár, ktorý bude zameraný na vedenie odborných evidencií školskej knižnice a na elektronizáciu školských knižníc. Podujatie sa uskutoční 7. apríla 2016 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici.

Maturita 2016

Kategória: Aktuality

15. - 18. marca 2016 sa uskutoční riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2015/2016. Zásielky s testami a ďalšími materiálmi k EČ a PFIČ MS z jednotlivých predmetov budú osobne preberať riaditelia stredných škôl v príslušných dňoch konania EČ a PFIČ MS z daných predmetov v distribučných miestach odborov školstva okresných úradov.

IVP pripravil komentár k nesúladu zručností s požiadavkami trhu práce

Kategória: Aktuality

Inštitút vzdelávacej politiky (IVP) pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravil komentár venovaný nesúladu kvalifikácie a zručností s požiadavkami na trhu práce. Nesúlad vzdelania a nadobudnutých zručností s uplatnením sa na trhu práce nie je na Slovensku tak výrazným problémom, ako vo viacerých iných krajinách. Napriek tomu vyšší výskyt nesúladu v niektorých študijných odboroch prináša spoločenské i individuálne náklady, napríklad v podobe utopených nákladov na vzdelávanie, nižšej produktivity či nižšej mzdy zamestnancov s pracovným uplatnením neadekvátnym ich vzdelaniu a zručnostiam.

Témy 3. čísla časopisu Manažment školy v praxi

Kategória: Materské školy

V 3. čísle časopisu Manažment školy v praxi sa venujeme povinnostiam mzdovej účtovníčky v školách a školských zariadeniach, výchovným a vzdelávacím službám. Pozrieme sa na poradenstvo pedagogických zamestnancov v školách a právnu ochranu pedagogického zamestnanca. V rubrike Otázky z praxe sa venujeme zaradeniu a vyradeniu školy zo siete. Rozhovor nám poskytla Mgr. Ľubica Jägrová, riaditeľka Špeciálnej základnej školy na Karpatskej ulici v Bratislave. Nevynecháme ani dôležité termíny pre riadenie činnosti škôl. 

Finančná gramotnosť nie je iba o matematike

Kategória: Aktuality

Spočítať peniaze v peňaženke je jednoduché. Zložitejšie je už zaobchádzanie s nimi, pochopenie princípu bohatstva a chudoby či súvislostí spojených s bankou alebo poisťovňou. To všetko a omnoho viac v sebe skrýva téma finančnej gramotnosti. Metodicko-pedagogické centrum (MPC) v uplynulých dňoch vzdelávalo v tejto oblasti viac ako 130 učiteľov zo Žilinského a Trnavského kraja.

Učitelia diskutovali o prekonávaní kultúrnych odlišností s nominantom na Nobelovu cenu za mier

Kategória: Aktuality

V rámci projektu „Inovatívne vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov základných škôl za účelom zvýšenia ich interkultúrnych kompetencií vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“ sa na pôde Štátneho pedagogického ústavu 1. marca 2016 uskutočnilo diskusné stretnutie so Steinarom Brynom, ktorého cieľom bol interkultúrny a medzietnický dialóg v spoločnosti.

Použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely

Kategória: Aktuality

Aj tento rok možno % z daní poukázať neziskovkám. Postup krokov pri poukázaní % z daní sa mierne líši podľa toho, či % z dane chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba. 

Ponuka publikácií vydavateľstva Wolters Kluwer - Školstvo a vzdelávanie

Kategória: Aktuality

V našom E-shope odbornej literatúry vám ponúkame zaujímavé publikácie aj pre pedagógov. Autormi sú odborníci pôsobiaci v školách, v súkromnej praxi, v štátnej správe, samospráve alebo na vysokých školách. Venovali sme sa témam organizácie a manažmentu škôl a školských zariadení (MŠ, ZŠ, SŠ), riadeniu škôl, ekonomike škôl, riešeniu konfliktov (mediácia), trestnoprávnej zodpovednosti mladistvých, školskej samospráve (rada školy, výberové konanie), didaktike vysokých škôl, voľnočasovým aktivitám. Pozreli sme sa na výchovné problémy vyplývajúce z porúch aktivity (hyperaktivita, hypoaktivita).

O dotáciu na rekonštrukciu telocvične môžu žiadať aj školy, ktorých zriaďovateľom je okresný úrad

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že v roku 2016 vyčlenilo finančné prostriedky na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby a rekonštrukcie telocvične pri školách zriadených okresným úradom v sídle kraja, v celkovej sume 300 000 eur.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk