Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov 2016  

Zoradiť podľa:

Aktuality - August 2016

Dodatok k rámcovému učebnému plánu pre ZŠ posilňuje vyučovanie jazykov národnostných menšín

Kategória: Aktuality

Zvýšenie počtu vyučovacích hodín v predmete jazyk národnostnej menšiny a literatúra v prvom ročníku z päť na osem a zavedenie ďalšej voliteľnej (disponibilnej) hodiny v štvrtom ročníku. To sú základné zmeny, ktoré prináša dodatok k inovovanému Štátnemu vzdelávaciemu programu pre primárne vzdelávanie – Rámcový učebný plán ZŠ s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny s platnosťou už od 1. septembra 2016 začínajúc prvým a druhým ročníkom.

Stretnutie OZPŠaV na Slovensku s predsedom NR SR

Kategória: Aktuality

24. augusta 2016 prijal predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko na stretnutí vedenie zväzu. Stretnutie inicioval Pavel Ondek a týkalo sa aktuálnej situácie v regionálnom a vysokom školstve, najvýraznejších problémov zamestnancov v rezorte školstva, základných požiadaviek zväzu vyplývajúcich z Deklarácie OZ PŠaV a partnerských organizácií na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania a vedy na Slovensku zo dňa 17. 2. 2016.

Vzdelávacie programy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením v školskom roku 2016/2017

Kategória: Aktuality

Podľa vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním platných od 1. 9. 2016 sa začne vzdelávanie týchto žiakov počnúc školským rokom 2016/2017 nasledovne:

Témy 7. - 8. čísla časopisu Manažment školy v praxi

Kategória: Aktuality

V novom čísle časopisu Manažment školy v praxi sa venujeme stresu učiteľa, chybe ako dôležitému diagnostickému nástroju. V pokračovaní príspevku o špeciálnopedagogickom poradenstve sa dozvieme viac o interných a externých predpokladoch efektívneho poradenstva, rozoberáme metódy a techniky v práci školského psychológa. Ponúkame informácie k správe registratúry v školách a školských zariadeniach a k vzdelávaniu detí cudzincov. Nechýbajú ani na dôležité termíny pre plánovnie aktivít.

Stres v práci učiteľa a syndróm vyhorenia

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Vydavateľstvo Wolters Kluwer, s. r. o. ponúka:

Stres v práci učiteľa a syndróm vyhorenia - Kniha je určená všetkým, ktorých pracovné vyťaženie, resp. životný štýl spôsobuje, že nadobúdajú popísané pocity, ale aj tým, ktorí sa týmito symptómami zaoberajú v rámci štúdia alebo profesionálne.

Zoznam oblastí na prideľovanie financií za mimoriadne výsledky žiakov

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Sr zverejnilo zoznam oblastí pre školský rok 2016/2017, na základe ktorého bude prideľovať finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov zriaďovateľom škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie v súlade s § 4b, § 6 ods. 1 a § 6a ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Celoslovenské ústredné predmetové komisie

Kategória: Aktuality

Štátny pedagogický ústav zverejnil mená členov ústredných predmetových komisií.

Asistent učiteľa a pedagogická realita

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Michal Gabarík

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi č. 5/2016

Asistent učiteľa nie je novým prvkom v pedagogickej praxi. Už niekoľko rokov sa s ním pomerne často stretávame nielen v špeciálnych školách, ale aj v školách bežného typu, v ktorých sú vzdelávaní žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. S narastajúcimi počtami týchto detí priamo úmerne stúpa aj potreba zamestnávania asistentov. Dotácia v zmysle ustanovenia ods. 2 § 4a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení je viazaná na odporúčanie príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Spätná väzba klientov, učiteľov, ale aj riaditeľov škôl nám umožňuje identifikovať niekoľko kategórií ťažkostí, s ktorými sa v školách, kde majú asistenta učiteľa, stretávame.

Mladí slovenskí chemici uspeli na medzinárodnej súťaži v Gruzínsku

Kategória: Aktuality

Slovensko reprezentovali na 48. ročníku Medzinárodnej chemickej olympiády v Gruzínsku (23. júla - 1. augusta 2016) štyria gymnazisti. V konkurencii viac ako 260 žiakov z takmer 70 krajín sa umiestnili v prvej tretine, na vynikajúcom 18. – 23. mieste (7. – 8. miesto v rámci európskych krajín).

Čo by mala vedieť mama prváčika pred nástupom do školy?

Kategória: Aktuality

Výbava pre prváčika nie je lacná záležitosť. Výhodu majú tí, ktorí školské veci kupujú postupne. Prvý ročník je nákladný, lebo dieťa potrebuje všetko – novú školskú tašku, peračník, pastelky, zošity, perá, ale i plnú výbavu na výtvarnú či telesnú výchovu. Nasledujúci rok to bude jednoduchšie, niektoré veci bude môcť dieťa používať ďalej. 

Novela vyhlášky o špeciálnych školách

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  prijalo vyhlášku č. 232/2016 (ďalej len „vyhláška“), ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z.  o špeciálnych školách.

Dodatok č. 1 k ŠVP pre gymnáziá, stredné odborné školy a konzervatóriá

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva dodatok č. 1 k štátnym vzdelávacím programom pre gymnáziá, stredné odborné školy a konzervatóriá s platnosťou od 1. septembra 2016.  

Zamestnávateľ musí študenta-brigádnika, ktorý prekročí hraničný príjem výnimky, nanovo prihlásiť

Kategória: Aktuality

Dohoda o brigádnickej práci študentov umožňuje študentovi, ktorý ju uzatvoril, aby zamestnávateľa písomne požiadal o výnimku z platenia poistného na dôchodkové poistenie. V takom prípade ho zamestnávateľ prihlási len na úrazové a garančné poistenie a len zamestnávateľ platí na tieto druhy poistenia poistné. Platí to však vtedy, ak príjem študenta z tejto dohody neprekročí maximálnu sumu mesačného príjmu alebo priemerného mesačného príjmu stanovenú zákonom na 200 eur. Ak má študent uplatnenú výnimku z platenia poistného na dôchodkové poistenie z dohody o brigádnickej práci študentov a zarobí za kalendárny mesiac viac ako 200 eur, zamestnávateľ za daný mesiac zaplatí a odvedie za tohto zamestnanca aj poistné na dôchodkové poistenie, a to zo sumy prevyšujúcej hraničnú sumu. Ak napríklad študent za mesiac júl zarobil 500 eur, zamestnávateľ odvedie za zamestnanca poistné na dôchodkové poistenie z 300 eur, poistné na úrazové a garančné poistenie z 500 eur.

V očakávaní reformy školstva

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Vladimír Michalička, CSc.

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi 

Z HISTÓRIE

Po nedávnych masívnejších učiteľských štrajkoch sa čoraz častejšie začalo hovoriť nielen o potrebe čiastkových zmien v našom školstve, ale priamo o príprave veľkej reformy školstva. Tento zámer verejne oznámil po svojom nástupe do funkcie aj minister školstva Peter Plavčan: „Verím, že sa nám podarí spoločnými silami pripraviť najväčšiu reformu za posledných 25 rokov v oblasti výchovy a vzdelávania. Zhodli sme sa, že leitmotívom reformy bude snaha, aby pedagógovia aj žiaci chodili do školy s radosťou a celý systém vzdelávania napĺňal potreby spoločnosti.“

V roku 2015 bolo v EÚ 17,3 % mladých ľudí bez práce a štúdia

Kategória: Aktuality

V roku 2015 nemalo zamestnanie 17,3 % mladých Európanov vo veku od 20 do 24 rokov, neštudovalo a ani nebolo zapojených do procesu odbornej prípravy. Slovensko bolo mierne nad celkovým priemerom EÚ. Uviedol dnes štatistický úrad EÚ, Eurostat, v predvečer Medzinárodného dňa mládeže (12.8). Slovensko patrí medzi 18 členských krajín EÚ, kde sa vlani situácia zhoršila a podiel NEET bol medzi 14 až 20 %. 

Doplnenie úväzku vychovávateľa

Kategória: Materské školy Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Vyberáme z Riadenia školy

Vychovávateľka nemá naplnený úväzok. Je prepočet podľa nového 1 k 1 alebo stále 2 ku 3 v pomere výchovná činnosť a doplnený úväzok?

K prevencii extrémizmu a radikalizmu

Kategória: Aktuality

V rámci plnenia úloh, vyplývajúcich z Koncepcie boja proti extrémizmu na roky 2015 – 2019, vypracovala medzirezortná skupina MV SR, MŠVVaŠ SR, ŠPÚ, MPC a MPSVR SR materiál K prevencii extrémizmu a radikalizmu. Učiteľom a rodičom ponúka stručný prehľad odbornej terminológie, príklady, aj prípady z reálneho života a návrhy metodického prístupu  v školách. Primárne je určený na využitie pri práci so žiakmi vo vyšších ročníkoch 2. stupňa ZŠ, stredných školách a gymnáziách. Ďalšou pomôcku pre školy bude pripravovaný súbor praktických didakticko-metodických ukážok a námetov, ktoré poskytnú viac možností, ako rozoberať so žiakmi a mladými ľuďmi túto citlivú tému. 

Opravný termín maturitnej skúšky v septembri

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

V termíne od 6. do 9. septembra 2016 bude 1 220 neúspešných maturantov z 331 škôl písať externé maturitné testy v opravnom termíne. Podmienkou prihlásenia sa na opravný termín bolo, že žiaci nesmú byť neúspešní z viac ako dvoch predmetov v riadnom, resp. v náhradnom termíne maturít. Opravný termín písomných maturít organizačne zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania v spolupráci s odbormi školstva okresných úradov v sídle krajov. 

Únia plánuje dopĺňať zručnosti svojich občanov

Kategória: Aktuality

Jedným z opatrení má byť záruka, že občania získajú aspoň minimálnu úroveň gramotnosti, matematickej gramotnosti a digitálnych zručností. Až 40 % európskych zamestnávateľov nedokáže nájsť zamestnancov s vhodnými zručnosťami, aby zavádzali inovácie. Chýba nielen vzdelávanie v digitálnej oblasti. 70 miliónov Európanov má nedostatky v základnej gramotnosti, kam patrí čítanie, písanie a počítanie.

Viete svoje dieťa počúvať a viesť s ním vzájomný rozhovor?

Kategória: Aktuality Autor/i: skola.pravda.sk

Je vaše dieťa tiché a ťažko z neho dostanete nejakú vetu? Dieťa sa vracia zo školy so zlou náladou a očividne nechce o tom rozprávať. Hádže aktovku do kúta a tvári sa mrzuto. Určite sa s podobnou situáciou stretol každý rodič. Ako nenásilnou formou zistiť, čo sa stalo a prečo je dieťa v tomto stave?

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk