Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Publikácie vo WK: Základy personálneho manažmentu

Počet článkov autora: 43


1. atestácia - zamestnanec športovec § 30 ods. e) zákona č. 138/2019 Z.z. N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Dostal som od kolegu požiadavku, aby som ho zaradil do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou. Kolega  pôsobí na škole viac ako 5 rokov a  odvoláva sa na odstavec e) zákona č. 138/2019 Z. z. podľa § 30: pôsobil ako športovec...

1. atestácia a rigorozna skúška N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Ak budem mať 5-ročnú prax a absolvovanú rigoróznu skúšku, je to brané ako 1. atestácia alebo už nie?

Absolvovanie rozširujúceho programu funkčného vzdelávania do 31. 8. 2026 N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Podľa § 47 odst. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. riaditeľ absolvuje rozširujúci program pred začiatkom výkonu funkcie riaditeľa v druhom funkčnom období..... Máme riaditeľku v druhom funkčnom období, takže toto vzdelávanie mala absolvovať pred výkonom ...

Adaptačné vzdelávanie N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Od septembra chceme prijať vychovávateľku, ktorá ešte predtým túto činnosť nevykonávala. Musí teda absolvovať adaptačné vzdelávanie. Medzi vychovávateľkami nemáme nikoho s 1. atestáciou, ktorá by jej robila uvádzajúcu. Naša otázka znie, kto jej mô...

Dotácie na žiaka v prípade návštevy dvoch ZUŠ N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Žiak prihlásený na individuálnu formu vzdelávania HO - husle v inej ZUŠ, a ten istý žiak prihlásený na skupinovú formu vyučovania u nás v TO odovzdá čestné vyhlásenie (prípadne novú prihlášku) pre obidve školy. Moja otázka znie. Môžu obidve školy ...

Inovačné vzdelávanie – príplatok N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Akú výšku percenta mám nárok na príplatok za inovačné vzdelávanie, keď som absolvovala v rokoch 2022-2023 päť inovačných vzdelávaní, každé bolo po 50 hodín. V minulosti som príplatok za kredity, profesijný rozvoj nemala priznané a vyplácané.

KVALIFIKÁCIA - Asistent učiteľa N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Spĺňa záujemca kvalifikačné predpoklady na pozíciu asistenta učiteľa, keď má ukončené vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa (Ing. STU, r.1992) a v roku 1998 získala pedagogickú spôsobilosť vyučovať odborné predmety na stredných školách. 

KVALIFIKÁCIA - Funkčné vzdelávanie N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Spĺňa, či nespĺňa požiadavky kandidát na funkciu riaditeľa školy, keď k dátumu 25. 5. 2023 nemá absolvovaný základný modul funkčného vzdelávania pred začiatkom výkonu funkcie riaditeľa. V zmysle § 47 ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických...

KVALIFIKÁCIA - Učiteľ 1. stupňa s ukončeným VŠ pre špeciálne školy N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Ak má pedagogický zamestnanec ukončené vysokoškolské štúdium 2. stupňa v odbore Učiteľstvo pre špeciálne školy: Psychopédia (Pedagogika mentálne postihnutých), dátum ukončenia štúdia máj 2004, je podľa vyhlášky č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných p...

KVALIFIKÁCIA - Učiteľ 1. stupňa so vzdelaním všeobecnovzdelávacie predmety + špeciálna pedagogika N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Ak má pedagogický zamestnanec ukončené vysokoškolské štúdium všeobecnovzdelávacích predmetov OBN, Pedagogika a v roku 1998 ukončené rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky pre učiteľov - Pedagogika mentálne postihnutých, je podľa vyhlášky č. 173...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk