Vyhľadávanie vo výzvach

Projekty

Hlavná stránka Archív výziev 2015  

Zoradiť podľa:

Výzvy - December 2015

Dobromat. Nákup, ktorý pomáha.

Kategória: Výzvy

Dobromat je nástroj, ktorý umožňuje ľudom popri nakupovaní v internetových obchodoch finančne podporovať občianske združenia, neziskové organizácie a nadácie, bez toho, aby ich to stálo čo i len 1 cent. Dobromat sprostredkováva nákupy v internetových obchodoch, za čo získava provízie. Polovicu provízií dobromat venuje registrovaným združeniam.k ste na Slovensku registrované občianske združenie, nezisková organizácia alebo nadácia. Zapojte sa! (dobromat.sk).

SLUŽBY mladým - výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež. Cieľom výzvy je prijímanie žiadostí o dotáciu zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie informačných a poradenských služieb pre mládež a služieb v oblasti dobrovoľníctva mládeže. Žiadosť sa predkladá elektronicky v systéme NELSON do 18. decembra 2015 do 12:00 hod. (iuventa.sk).

HLAS mladých - výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu

Kategória: Výzvy

Cieľom výzvy je prijímanie žiadostí o dotáciu zo štátneho rozpočtu. Výzva je zameraná na podporu mimovládnych štruktúr, ktoré zastupujú záujmy mladých ľudí na úrovni samosprávnych krajov a na celoštátnej úrovni, pričom zabezpečujú reflexiu ich potrieb v politikách, zvyšujú úroveň ich participácie, posilňujú ich reprezentáciu a zabezpečujú zber podnetov pre tvorbu mládežníckej politiky, k čomu vytvárajú partnerstvá. Žiadosťsa predkladá elektronicky v systéme NELSONdo 18. decembra 2015 do 12:00 hod (iuventa.sk).

PRIORITY mládežnickej politiky - výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež. Cieľom výzvy je prijímanie žiadostí o dotáciu zo štátneho rozpočtu na podporu aktivít zameraných na napĺňanie cieľov aktuálnej národnej stratégie pre mládež s prihliadnutím na tematické zameranie počas predsedníctva SR v Rade EÚ 2016 a ciele a výzvy mládežníckej politiky podľa Stratégie Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020. Žiadosť sa predkladá elektronicky v systéme NELSON do 18. decembra 2015 do 12:00 hod. (iuventa.sk).

In genius - medzinárodný projekt spájajúci teóriu s praxou

Kategória: Výzvy Autor: Ing. Beáta Ľubová

In Genious je medzinárodný projekt spájajúci teoretické vzdelávanie žiakov s ich odbornou praxou. Projekt koordinuje European Schoolnet a European Roundtable of Industrialists (ERT). Cieľom je zvýšiť spoluprácu škôl a podnikov a rozvíjať záujem žiakov o technické vzdelávanie. Ponúka vzdelávanie pomocou zážitku, v ktorom sa každý žiak stáva výskumníkom a plní „vedeckú úlohu“, objavuje základné fyzikálne princípy, alebo používa informačné technológie pre simuláciu pokusov.

Oznam o výzve Erasmus+ na predloženie návrhov projektov 2016

Kategória: Výzvy

Európska komisia zverejnila 20. 10. 2015 aktuálnu Výzvu na predkladanie žiadostí na rok 2016 EAC/A04/2015 pre nové projekty a mobility v rámci programu Erasmus+. Program poskytuje finančné granty na projekty nadnárodnej spolupráce na všetkých stupňoch vzdelávania a pre aktivity mládeže a športu (minedu.sk).

Pre vodu 2016

Kategória: Výzvy

Nadácia Ekopolis vďaka finančnej podpore Nestlé vyhlasuje súťaž Pre vodu. Témou súťaže je zodpovedné hospodárenie s vodou. Súťažné návrhy by sa preto mali týkať najmä prevencie povodní a sucha, šetrného hospodárenia s vodou v sídlach, zodpovedného a efektívneho hospodárenia s vodou v poľnohospodárskej a priemyselnej výrobe, úspor pitnej vody a využitia sivej vody v budovách. Do súťaže sa môžu prihlásiť mladí ľudia vo veku 18 až 30 rokov. Termín uzávierky je do 22. februára 2016 (23:59) (sutazprevodu.sk).

Getrag pre región východného Slovenska

Kategória: Výzvy

Grantový program je financovaný z Nadačného fondu Getrag spravovaného Karpatskou nadáciou. Program podporí projektové zámery neziskových organizácií v niektorej zo zadefinovaných tematických oblastí. Realizuje sa v regióne východného Slovenska – Košický a Prešovský samosprávny kraj. Aktivity podporených projektov musia byť realizované na tomto území. Termín prijímania žiadostí: do 4. januára 2016.  (karpatskanadacia.sk).

Dni otvorených dverí na stredných školách v decembri

Kategória: Výzvy

Dni otvorených dverí v mesiaci december majú na týchto SŠ: SŠ - SOŠ elektrotechnická (Banská Bystrica), Gymnázium A. Kmeťa (Banská Štiavnica), SPŠ S. Mikovíniho (Banská Štiavnica), Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby (Vlastenecké námestie, Bratislava), Súkromná SOŠ VIA HUMANA (Skalica), Stredná umelecká škola (Staničná, Trenčín), OA (Stöcklova, Bardejov), SOŠ hotelových služieb a obchodu (Zvolen), Súkromná športová SOŠ Sklodowskej (Bratislava), Súkromná SOŠ podnikania (Hollého, Senica), Súkromné bilingválne gymnázium BESST (Trnava), SOŠ technická (1. mája, Vráble), Súkromná SOŠ ekonomická (Palackého, Košice), Súkromná SOŠ - Gastroškola (Bieloruská, Bratislava), SOŠ V. Paulinyho Tótha (Senica) (stredneskoly.sk).

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk