Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Prechod zo ZŠ na SŠ

Harmonogram Testovanie 9 2024 v náhradnom termíne N

Autor/i: -

Náhradný termín T9 sa uskutoční 4. a 5. apríla 2024 na vybraných školách v rámci kraja. Testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl, 4. ročníka gymnázií a tanečných konzervatórií s osemročným vzdelávacím programom a 1. ročníka stredných škôl s pä...

TERMÍNY - Prijímacie pohovory na stredné školy v školskom roku 2024/2025 N

Autor/i: -

Od školského roka 2023/2024 dochádza k zmenám v prijímacom konaní, ktoré vyplývajú zo zákona č. 182/2023 Z. z. V prijímacom konaní na stredné školy sa doručujú len rozhodnutia zákonným zástupcom uchádzačov alebo plnoletým uchádzačom, ktorí neboli ...

Harmonogram prijímacieho konania na stredné školy v mesiaci – marec N

Autor/i: -

Prinášame prehľad informácií k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl.

Program vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania N

Autor/i: -

Programu vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania sa môže na základe podanej prihlášky zúčastniť fyzická osoba, ktorá nezískala nižšie stredné vzdelanie, získala primárne vzdelanie a ukončila povinnú školskú dochádzku.

Externé testovanie na získanie nižšieho stredného vzdelania N

Autor/i: -

Žiadosť podáva uchádzač (ak je neplnoletý, tak jeho zákonný zástupca) RÚŠS v sídle kraja do 30. 11. 2023.

Prijímacie skúšky na stredné školy pre školský rok 2024/2025 - termíny N

Autor/i: -

Na základe § 66 ods. 5 a § 68 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ter...

Termíny konania prijímacích skúšok na SŠ pre školský rok 2023/2024 - Stredné športové školy N

Autor/i: -

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky určuje termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy pre školský rok 2023/2024 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 20...

Termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy pre školský rok 2023/2024 N

Autor/i: -

Na základe § 66 ods. 5 a § 68 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. určuje MŠVVaŠ SR termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy pre školský rok 2023/2024 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský r...

Termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy pre školský rok 2024/2025 N

Autor/i: -

Na základe § 66 ods. 5 a § 68 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky te...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ