Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Prechod zo ZŠ na SŠ

Prijímacie konanie na stredné školy – termíny 2022/2023 N

Autor/i: -

1. januára 2022 nadobudla účinnosť novela školského zákona č. 415/2021 Z. z., ktorá upravuje priebeh a organizáciu prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023.

Termíny pre Testovanie 5 a Testovanie 9 - 2022 N

Autor/i: -

Ponúkame prehľad termínov k externému testovaniu žiakov základnej školy a k externému testovaniu na získanie nižšieho stredného vzdelania v školskom roku 2021/2022.

Prijímacie skúšky na gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá N

Autor/i: -

V súlade s § 68 ods. 1 a § 161m ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. určuje termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023 a t...

Externé testovanie na získanie nižšieho stredného vzdelania v roku 2022 N

Autor/i: -

Externého testovania na účel získania nižšieho stredného vzdelania sa môže na základe žiadosti zúčastniť fyzická osoba, ktorá dosiahla primárne vzdelanie a skončila povinnú školskú dochádzku; žiadosť sa podáva orgánu miestnej štátnej správy v škol...

Termíny konania prijímacích skúšok na stredné športové školy N

Autor/i: -

Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v odboroch vzdelávania sa na stredných športových školách koná v dvoch fázach.

Termíny konania prijímacích skúšok a zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 N

Autor/i: -

V súlade s § 68 ods. 1 a § 161m ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. MŠVVaŠ SR určuje termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 202...

ZŠ a SŠ - Testovanie 9 2021 N

Autor/i: -

V nadväznosti na sprísnenie opatrení proti šíreniu COVID-19 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling dňa 4. januára 2021 vydal rozhodnutie v súvislosti s nástupom žiakov do škôl a termínmi rozhodujúcimi pre organizáciu škols...

Prijímanie na stredné školy - apríl - jún N

Autor/i: -

Harmonogram zberu informácií k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl - apríl až júl 2021.

Termíny - Testovanie 9, maturitná skúška, prijímacie konanie N

Autor/i: -

Termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka sa určujú v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID 19 vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2. Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8  a § 161k zák...

COVID-19 Rozhodnutie o prijímacích skúškach na osemročné gymnáziá - termíny N

Autor/i: -

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR rozhodol o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ