Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Prechod zo ZŠ na SŠ

Termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy pre školský rok 2023/2024 N

Autor/i: -

Na základe § 66 ods. 5 a § 68 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. určuje MŠVVaŠ SR termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy pre školský rok 2023/2024 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský r...

Externé testovanie na získanie nižšieho stredného vzdelania - termíny N

Autor/i: -

Ministerstvo školstva zabezpečí v školskom roku 2022/2023 na základe § 155 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. externé testovanie na účel získania nižšieho stredného vzdelania, ktorého sa môžu zúčastniť fyzické osoby, ktoré dosiahli primárne vzdelanie...

Testovanie 5/2023 N

Autor/i: -

V zmysle dokumentu Sprievodca školským rokom 2022/2023 sa Testovanie 5 v školskom roku 2022/2023 uskutoční 17. mája 2023 (streda).

Testovanie 9/2023 N

Autor/i: -

Na základe § 155 zákona č. 245/2008 Z. z. sa v školskom roku 2022/2023 uskutoční externé testovanie žiakov deviateho ročníka základných škôl, ktorého sa môžu zúčastniť aj žiaci podľa § 97 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. 

Prijímacie konanie na stredné školy – termíny 2022/2023 N

Autor/i: -

1. januára 2022 nadobudla účinnosť novela školského zákona č. 415/2021 Z. z., ktorá upravuje priebeh a organizáciu prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023.

Termíny pre Testovanie 5 a Testovanie 9 - 2022 N

Autor/i: -

Ponúkame prehľad termínov k externému testovaniu žiakov základnej školy a k externému testovaniu na získanie nižšieho stredného vzdelania v školskom roku 2021/2022.

Prijímacie skúšky na gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá N

Autor/i: -

V súlade s § 68 ods. 1 a § 161m ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. určuje termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023 a t...

Externé testovanie na získanie nižšieho stredného vzdelania v roku 2022 N

Autor/i: -

Externého testovania na účel získania nižšieho stredného vzdelania sa môže na základe žiadosti zúčastniť fyzická osoba, ktorá dosiahla primárne vzdelanie a skončila povinnú školskú dochádzku; žiadosť sa podáva orgánu miestnej štátnej správy v škol...

Termíny konania prijímacích skúšok na stredné športové školy N

Autor/i: -

Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v odboroch vzdelávania sa na stredných športových školách koná v dvoch fázach.

Termíny konania prijímacích skúšok a zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 N

Autor/i: -

V súlade s § 68 ods. 1 a § 161m ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. MŠVVaŠ SR určuje termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 202...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ