Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Didaktika 4/2022

4/2022

Sociálne a emocionálne učenie - jeho podstata a prínos pre život

prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.

V ostatných číslach odborného časopisu Didaktika a Manažmentu školy v praxi sme sa zaoberali hĺbkovým vyučovaním, príspevkom zameraným na sociálne a emocionálne učenie nadväzujeme na skutočne inova...

Tvorivosť ako nástroj rozvíjania jazykovej a literárnej gramotnosti (1.)

Mgr. Zdenka Zastková PhDr. PaedDr. Michal Pankevič, PhD., BBA Zo seriálu: Tvorivosť ako nástroj rozvíjania jazykovej a literárnej gramotnosti

S pojmom tvorivosť sa človek stretáva na každom kroku a čoraz častejšie. Slovo tvorivosť je obľúbeným prívlastkom pre výtvory človeka poznačeného dynamikou prevratných zmien doby, v ktorej žijeme. ...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e.mail: office@wolterskluwer.sk.
Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: Klara.Glosikova@wolterskluwer.com.
Odborný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.
Odborný garant: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Šamková, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Grafická úprava: Forma, s. r. o., Bratislava.
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.
Ročné predplatné 65,00 € vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.
Periodicita vydávania: dvojmesačník
Zadané do tlače: 20. 7. 2022
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2022
EV 5869/19.
ISSN 1338-2845

Editoriál

Naše ciele a naše cesty

„Ak nevieš, kam chceš ísť, je úplne jedno, akú cestu si vyberieš.” Mačka Škľabka, Alica v krajine zázrakov

Začiatok školského roka je spájaný s víziami. Pripomíname si ciele, revidujeme koncepcie, prehodnocujeme očakávania a reflektujeme cestu, ktorou sme sa vybrali. Inak tomu nie je ani v didaktike, ktorá sa zaoberá obsahom a rozsahom vzdelávania, metódami, zásadami a formami vyučovania, ale aj interakciou medzi učiteľom a žiakom. Ktoré stratégie, nástroje, činnosti by mali byť súčasťou našej zvýšenej pozornosti? Aj o tom je letné číslo časopisu Didaktika, v ktorom ponúkame stále aktuálne témy.

Veľmi dôležitou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu je práca s emóciami v kontexte sociálnej dynamiky skupiny. Význam a podstata sociálno-emocionálneho učenia spočíva aj v tom, že vybavuje žiakov zručnosťami potrebnými na kontrolu myslenia, emócií a správania, učí ich vnímať seba samého a spolupracovať s inými. Téme sa venuje Erich Petlák.

V dobe neustálych informácií, ktorá nás zahlcujú, má kritické myslenie nepochybne nezastupiteľnú úlohu. Nina Bodoríková a Denisa Gunišová sa venujú stratégiám hodnotenia v edukačnom procese, ktoré rozvíjajú kritické myslenie.

Michal Pankevič a Zdenka Zastková v príspevku s názvom „Tvorivosť ako nástroj rozvíjania jazykovej a literárnej gramotnosti“ upozorňujú, že dnes sú nielen dospelí, ale aj deti nútené prijímať veľké množstvo informácií, musia robiť rýchle rozhodnutia a na neustále zmeny reagovať novým, adaptívnym, tvorivým spôsobom.

Simonetta Holešová sa pozrela na proces adaptácie detí pri prijímaní do prostredia materských škôl. V príspevku ponúka cenné rady a odporúčania z praxe. Zároveň prináša inšpiráciu prostredníctvom senzorických hier zameraných na podporu pozitívneho prežívania detí predškolského veku. Pokračovanie...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk