Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Prijímanie detí do materskej školy a ich adaptácia

Dátum: Autor/i: PaedDr. Simonetta Holešová Rubrika: Klíma v triede

Materská škola je spravidla prvou inštitúciou, na ktorú sa dieťa po výchove v rodine adaptuje. Tento proces nebýva jednoduchý pre dieťa, pre rodiča, ani pre učiteľa. Dieťa opúšťa doteraz jemu známe prostredie rodinnej istoty a bezpečia. Nahrádza ho novým prostredím, ktoré je preň neznáme. Najväčším problémom je pre dieťa odlúčenie od matky, ktoré spôsobuje zmenu správania dieťaťa. Prechod z rodinného prostredia do inštitucionalizovaného prostredia materskej školy je v živote dieťaťa veľká a významná zmena. Neadaptuje sa len dieťa, ale aj rodičia, ktorí sa stávajú rodičmi škôlkara.Až neskôr dieťa pochopí, že prostredie materskej školy prináša so sebou mnoho neobyčajných zážitkov. 

Do materskej školy (ďalej len „MŠ“) sa prijímajú deti spravidla od troch rokov. Pred podávaním prihlášok do MŠ riaditeľka zverejní na webovej stránke školy, na nástenkách MŠ, na webovej stránke mesta, obce Oznam o prijímaní dieťaťa do MŠ a Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ. Obsahom podmienok býva vzhľadom k nedostatočnej kapacite MŠ zväčša oznam, že deti sú prijímané od najstarších po najmladšie podľa dátumu narodenia. Mnohé MŠ majú uvedené v podmienkach aj to, že dieťa a rodič musí mať trvalý pobyt v meste, resp. v obci, kde sa MŠ nachádza. Napriek tomu, že táto podmienka je diskriminačná, mnohé materské školy ju po dohode so zriaďovateľmi majú v podmienkach uvedené.

Súčasťou podmienok by malo byť aj upozornenie pre rodičov, že každé dieťa, ktoré dovŕši v nasledujúcom školskom roku 5 rokov, musí plniť povinné predškolské vzdelávanie.

Oznam o prijímaní dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ v nasledujúcom školskom roku zverejňuje riaditeľka MŠ podľa § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po dohode so zriaďovateľom MŠ. V ozname uvedie, kde si rodičia môžu vyzdvihnúť žiadosti a v akom čase. Žiadosť býva k dispozícii aj na webovej stránke MŠ. Podávanie žiadostí možno realizovať formou elektronickej prihlášky, osobne na riaditeľstve MŠ, alebo poštou na adresu MŠ. Je dôležité, aby žiadosť bola potvrdená pediatrom. Stáva sa, že pediater nie vždy upozorní na zdravotné znevýhodnenie dieťaťa, čo býva problémom aj v procese adaptácie dieťaťa na MŠ.

Podľa Pruchu Wallterovej a Mareša (2008) je adaptácia procesom prispôsobenia sa jednotlivca novým sociálnym podmienkam. V našom prípade sa jedná o podmienky MŠ. Táto významná zmena v živote dieťaťa a celej rodiny sa už tradične viaže k veku okolo troch rokov. Vek nie je jediným ukazovateľom úspešnosti adaptácie dieťaťa. To, ako dieťa zvládne adaptáciu na nové sociálne prostredie MŠ, závisí od:

  • endogénnych ukazovateľov (psychickej a emocionálnej zrelosti, individuálnych predpokladov),
  • exogénnych faktorov (oboznamovania sa s prostredím MŠ pred nástupom do nej, prístupu rodičov, prístupu učiteliek MŠ k dieťaťu a pod.).

Významným ukazovateľom pripravenosti dieťaťa na vstup do MŠ je aj úroveň vnútorných procesov zrenia vzhľadom k emocionálnemu a sociálnemu vývinu dieťaťa.

Je dôležité byť citlivý a vnímavý už pri prvom kontakte dieťaťa s MŠ. Obdobie nástupu dieťaťa do MŠ je veľmi dôležité pre jeho ďalší vývin, ktorého zanedbanie môže mať vážne následky. Mnohé učiteľky MŠ konštatujú, že v posledných rokoch prichádza do MŠ stále viac detí, ktoré nie sú na podmienky MŠ vôbec pripravené, a preto majú veľmi ťažkú adaptáciu. Nepripravenosť sa týka detí prichádzajúcich z rodinného prostredia, ale aj detí, ktoré prichádzajú z inštitucionálneho prostredia (najmä súkromných detských jaslí).

Etapy prispôsobovania sa dieťaťa na prostredie materskej školy

Podľa Slezákovej et al. (2006, podľa Kožík Lehotayovej a Osaďana, 2021) prebieha prispôsobovanie dieťaťa na prostredie MŠ ako fyziologická adaptácia na nové neznáme prostredie v troch etapách:

  1. Orientačná etapa - organizmus dieťaťa reaguje na nové neznáme podmienky. Dieťa reaguje zväčša plačom, hnevom, vzdorom. Je to prirodzená reakcia, keďže si nevie vysvetliť, prečo ostalo samé v neznámom prostredí. Jej intenzita je závislá od toho, ako je dieťa pripravené do MŠ, ale aj od senzitivity dieťaťa.
  2. Etapa prispôsobenia sa novým podmienkam a nachádzanie variantov reakcií na vonkajšie vplyvy prostredia. Dieťa zisťuje, že v MŠ je zábava. Musí sa však naučiť fungovať v kolektíve, učí sa komunikovať s ostatnými deťmi, neznámymi dospelými.
  3. Etapa relatívne stáleho prispôsobovania je hľadaním najvhodnejších možností reagovania na záťažové situácie rôznej povahy. Pre dieťa v období okolo troch rokov sú záťažovými situáciami napr. to, že sa musí rozdeliť o hračku, musí sa naučiť sebaobslužné činnosti, musí sa snažiť adekvátne komunikovať.

Z dôvodu poznania etáp adaptácie dieťaťa sa pri nástupe do materskej školy odporúča postupná adaptácia dieťaťa.

Je bežné, že adaptácia spravidla prebieha plačlivo. Ide o stresujúcu situáciu pre dieťa, rodiča, ale aj učiteľku. Postupná adaptácia je odporúčaná psychológmi, aj pedagógmi. Podľa § 6 vyhlášky č. 541/ 2021 Z. z. o materskej škole:

  • „Ak je dieťa prijaté na adaptačný pobyt, zákonný zástupca ho privádza do materskej školy na čas dohodnutý s riaditeľom. Ak je adaptácia dieťaťa úspešná, môže dieťa po dohode zákonného zástupcu s riaditeľom pravidelne navštevovať mater
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk