Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 11/2022

11/2022

Použitie sociálneho fondu v školách a školských zariadeniach

Ing. Ingrid Veverková Konečná

V príspevku sa venujeme podmienkam použitia sociálneho fondu, ktorý je významným nástrojom sociálnej politiky v školách a školských zariadeniach. Odpovieme na otázky, ktoré vznikajú v súvislosti s ...

Spolupráca pedagogického asistenta s učiteľom v triede

PhDr. Andrea Baranovská, PhD.

Pedagogický asistent sa stáva súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v triedach čoraz častejšie. Táto profesia je jednou z najmladších v školstve. Problémom je vymedzenie jeho kompetencií a vzťah ...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk.
Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: Klara.Glosikova@wolterskluwer.com.
Zodpovedný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Šamková, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených
v článkoch zodpovedajú ich autori. Časopis je aj na direktor.sk. ISSN 1339-925X. EV 2265/08.
Ročné predplatné 89 EUR vrátane DPH, poštovného a balného. Cena jedného výtlačku 7,42 € vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.
Periodicita vydávania: mesačník
Zadané do tlače: 9. 11. 2022
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2022
ISSN 1336-9849

Seriály v tomto čísle

Editoriál

Dôvera v seba a iných

„Niektorí ľudia vôbec nemôžu veriť sami v seba, teda aspoň dovtedy, kým v nich neverí niekto iný.“ Z filmu Dobrý Will Hunting

Pozícia riaditeľa, jeho zástupcu v školskom prostredí nie je vôbec jednoduchá. Mať silu držať nad hladinou tých, ktorí sa topia; ukazovať smer tým, ktorí sa stratili; vymedziť hranice tam, kde je potrebný náraz na skalu a vidieť ďalej ako za vlastný prah si pýta celého človeka. V skutočnosti však aj vedúci zamestnanci zápasia so svojou citlivosťou, všímavosťou, učia sa opakovane dôverovať tým, ktorí ich sklamali, bojujú so zviditeľnením svojej zraniteľnosti dovtedy, kým nepocítia, že v nich niekto verí, že im dôveruje. My v redakcii sme pripravení byť pre vás citovým ventilom na ceste dôvery k iným. Preto aj v 11. čísle časopisu Manažment školy v praxi ponúkame témy, ktoré nás môžu robiť odolnejšími voči sklamaniam, silnejšími v dôvere k ľuďom a odvážnejšími rozhodnutiach, ktoré sa nevyhnutne stávajú súčasťou riadiacej praxe. Nech sa páči, tu sú.

Ingrid Konečná Veverková sa v príspevku venuje podmienkam použitia sociálneho fondu, ktorý je významným nástrojom sociálnej politiky v školách a školských zariadeniach.

Andrea Baranovská sa v článku „Spolupráca pedagogického asistenta s učiteľom v triede“ venuje pedagogickým asistentom. Mal by disponovať profesionalitou, skúsenosťami s vyučovaním a prácou s deťmi, pozitívnym prístupom, komunikačnými a organizačnými zručnosťami,láskou k učeniu, zmyslom pre humor, ochotou vzdelávať sa a rozvíjať zručnosti.

Pokračovanie ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk