Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Kognitívna zaujatosť

Dátum: Rubrika: Kultúra školy

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Chcem prístup zdarma

Máte už predplatné? Prihláste sa.

Kognitívna zaujatosť je systematický myšlienkový proces spôsobený tendenciou ľudského mozgu zjednodušovať spracovanie informácií cez filter osobných skúseností a preferencií. Ide o chybu v myslení, ktorá ovplyvňuje naše rozhodnutia. Dôsledky môžu byť dehonestujúce pre jednotlivca aj spoločnosť. Rozvoj tejto sociálnej zručnosti je potrebný kvôli rešpektovaniu spoločenských noriem a racionality v úsudku. Daniel Kahneman, nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu a za priekopnícku prácu s Amosom Tverskym v oblasti rozhodovania, prináša knihu plnú intelektuálnych prekvapení a praktických odporúčaní. V našom vzdelávaní potrebujeme zmeniť spôsob premýšľania o svete, o práci, o vlastnom živote.

Čo rozrušuje našu myseľ, nie sú udalosti, ale naše úsudky o týchto udalostiach. Epiktetos, 55 – 135, in Ruisel, I., 2015, s. 210

Človek prijíma, spracováva a určitým spôsobom aj interpretuje informácie. Interpretovanie informácií závisí od jeho myslenia. I. Ruisel (2015) konštatuje, že človek si prostredníctvom myslenia vnútorne reprezentuje realitu, pamätá si získané informácie, kriticky a tvorivo myslí a komunikuje s inými ľuďmi, tvorivo organizuje mentálne aktivity a kognitívne ich reguluje. Významnou schopnosťou jednotlivca je generovanie informácií. Myslenie tradične sumarizuje percepčné javy, pozornosť, inteligenciu, krátkodobú i dlhodobú pamäť, abstraktné i tvorivé procesy, múdrosť, jazykové kompetencie, spracovanie informácií a iné mentálne premenné.

Obrazy reality sa vo vedomí neobjavujú automaticky, ale ľudia si ich aktívne konštruujú a regulujú.

Vnútornú reguláciu aktivujú kognitívne štruktúry[1], ktoré sú niekedy označované ako reprezentácie, dynamické schémy a konštrukty. Sú to systémy informácií o vonkajšom svete, vlastnej osobe, ktoré sú zakódované v pamäti a regulujú činnosť človeka. Vnútornú reguláciu významne ovplyvňujú aj také sociálno-kognitívne aktivity, ktoré sa podieľajú na prežívaní kognitívnych procesov. Ani renomovaný odborník nedokáže zvládnuť všetky požiadavky na detailné poznatky týkajúce sa odboru, pre ktorý je plne kompetentný. O to menšie predpoklady má nedostatočne informovaný laik na plné pochopenie podstaty zložitých sociálno-ekonomických udalostí a javov. Pochopiteľne, že presná interpretácia určitého sociálneho javu je zložitá a vyžaduje značné mentálne kompetencie. Preto sa prejavuje určitá prirodzená tendencia k zjednodušeniu kognitívneho obrazu vnímanej reality. Jednotlivec nemá vždy k dispozícii dostatok poznatkov, aby získal ucelený obraz o určitej realite. Chýbajúce informácie často dopĺňa z mimokognitívnych zdrojov prostredníctvom takých mentálnych procesov, ako sú predstavivosť, intuícia, serendipita (t. j. šťastná náhoda, príjemné prekvapenie, neočakávaný objav), fantázia a podobne.Často sa operuje s nedostatočnými a skreslenými informáciami, ktoré sú o určitých sociálnych alebo historických javoch k dispozícii.

Ľudské prežívanie pri obmedzenej kapacite kognitívneho systému nemôže dosiahnuť absolútne poznanie najmä kvôli limitom v reprezentácii tohto systému (Ruisel, I., 2015).

Koncept kognitívnej zaujatosti bol prvýkrát predstavený výskumníkmi A. Tverskym a laureátom Nobelovej ceny D. Kahnemanom (1972). Podľa nich sa ľudia pri usudzovaní neriadia racionálnymi argumentmi a presnými pravidlami, ale skôr heuristikami. I. Ruisel (2014) to popisuje ako zjednodušené pravidlá usudzovania, umožňujúce rýchle formulovanie úsudkov, ktoré sú často sprevádzané subjektívnym presvedčením o ich správnosti. Preto sa do popredia záujmu posunuli najmä heuristiky reprezentatívnosti a dostupnosti.

Kognitívna zaujatosť je systematická chyba v myslení, ku ktorej dochádza, keď ľudia spracúvajú a interpretujú informácie vo svete okolo nich a ovplyvňujú rozhodnutia a úsudky, ktoré robia. Ľudský mozog je výkonný, no podlieha obmedzeniam. 

Kognitívne predsudky sú často výsledkom snahy mozgu zjednodušiť spracovanie informácií. Predsudky často fungujú ako orientačné pravidlá, ktoré pomáhajú pochopiť svet a dosiahnuť rozhodnutia relatívnou rýchlosťou. Niektoré z týchto predsudkov súvisia s pamäťou. Spôsob, akým si pamätáme udalosť, môže byť z viacerých dôvodov neobjektívny, a to môže viesť k neobjektívnemu mysleniu a rozhodovaniu. Ďalšie kognitívne predsudky môžu súvisieť s problémami s pozornosťou. Keďže pozornosť je obmedzený zdroj, ľudia musia byť selektívni v tom, čomu vo svete okolo seba venujú pozornosť.

Ľudia si niekedy zamieňajú kognitívne predsudky s logickými omylmi, ale nie je to totožné. Logický omyl pramení z chyby v logickom argumente (Kosturková, M., Ferencová, J., 2019), zatiaľ čo kognitívna zaujatosť je zakorenená v chybách spracovania myšlienok, ktoré často vznikajú z problémov s pamäťou, pozornosťou, pripisovaním a inými mentálnymi chybami (Ruisel, I., 2015).

Najčastejšie kognitívne predsudky

Naše rozhodnutia sú neustále ovplyvňované kognitívnou zaujatosťou. Obraz o svete sa odchyľuje (alebo môže odchyľovať) od skutočnej reality. Vytvorili sme si kognitívne predsudky, ktoré nám pomáhajú rozhodovať sa rýchlo, automaticky a úplne nevedome. Tieto skratky nám môžu spôsobiť problémy vtedy, keď čelíme novým situáciám alebo zložitým problémom.

Spoločnosť PROP (2022) sumarizovala 58 kognitívnych predsudkov. Z nich vyberáme:

 • Pygmalion efekt – človek sa začne správať spôsobom, ktorý od neho očakávajú druhí.
 • Afektívna heuristika – spôsob, ako sa cítime, ovplyvňuje našu interpretáciu sveta.
 • Efekt ukotvenia – ľudia lipnú na prvej informácii, s ktorou prídu do kontaktu.
 • Predsudok utvrdzovania – tendencia počúvať tie informácie, ktoré potvrdzujú nami vopred urobený úsudok.
 • Vagónový efekt – silná forma skupinového myslenia – pravdepodobnosť, že osoba príjme presvedčenie vzrastá s počtom ľudí inklinujúcich k tomu istému presvedčeniu.
 • Predsudok slepých škvŕn – neschopnosť rozoznať vlastné kognitívne predsudky je predsudok sám osebe.
 • Predsudok podpory voľby – tendencia mať dobrý pocit z vlastnej voľby, aj keď vieme, že má chyby.
 • Predsudok sebazhodnocovania – zdieľanie svojich úspechov viac než svojich zlyhaní, to vedie k falošnému vnímaniu reality a neschopnosti presne posudzovať situácie.
 • Prispôsobenie sa – tendencia ľudí prispôsobiť sa druhým, čo môže viesť k robeniu absurdných vecí.
 • Prekliatie poznaním – lepšie informovaní ľudia nemôžu pochopiť obyčajného človeka.
 • Efekt návnady – v marketingu – preferencia medzi dvomi voľbami po predstavení tretej voľby (napr. ponúkneme dve fľaše sódy a ľudia si môžu vybrať tú menšiu; ale ak ponúkneme tretiu ešte väčšiu, ľudia si najpravdepodobnejšie vyberú strednú možnosť).
 • Denominačný efekt – ľudia sú menej náchylní na minutie veľkých bankoviek než ich ekvivalentnú hodnotu v malých bankovkách alebo minciach.
 • Základná atribučná chyba – pripisovanie správania osoby vnútornej kvalite jej identity skôr než situácii, v ktorej sa nachádza (napr. keď si niekto narazí prst a je nahnevaný, vyhodnotíme to tak, že človek je zlostný).
 • Dunning-Krugerov efekt – ľudia veria, že sú múdrejší a schopnejší, než v skutočnosti sú.
 • Reaktancia – túžba robiť opak toho, čo od nás niekto chce, aby sme si dokázali našu slobodnú voľbu.
 • Predsudok nadbytočných informácií – tendencia hľadať viac informácií, aj keď to nevplýva na samotné konanie (nie je vždy účinné mať viac informácií).

Ako zvládnuť vlastné kognitívne predsudky?

Eliminovať kognitívne zaujatosti a zaujaté myslenie by sme mali z viacerých dôvodov. Predsudky deformujú kritické a morálne myslenie, môžu spôsobiť, že si budeme o druhých robiť nepresné úsudky a môžu poškodiť naše vzťahy. Kognitívny tréning môže pomôcť minimalizovať tieto neresti v myslení.

Najdôležitejšie je sústrediť aktivity na:

 • povedomie o existencii predsudkov – uznať, že existujú,
 • uvedomenie si zaujatosti – zvážiť, ako môžu zaujatosti ovplyvniť naše myslenie, napr. prílišnú sebadôveru, vlastný záujem,
 • analýza minulých udalostí – kritickejšie vnímať situácie, v ktorých sme robili/mohli urobiť chyby, neignorovať dôležité informácie, dôslednejšie skúmať situácie a pod.,
 • prirodzená zvedavosť – veľa sa pýtať.

Odporúčania Dávida Kahnemana – nositeľa Nobelovej ceny

Vedci A. Tversky a D. Kahneman v roku 1969 na Katedre psychológie Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme dospeli k názoru, že naše vlastné intuície ani zďaleka nie sú dokonalé. Naše subjektívne úsudky sú skreslené, príliš chceme veriť zisteniam výskumov založených na nedostatočných dôkazoch a máme sklon zhromaždiť príliš málo pozorovaní v našom vlastnom výskume (Kahneman, D., 2019, s. 13). Obaja vedci sa začali zaoberať otázkou, či podobným skresleniam podliehajú aj ostatní kolegovia/vedci. Autori dospeli k záveru, že heuristika úsudku je celkom užitočná, ale niekedy vedie k závažným a systematickým chybám.

D. Kahneman (2019) predstavil dva systémy nášho myslenia:

 • Systém 1 – pracuje automaticky a rýchlo, len s malým alebo žiadnym úsilím a bez zmyslu pre cielenú kontrolu.
 • Systém 2 – prideľuje pozornosť cieleným duševným činnostiam, ktoré si to vyžadujú vrátane zložitých myšlienkových operácií. Často je spojená so subjektívnym zážitkom vplyvu, výberu a sústredenia.

Automatické operácie Systému 1 vytvárajú prekvapivo zložité vzorce predstáv, ale len pomalší Systém 2 môže konštruovať myšlienky v usporiadaných sériách krokov. Systém 2 preberá kontrolu a ovládne voľnobežné impulzy a asociácie Systému 1.

Príklad: Müller-Lyerová ilúzia:

Obrázok 1 predstavuje dve horizontálne čiary rôznej dĺžky na koncoch so šípkami ukazujúcimi opačným smerom. Dolná čiara je očividne kratšia ako horná, veríme tomu. Keď si čiary premeriame pravítkom, zistíme, že v skutočnosti sú rovnako dlhé. Systém 2 - vedomie, ktoré nazývame „ja“, získalo nové presvedčenie. Vieme, že čiary sú rovnako dlhé, napriek tomu stále vidíme dolnú čiaru ako kratšiu. Rozhodli sme sa veriť meraniu, ale nevieme zabrániť Systému 1, aby si robil svoju prácu; nemôžeme sa rozhodnúť vidieť čiary ako rovnaké, aj keď vieme, že sú. Potrebujeme odolať ilúzii, odnaučiť sa dôverovať dojmu. Ak chceme toto pravidlo uplatniť, musíme byť schopní rozpoznať iluzórny vzorec a spomenúť si, čo o ňom vieme. Ak to dokážeme, už nikdy nás Müller-Lyerova ilúzie neoklame. Napriek tomu však budeme stále vidieť jednu čiaru dlhšiu ako druhú (Kahneman, D., 2019).

Obr. 1: Príklad Müller-Lyerovej ilúzie[2]

 

Jednou z úloh Systému 2 je prekonať impulzy Systému 1. Systém 2 ma na starosti sebakontrolu. Sebakontrola je jedným z podstatných regulátorov kritického a morálneho mysliteľa. D. Kahneman (2019) konštatuje, že Systém 1 pracuje automaticky, a nie je možné ho vedome vypnúť, chybám intuitívneho myslenia možno len ťažko predchádzať. Skresleniu sa nedá vždy predísť, pretože Systém 2 nemusí mať o chybe ani poňatia. Aj vtedy, keď sú k dispozícii náznaky možných chýb, možno im predísť len zvýšeným sledovaním a namáhavým úsilím Systému 2.

V bežnom živote neustála ostražitosť nemusí byť dobrá a rozhodne nie je praktická. Ustavičné spochybňovanie vlastného myslenia by bolo neskutočne zdĺhavé a Systém 2 je príliš pomalý a neefektívny na to, aby pri rutinných rozhodnutiach nahradil Systém 1. Môžeme prijať kompromis: naučiť sa rozpoznávať situácie, v ktorých sú chyby pravdepodobné a snažiť sa vyhnúť zásadným chybám, keď ide o veľa. Paradoxom však je, že jednoduchšie rozpoznávame chyby druhých ako svoje vlastné.

Príspevok je súčasťou riešenia projektu KEGA č. 025PU-4/2020 s názvom Rozvoj morálneho a kritického myslenia študentov v učiteľských študijných programoch.

LITERATÚRA:

 1. Association for Psychological Science, 2022. Cognitive bias. [online]. [2022-09-15]. Retrieved from: https://www.psychologicalscience.org.
 2. Cherry, K. 2020. What Is Cognitive Bias? [online]. [2022-09-15]. Retrieved from: https://www.verywellmind.com/what-is-a-cognitive-bias-2794963.
 3. Kahneman, D., Tversky, A. 1972. Subjective probability: A judgment of representativeness. In: Cognitive Psychology, Vol. 3, No. 3, pp. 430 – 454.
 4. Kahneman, D. 2019. Myslenie, rýchle a pomalé. Bratislava: AKTUELL. 527 s. ISBN 978-80-8172-056-7.
 5. Kosturková, M. 2021. Autoregulácia – podstatný komponent kritického myslenia a podpory zdravého sebavedomia žiaka. In: Didaktika, roč. 2, č. 5, s. 19–22.
 6. Kosturková, M. a Ferencová, J. 2019. Stratégie rozvoja kritického myslenia: Kritické argumentovanie, debatovanie, písanie a organizovanie poznatkov. Bratislava: Wolters Kluwer, 240 s. ISBN 978-80-5710049-2.
 7. Prop, 2014. 58 kognitívnych predsudkov, ktoré prekrúcajú všetko, čo robíme. [online]. [2022-10-20]. Retrieved from: https://www.protiprudu.org/58-kognitivnych-predsudkov-ktore-prekrucaju-vsetko-co-robime/
 8. Ruisel, I. 2014a. Psychológia myslenia. Nitra: FSVaZ, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. 264 s. ISBN 978-80-558-0742-3.
 9. Ruisel, I. 2014b. Skreslené rozhodovanie a racionálne myslenie. In: Sarmány-Schuller, I. a kol. Kognitívna mozaika osobnosti človeka. Bratislava: UEP SAV Bratislava, s. 43–73. ISBN 978-80-88910-50-3.
 10. Ruisel, I. 2015. Kognitívne skreslenia ako súčasť sprisahaneckých teórií. In: Eseje, vol. 63, no. 6, pp 207–223.
 11. Sarmány-Schuller, I. a kol. 2014. Ústav experimentálnej psychológie SAV Bratislava. 224 s. ISBN 978-80-88910-50-3.


[1] K téme kognitívnych štruktúr odporúčame kolektívnu monografiu „Kognitívna mozaika osobnosti človeka“, ktorej autormi sú I. Sarmány-Schuller a kol. (2014) z Ústavu experimentálnej psychológie SAV v Bratislave, zdroj: https://psychologia.sav.sk/upload/kognitivnamozaika.pdf).

[2] Zdroj: Kahneman, D., 2019, s. 35,Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály