Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Kognitívna zaujatosť

Dátum: Rubrika: Kultúra školy

Kognitívna zaujatosť je systematický myšlienkový proces spôsobený tendenciou ľudského mozgu zjednodušovať spracovanie informácií cez filter osobných skúseností a preferencií. Ide o chybu v myslení, ktorá ovplyvňuje naše rozhodnutia. Dôsledky môžu byť dehonestujúce pre jednotlivca aj spoločnosť. Rozvoj tejto sociálnej zručnosti je potrebný kvôli rešpektovaniu spoločenských noriem a racionality v úsudku. Daniel Kahneman, nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu a za priekopnícku prácu s Amosom Tverskym v oblasti rozhodovania, prináša knihu plnú intelektuálnych prekvapení a praktických odporúčaní. V našom vzdelávaní potrebujeme zmeniť spôsob premýšľania o svete, o práci, o vlastnom živote.

Čo rozrušuje našu myseľ, nie sú udalosti, ale naše úsudky o týchto udalostiach. Epiktetos, 55 – 135, in Ruisel, I., 2015, s. 210

Človek prijíma, spracováva a určitým spôsobom aj interpretuje informácie. Interpretovanie informácií závisí od jeho myslenia. I. Ruisel (2015) konštatuje, že človek si prostredníctvom myslenia vnútorne reprezentuje realitu, pamätá si získané informácie, kriticky a tvorivo myslí a komunikuje s inými ľuďmi, tvorivo organizuje mentálne aktivity a kognitívne ich reguluje. Významnou schopnosťou jednotlivca je generovanie informácií. Myslenie tradične sumarizuje percepčné javy, pozornosť, inteligenciu, krátkodobú i dlhodobú pamäť, abstraktné i tvorivé procesy, múdrosť, jazykové kompetencie, spracovanie informácií a iné mentálne premenné.

Obrazy reality sa vo vedomí neobjavujú automaticky, ale ľudia si ich aktívne konštruujú a regulujú.

Vnútornú reguláciu aktivujú kognitívne štruktúry[1], ktoré sú niekedy označované ako reprezentácie, dynamické schémy a konštrukty. Sú to systémy informácií o vonkajšom svete, vlastnej osobe, ktoré sú zakódované v pamäti a regulujú činnosť človeka. Vnútornú reguláciu významne ovplyvňujú aj také sociálno-kognitívne aktivity, ktoré sa podieľajú na prežívaní kognitívnych procesov. Ani renomovaný odborník nedokáže zvládnuť všetky požiadavky na detailné poznatky týkajúce sa odboru, pre ktorý je plne kompetentný. O to menšie predpoklady má nedostatočne informovaný laik na plné pochopenie podstaty zložitých sociálno-ekonomických udalostí a javov. Pochopiteľne, že presná interpretácia určitého sociálneho javu je zložitá a vyžaduje značné mentálne kompetencie. Preto sa prejavuje určitá prirodzená tendencia k zjednodušeniu kognitívneho obrazu vnímanej reality. Jednotlivec nemá vždy k dispozícii dostatok poznatkov, aby získal ucelený obraz o určitej realite. Chýbajúce informácie často dopĺňa z mimokognitívnych zdrojov prostredníctvom takých mentálnych procesov, ako sú predstavivosť, intuícia, serendipita (t. j. šťastná náhoda, príjemné prekvapenie, neočakávaný objav), fantázia a podobne.Často sa operuje s nedostatočnými a skreslenými informáciami, ktoré sú o určitých sociálnych alebo historických javoch k dispozícii.

Ľudské prežívanie pri obmedzenej kapacite kognitívneho systému nemôže dosiahnuť absolútne poznanie najmä kvôli limitom v reprezentácii tohto systému (Ruisel, I., 2015).

Koncept kognitívnej zaujatosti bol prvýkrát predstavený výskumníkmi A. Tverskym a laureátom Nobelovej ceny D. Kahnemanom (1972). Podľa nich sa ľudia pri usudzovaní neriadia racionálnymi argumentmi a presnými pravidlami, ale skôr heuristikami. I. Ruisel (2014) to popisuje ako zjednodušené pravidlá usudzovania, umožňujúce rýchle formulovanie úsudkov, ktoré sú často sprevádzané subjektívnym presvedčením o ich správnosti. Preto sa do popredia záujmu posunuli najmä heuristiky reprezentatívnosti a dostupnosti.

Kognitívna zaujatosť je systematická chyba v myslení, ku ktorej dochádza, keď ľudia spracúvajú a interpretujú informácie vo svete okolo nich a ovplyvňujú rozhodnutia a úsudky, ktoré robia. Ľudsk

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály