Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Rubriky

Zoradiť podľa:

Škola a rodina

Negatívne vplyvy rodičovského sporu na dieťa

Dátum: Autor/i: JUDr. Martin Biskupič Vydanie: 3/2020 Ročník: 2020

V príspevku reflektujeme situácie, ktoré sú spravidla následkom rodičovského konfliktu a negatívne vplývajú na dieťa, žiaka. Rozpad rodiny a alternatívna úprava výkonu rodičovských práv a povinností nie je ojedinelou situáciou. Nezriedka sa v prípade nevyriešeného sporu rodičov stáva škola nepriamym aktérom a miestom pre pokračujúci spor. Zameriame sa na školy ako určité autority, ktoré pomáhajú pri odstraňovaní príčin negatívnych rozvodových, rozchodových a obdobných javov. 

Príspevky v diskusii: 0

Vplyv konfliktu v rodine na správanie žiaka v škole

Dátum: Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová Vydanie: 7-8/2018 Ročník: 2018

V príspevku sa venujeme pocitom žiaka, s ktorými sa potrebuje vyrovnať v situácii, kedy si jeho rodina prechádza krízou. Opisujeme vývinové fázy a uvádzame rozdiely v prežívaní konfliktu v závislosti od pohlavia detí. Rozoberieme konflikt lojality a dopad manipulácie rodičov na správanie žiaka. Uvedieme odporúčania, ako môže škola pomôcť žiakovi zvládať krízové obdobie v rodine.

Príspevky v diskusii: 0

Prevencia drogových závislostí v školských podmienkach

Dátum: Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD. Vydanie: 6/2017 Ročník: 2017

Úlohou učiteľov je poskytnúť okrem kvalitného výchovno-vyučovacieho procesu aj celostný rozvoj osobnosti žiaka so zreteľom na postrehnutie negatívnych fenoménov, ktoré sa stávajú častou súčasťou života v priebehu vývinu osobnosti. Dnešný svet je poznamenaný stigmou „inakosti“ a mnohé deti, z rôznych príčin siahajú po rôznych typoch drog, ktoré ich prenášajú do iného sveta. 

Príspevky v diskusii: 0

Poruchy správania detí a ich zvládanie v pedagogickej praxi (2.)

Problémové správanie žiakov sa presúva do čoraz nižších vekových skupín. Učitelia sa každodenne stretávajú so žiakmi, ktorých možno považovať za rizikových, a to tak z aspektu učenia, ako aj správania. Ide o žiakov so správaním komplikujúcim interakciu s inými deťmi v triede, s učiteľom, s rodičmi. Hovoríme najmä o prejavoch agresívneho správania, odmietaní plnenia pravidiel, ktoré vyplývajú z pedagogického procesu. Skúsenosť potvrdzuje fakt, že ak ich bude viac, pravdepodobne vzniknú rôznorodé problémy, ktoré bude treba citlivo riešiť. 

Príspevky v diskusii: 0

Efektivní a neefektivní způsoby komunikace

Dobrá komunikace mezi učitelem, rodiči žáka a žákem stojí na oboustranném porozumění a důvěře, která je velmi často ovlivněna předchozími zkušenostmi subjektů. Více než v kterékoliv jiné oblasti je úroveň komunikace závislá na odborných kompetencích a osobnostních vlastnostech učitele, který jako profesionál musí umět řešit komunikační obtíže nejen se svými žáky, ale i řešit případy, kdy chybně komunikují žákovi rodiče. Kromě této roviny nelze ani opomenout komunikaci učitele s kolegy, vedením, širokou laickou i odbornou veřejností.

Príspevky v diskusii: 0

Sociální interakce učitelů se žáky a rodiči (1.)

Kvalita sociální interakce a vzájemné komunikace patří mezi nejvýznamnější faktory ovlivňující efektivitu edukačního procesu. Příjemná atmosféra v hodině napomáhá žákovi nejen lépe se soustředit při výkladu látky, při individuálním či skupinovém plnění zadaných úkolů, ale i při ověřování znalostí. Naopak, negativní atmosféra často stojí za relativní neúspěšností žáka, který má přiměřené nadání a nelze u něj ani diagnostikovat jiné výukové obtíže, které by za relativním neúspěchem stály.

Príspevky v diskusii: 0

Rodičovské združenie ako dôležitý partner školy

Dátum: Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová Zo seriálu: Školská a rovesnícka mediácia Vydanie: 2/2016 Ročník: 2016

V príspevku sa venujeme téme rodičovského združenia (ďalej „RZ“). Zadefinujeme ciele, poslanie, kompetencie a úlohy RZ. Uvedieme príklad návrhu na oficiálnu registráciu rodičovského združenia na Ministerstve vnútra, vzor stanov a poukážeme na základné pravidlá fungovania RZ ako občianskeho združenia.

Príspevky v diskusii: 0

Pochvala a motivácia ako deficitný aspekt pedagogickej praxe

Dátum: Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD. Vydanie: 1/2016 Ročník: 2016

Pri historickom pohľade na vývin školstva a retrospektívnej sonde do duší našich rodičov, i nás samých, zistíme, že vyjadrenie pochvaly a povzbudenie autoritami a rovesníkmi bolo v minulosti skromné a šetrné. Patríme ku generácii, ktorá pod vplyvom vzorov z iných západných krajín, sa snaží deti chváliť viac, nakoľko sme zistili, že týmto spôsobom nadobudne väčšiu sebadôveru, istotu a pocit šťastia z prežívania vlastného „ja“. Súčasné obdobie je charakterizované enormnou náročnosťou na psychické a fyzické výkony vo vzdelávacom procese. Interakcie s rovesníkmi a riadiacimi pracovníkmi predstavujú pre žiaka priestor pre vzájomné porovnávanie kvalít a schopností, ktoré sú predpokladom k reálnemu sebahodnoteniu a pozitívnemu pohľadu na svoje výkony.

Príspevky v diskusii: 0

Školská zrelosť ako problém dnešnej doby a predpoklad úspešnosti dieťaťa

Dátum: Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD. Vydanie: 7-8/2015 Ročník: 2015

Čas nástupu dieťaťa do školy patrí medzi najvýznamnejšie ontogenetické etapy ľudského jedinca. Pre väčšinu detí je vstup do školy významnou zmenou, ktorou sa prispôsobuje životu v kolektíve s  deťmi, s ktorými doteraz neprišlo do interakcie, s učiteľským a pracovným personálom, ktorý bude predstavovať určitú autoritu. Začína obdobie, keď cíti, že bude musieť plniť školské povinnosti, pričom nie každé dieťa po dosiahnutí fyzického veku je schopné čeliť tejto zmene. Z psychologického hľadiska je dôležité na tento fakt upozorňovať opakovane, nakoľko neúspech v dôsledku školskej nezrelosti bude predstavovať celé reťazenie problémov, ktoré budú rodičia a pedagógovia riešiť parciálne, v zmysle dôsledkov. Prvotnou príčinou však môže byť stav, kedy je šanca vyhnúť sa problémom tým, že odborne zistíme úroveň schopností dieťaťa pre školskú zrelosť.

Príspevky v diskusii: 0

Sociální interakce učitelů se žáky a rodiči (2.)

Dátum: Zo seriálu: Sociální interakce učitelů se žáky a rodiči Vydanie: 5/2016 Ročník: 2016

Kvalita sociální interakce a vzájemné komunikace patří mezi nejvýznamnější faktory ovlivňující efektivitu edukačního procesu. Příjemná atmosféra v hodině napomáhá žákovi nejen lépe se soustředit při výkladu látky, při individuálním či skupinovém plnění zadaných úkolů, ale i při ověřování znalostí. Naopak, negativní atmosféra často stojí za relativní neúspěšností žáka, který má přiměřené nadání a nelze u něj ani diagnostikovat jiné výukové obtíže, které by za relativním neúspěchem stály.

Príspevky v diskusii: 0

Spolupráca základnej školy a rodiny - efektívne vzdelávanie si žiada partnerstvo

Dátum: Autor/i: PaedDr. Jana Kmeťová Vydanie: 1/2014 Ročník: 2014

Vstupom dieťaťa do školy sa začína nové obdobie jeho socializácie. Pre žiaka predstavuje toto obdobie predovšetkým razantný nástup jeho druhej socializácie, pretože je iniciované do nových sektorov objektívneho sveta. V príspevku si opíšeme základné práva a povinnosti rodičov v zmysle platnej legislatívy. Načrtneme faktory úspešnej komunikácie s rodičmi, nové formy možnej spolupráce a návrhy programov zapojenia rodičov do diania školy.

Príspevky v diskusii: 0

Spolupráca materskej školy s rodinkou

Dátum: Autor/i: PaedDr. Jana Kmeťová Zo seriálu: Riadenie a financovanie materských škôl Vydanie: 12/2013 Ročník: 2013

Prvou sociálnou skupinou a prostredím pre dieťa je rodina, ktorá zostáva pre väčšinu detí najdôležitejšou skupinou po celé detstvo. Rodina je prostredím, v ktorom dieťa trávi väčšinu svojho života. V nej sa vytvára hodnotová orientácia človeka, v nej dieťa získava základné poznatky, v nej sa pripravuje na školu, v nej sa formujú vzťahy k iným ľuďom. V rodinnom prostredí sa formujú charaktery ľudí, ich postoje k ostatným ľuďom, k práci a k spoločnosti. 

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk