Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Škola a rodina

Negatívne vplyvy rodičovského sporu na dieťa

V príspevku reflektujeme situácie, ktoré sú spravidla následkom rodičovského konfliktu a negatívne vplývajú na dieťa, žiaka. Rozpad rodiny a alternatívna úprava výkonu rodičovských práv a povinností nie je ojedinelou situáciou. Nezriedka sa v príp...

Vplyv konfliktu v rodine na správanie žiaka v škole

V príspevku sa venujeme pocitom žiaka, s ktorými sa potrebuje vyrovnať v situácii, kedy si jeho rodina prechádza krízou. Opisujeme vývinové fázy a uvádzame rozdiely v prežívaní konfliktu v závislosti od pohlavia detí. Rozoberieme konflikt lojality...

Prevencia drogových závislostí v školských podmienkach

Úlohou učiteľov je poskytnúť okrem kvalitného výchovno-vyučovacieho procesu aj celostný rozvoj osobnosti žiaka so zreteľom na postrehnutie negatívnych fenoménov, ktoré sa stávajú častou súčasťou života v priebehu vývinu osobnosti. Dnešný svet je p...

Poruchy správania detí a ich zvládanie v pedagogickej praxi (2.)

Problémové správanie žiakov sa presúva do čoraz nižších vekových skupín. Učitelia sa každodenne stretávajú so žiakmi, ktorých možno považovať za rizikových, a to tak z aspektu učenia, ako aj správania. Ide o žiakov so správaním komplikujúcim inter...

Efektivní a neefektivní způsoby komunikace

Dobrá komunikace mezi učitelem, rodiči žáka a žákem stojí na oboustranném porozumění a důvěře, která je velmi často ovlivněna předchozími zkušenostmi subjektů. Více než v kterékoliv jiné oblasti je úroveň komunikace závislá na odborných kompetencí...

Sociální interakce učitelů se žáky a rodiči (1.)

Kvalita sociální interakce a vzájemné komunikace patří mezi nejvýznamnější faktory ovlivňující efektivitu edukačního procesu. Příjemná atmosféra v hodině napomáhá žákovi nejen lépe se soustředit při výkladu látky, při individuálním či skupinovém p...

Rodičovské združenie ako dôležitý partner školy

V príspevku sa venujeme téme rodičovského združenia (ďalej „RZ“). Zadefinujeme ciele, poslanie, kompetencie a úlohy RZ. Uvedieme príklad návrhu na oficiálnu registráciu rodičovského združenia na Ministerstve vnútra, vzor stanov a poukážeme na zákl...

Pochvala a motivácia ako deficitný aspekt pedagogickej praxe

Pri historickom pohľade na vývin školstva a retrospektívnej sonde do duší našich rodičov, i nás samých, zistíme, že vyjadrenie pochvaly a povzbudenie autoritami a rovesníkmi bolo v minulosti skromné a šetrné. Patríme ku generácii, ktorá pod vplyvo...

Školská zrelosť ako problém dnešnej doby a predpoklad úspešnosti dieťaťa

Čas nástupu dieťaťa do školy patrí medzi najvýznamnejšie ontogenetické etapy ľudského jedinca. Pre väčšinu detí je vstup do školy významnou zmenou, ktorou sa prispôsobuje životu v kolektíve s  deťmi, s ktorými doteraz neprišlo do interakcie, s uči...

Sociální interakce učitelů se žáky a rodiči (2.)

Kvalita sociální interakce a vzájemné komunikace patří mezi nejvýznamnější faktory ovlivňující efektivitu edukačního procesu. Příjemná atmosféra v hodině napomáhá žákovi nejen lépe se soustředit při výkladu látky, při individuálním či skupinovém p...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály