Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i PhDr. PaedDr. Martina Kosturková, PhD.

Katedra pedagogiky, Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovská univerzita v Prešove Web: http://pedagogika.weebly.com/

Počet článkov autora: 5


Internalizácia - prvý krok riaditeľa k premene tradičnej školy na školu charakteru a kritického myslenia

Prijatie myšlienky integrity kritického a morálneho usudzovania je základom budovania zodpovednejšej spoločnosti. Riaditeľ ako leadership, ktorý sa vyznačuje hodnotným morálnym profilom – disponuje vysokým stupňom morálneho poznania, morálnym cito...

Leadership inštitúcie charakteru a kritického myslenia

Leadership národnej školy charakteru musí spĺňať profil morálne autonómnej a zodpovednej osoby. Sám musí vedieť vnímať a hodnotiť vlastnú zdatnosť (self-efficacy) ako úsudok o svojej potencialite dosiahnuť požadované výsledky pri riadení, a to nie...

Riaditeľ školy – leadership inštitúcie charakteru a kritického myslenia (1.)

Charakter a kritické myslenie formujú osud našich detí, robia z nich dobrých ľudí a dávajú im nádej na lepšiu budúcnosť. Poslaním súčasnej školy je, aby venovala všetku energiu a zdroje do rozvoja morálnych schopností detí a podpory ich kritického...

Integrácia charakterového vzdelávania a kritického myslenia

Základný cieľ inovovania pregraduálnej prípravy študentov učiteľských študijných programov na Prešovskej univerzite v Prešove spočíva v integrácii kritického myslenia a charakterového vzdelávania. Ide o nový aspekt v akademickej oblasti oproti zah...

Profesijné spôsobilosti začínajúceho učiteľa potrebné pre výkon povolania

Pregraduálna príprava budúcich učiteľov je postavená prevažne teoreticky. Začínajúci učiteľ prichádza do praxe zväčša bez nadobudnutých prenositeľných zručností potrebných pre výkon tohto povolania. Spätná väzba od študentov absolvujúcich priebežn...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály