Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i doc. PhDr. PaedDr. Martina Kosturková, PhD.

Publikácie vo WK: Stratégia rozvoja kritického myslenia

Počet článkov autora: 19


Kontrafaktové myslenie, celoživotné učenie sa a osobnosť (2.)

ZUŠĽACHŤOVANIE INTELEKTUÁLNEJ MYSLE Človek má jedinečnú schopnosť učiť sa a prispôsobovať sa. Už od narodenia aktívne skúma svet, získava informácie, zaraďuje ich do čoraz sofistikovanejších poznatkov. Ak človek zažije niečo negatívne, nie je nezv...

Kontrafaktové myslenie, celoživotné učenie sa a osobnosť

ZUŠĽACHŤOVANIE INTELEKTUÁLNEJ MYSLE Premýšľanie o tom, čo by mohlo byť, keby sme sa rozhodli v minulosti inak, je ústredným bodom ľudského myslenia a emócií. Ľudia majú pozoruhodnú schopnosť odvodiť, ako sa udalosť mohla vyvíjať inak, a to bez to...

Kognitívna prítomnosť

Kognitívna prítomnosť je jeden z fenoménov, ktorý je dôležitý pri kritickom a morálnom usudzovaní. Vzťahuje sa na rozsah, v akom sú učiaci sa schopní konštruovať a potvrdzovať význam učiva prostredníctvom neustálej reflexie a diskurzu. Rozhodujúca...

Štruktúra intelektu v edukácii

Zdroje informácií o ľudskom myslení a správaní nie sú také jednoznačné ako napr. Pytagorova veta alebo teória gravitačnej sily. Za jedinečný psychický model úspešného správania považujeme kognitívnu štruktúru, ktorá sa utvára prostredníctvom činno...

Kognitívna zaujatosť

Kognitívna zaujatosť je systematický myšlienkový proces spôsobený tendenciou ľudského mozgu zjednodušovať spracovanie informácií cez filter osobných skúseností a preferencií. Ide o chybu v myslení, ktorá ovplyvňuje naše rozhodnutia. Dôsledky môžu ...

Výchova slobodného človeka s kritickým myslením a morálnou zodpovednosťou

Súčasný stav pedagogickej profesie na Slovensku sa s ohľadom na stanovené trendy javí ako jedna z najkonzervatívnejších oblastí. Tento fakt je odrazom aj edukačnej reality v našich školách. Svetové organizácie, napr. World Economic Forum, Center f...

Motivácia - významný faktor kritického a morálneho mysliteĺa

Profesia „učiteľ“ nie je povolanie, ale poslanie. Pedagóg v pravom slova zmysle musí mať záujem na stimulácii svojich žiakov v pozitívnom smere. Musí vedieť, ako zvnútorniť ich vonkajšie motívy. Na tomto náročnom procese má významný podiel motivác...

Etika kritického mysliteľa a sociálne zvyklosti

Rozvoj schopnosti morálneho uvažovania je v živote veľmi dôležitý, jednak pre sám život a jednak z dôvodu vytvárania morálneho sveta. Spravodlivé kritické myslenie zabraňuje racionalizácii vlastných predsudkov a správaniu sa podľa sociálnych zvykl...

Štandardy kritického a morálneho myslenia

Kritické myslenie a morálne usudzovanie je náročný proces, v ktorom sa sami rozhodujeme, či niečo je alebo nie je správne. Kritický mysliteľ prechádza mentálnym procesom hodnotenia, ktorému majú pomáhať morálne normy. Odborníci z centra pre kritic...

Škola kritického a morálneho myslenia

Logika morálneho uvažovania a kritického myslenia si vyžaduje čas a pravidelný tréning. Deštruktívne vplyvy v spoločnosti nám spôsobujú všetko, len nie pokojný a dobrý život. Návrat k etike cnosti je najprijateľnejšou cestou podľa najnovších neuro...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály