Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Manažment

Práca učiteľa nesúvisiaca so vzdelávaním

Nároky na prácu učiteľa priamo nesúvisiacu so vzdelávaním sa zvyšujú. Každé zvyšovanie má však svoje limity. Tým limitom je bod zlomu ‒ zdravotný, ekonomický, psychický, hodnotový. Ak je učiteľ chorý, vyhorený, alebo odíde, už ho späť nevrátime. V...

Prokrastinácia ako problém súčasnosti

Prokrastinácia je fenomén, ktorý sa v posledných rokoch stáva stále častejšou premennou vo výskumoch. Je to tiež pojem, ktorý je veľmi dôležitým v rámci školy a vzdelávania, a to nielen zo strany žiakov, ale aj zo strany učiteľov. V príspevku sa v...

Manažment riadenia zmien a ponaučenia z bájok 2.

V prvej časti príspevku sme sa venovali manažmentu riadenia zmien . Hľadali sme odpovede na otázky kedy môže nastať zmena, ako sa na zmeny možno adaptovať, ako si nájsť v zmenách pre seba benefit, ak ako si nájsť aktívnu úlohu a podporiť tak efekt...

Nastavovanie procesov zmien v školskom prostredí

V príspevku sa venujeme najnovším teóriám, ktoré sa sústredia na riešenia problémov, pozerajú sa na problematiku zmeny v organizácii a ponúkajú nové pohľady na leadership v školách a školských zariadeniach. Tieto teórie a s nimi spojené stratégie ...

Pozastavenie výkonu pracovnej činnosti pedagogickému alebo odbornému zamestnancovi

Prijatím zákona č. 138/2019 Z. z. došlo k rozšíreniu možnosti použitia pozastavenia pracovnej činnosti aj pri vznesení obvinenia voči pedagogickému alebo odbornému zamestnancovi, ale aj vo všeobecnosti k podrobnejšej úprave uvedenej problematiky. ...

Legislatívno-právne postavenie vedúcich zamestnancov v školstve

V praxi škôl a školských zariadení sa bežne môžeme stretnúť s rozdielnym pracovnoprávnym postavením vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov. Pracovnoprávnym postavením týchto zamestnancov máme na mysli predovšetkým ic...

Školský manažment ako teoria a prax riadenia (2.)

V článku sa venujeme systémovému charakteru pedagogického riadenia v školách a školských zariadeniach, opíšeme zoznam komponentov školského manažmentu. Rozoberieme funkcie manažéra zabezpečujúce vzdelávací program, ako aj hlavné úlohy školského ma...

Školský manažment ako teória a prax riadenia

V článku definujeme pojem školský manažment. Poukazujeme na úlohu riaditeľa vzdelávacej inštitúcie a na jeho kvality ako lídra, ktoré potrebuje vedúci pracovník vzdelávacej inštitúcie, aby sa jeho organizácia mohla považovať za úspešnú (technické,...

Participatívne riadenie školy a zmien v školskom prostredí

Základným princípom systémového prístupu myslenia v riadení zmeny pre efektívne učenie v kontexte rozvíjania inovácii pri vytváraní bezpečného, podporujúceho, reflexívneho prostredia je participatívne vedenie procesu zmeny, zdieľanie predstáv o po...

Profesijné spôsobilosti začínajúceho učiteľa potrebné pre výkon povolania

Pregraduálna príprava budúcich učiteľov je postavená prevažne teoreticky. Začínajúci učiteľ prichádza do praxe zväčša bez nadobudnutých prenositeľných zručností potrebných pre výkon tohto povolania. Spätná väzba od študentov absolvujúcich priebežn...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály