Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Rubriky

Zoradiť podľa:

Manažment

Práca učiteľa nesúvisiaca so vzdelávaním

Dátum: Autor/i: Mgr. Peter Lengyel, PhD. Vydanie: 2/2017 Ročník: 2017

Nároky na prácu učiteľa priamo nesúvisiacu so vzdelávaním sa zvyšujú. Každé zvyšovanie má však svoje limity. Tým limitom je bod zlomu ‒ zdravotný, ekonomický, psychický, hodnotový. Ak je učiteľ chorý, vyhorený, alebo odíde, už ho späť nevrátime. V príspevku sa venujeme práci učiteľa, ktorá nesúvisí priamo so vzdelávaním.

Príspevky v diskusii: 0

Syndróm vyhorenia

Príspevok informuje o príčinách vzniku, príznakoch a predchádzaní syndrómu vyhorenia (burn-out). Cieľovou skupinou sú vedúci pedagogickí zamestnanci, pre ktorých predstavuje problém aktuálnu hrozbu. Problematika je súčasťou obsahu bakalárskeho a magisterského štúdia „Manažment vzdelávania a verejnej správy“, ktorý v dennej a externej forme ponúka Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre od akademického roka 2020/2021 všetkým pedagogickým a odborným zamestnancom, vedúcim pedagogickým a odborným zamestnancom ako náhradu funkčného vzdelávania.

Príspevky v diskusii: 0

Riaditeľ ako inovačný manažér vzdelávacej inštitúcie

Dátum: Autor/i: doc. Ing Emília Krajňáková, CSc. Vydanie: 2/2020 Ročník: 2020

V príspevku analyzujeme úlohu riaditeľa v spojitosti s inováciami v školách a v školských zariadeniach. Zdôrazníme nutnosť schopnosti realizovať strategické úlohy. Interpretujeme výsledky prieskumu medzi pedagogickými zamestnancami vo vzťahu k možnostiam pedagogického kolektívu zlepšovať školské prostredie. 

Príspevky v diskusii: 0

Mediátor ako odborník na riešenie konfliktov (1.)

V príspevku sa venujeme výhodám mediácie zo zákona. Rozoberáme stav klímy a kultúry v školách z dostupných zdrojov. Definujeme faktory ovplyvňujúce konflikt v školskom prostredí. Opíšeme kľúčové vlastnosti osobnosti riaditeľa školy, resp. školského zariadenia vo vzťahu k predpokladu nadobudnutia mediačných zručností a schopnosti využívať ich v praxi.

Príspevky v diskusii: 0

Manažér verzus líder v škole

Dátum: Autor/i: PaedDr. Lucia Pašková, PhD. Vydanie: 12/2019 Ročník: 2019

V príspevku sa venujeme problematike vedenia a riadenia školy, resp. školského zariadenia z hľadiska charakteristiky pozície manažéra (riadiaceho pracovníka) a lídra (vizionára). Charakterizujeme pojmy, objasňujeme ich vzájomný prienik i zásadné rozdiely v činnosti manažéra a lídra. Venujeme sa typológii líderstva prostredníctvom identifikácie špecifických rozvíjateľných vodcovských vlastností. 

Príspevky v diskusii: 0

Znalostný manažment v školskom prostredí

Dátum: Autor/i: PhDr. Zuzana Rapčanová Vydanie: 11/2019 Ročník: 2019

O znalostiach sa hovorí, že sú nehmotným kapitálom organizácie. Zavedenie znalostného manažmentu v školách predstavuje zavedenie novej filozofie. Školy, ktoré zavedú znalostný manažment majú trvalo udržateľný charakter a stávajú sa konkurencie schopnými v porovnaní s inými školami. 

Príspevky v diskusii: 0

Naučená bezmocnosť a ťažisko kontroly

Dátum: Autor/i: Mgr. Arnold Kiss Vydanie: 9/2019 Ročník: 2019

V texte sa venujeme problematike externalizovania zodpovednosti za riešenie problémov, s ktorými sa vedenie školy, pedagogickí a odborní zamestnanci potrebujú vysporiadať. Rozoberáme tému naučenej bezmocnosti. Text vychádza z autorovej skúsenosti s prácou s pedagógmi pri riešení problémov v školskom prostredí a z diela Martina Seligmana, popredného predstaviteľa psychológie 20. storočia a jedného z celosvetovo najčastejšie citovaných psychológov.

Príspevky v diskusii: 0

Centrum voľného času ako súčasť základnej školy

Dátum: Autor/i: RNDr. Darina Purdeková Vydanie: 7-8/2019 Ročník: 2019

V príspevku sa venujeme legislatívnym východiskám zriadenia centra voľného času ako súčasti základnej školy. Opíšeme proces zaradenia centra voľného času do siete škôl a školských zariadení, systém financovania, personálne vybavenie, priestorové vybavenie, ako aj režim fungovania centra voľného času. Uvedieme príklad stratégií výchovno-vzdelávacej činnosti a opíšeme výhody fungovania centra voľného času v priestoroch základnej školy ako súčasti základnej školy.

Príspevky v diskusii: 0

Kompetenčný profil a hodnotenie pedagogického zamestnanca školy

Hodnotenie pedagóga je dôležitým činiteľom, ktorý ovplyvňuje výkon jeho povolania. Veľký dôraz treba klásť na správny výber hodnotiacich nástrojov. Pri hodnotení by sa nemalo brať do úvahy len splnenie vytýčeného cieľa, ale treba si všímať aj to, koľko námahy a úsilia musel pedagóg vynaložiť pri jeho splnení. V príspevku sa venujeme kompetenciám pedagóga, jeho sebahodnoteniu, sebareflexii a opíšeme postup pri charakteristike súčasného stavu prostredia prostredníctvom STEP a SWOT analýzy. 

Príspevky v diskusii: 0

Kompetenčný profil a hodnotenie pedagogického zamestnanca školy (1.)

V príspevku sa zameriavame na povinnosť hodnotenia pedagogického zamestnanca riaditeľom školy. Opisujeme funkcie, metódy, formy hodnotenia, definujeme kritériá. Opisujeme aj tvorbu kompetenčného profilu, pričom vychádzame z profesijného štandardu. Systém hodnotenia pedagogických zamestnancov by mal byť funkčný a zrozumiteľný, mal by umožniť porovnateľnosť výsledkov, zabezpečiť stimuláciu a jeho výsledky môžu patriť k rozhodujúcim faktorom odmeňovania.

Príspevky v diskusii: 0

Efektívna komunikácia a prijímanie spätnej väzby

Dátum: Autor/i: Mgr. Arnold Kiss Vydanie: 4/2019 Ročník: 2019

V texte opisujeme základné princípy efektívnej komunikácie. Venujeme sa príprave na komunikáciu a rozoberáme princíp „Zlatého kruhu“. Upriamujeme pozornosť na pravidlá, ktoré sú dôležité počas komunikácie. Rozoberáme princípy partnerskej komunikácie. Definujeme pravidlá konštruktívnej spätnej väzby, poskytovanie pozitívnej spätnej väzby, aj jej prijímanie.

Príspevky v diskusii: 0

Integrácia žiakov v základnej škole (3.)

Dátum: Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová Zo seriálu: Integrácia žiakov v základnej škole Vydanie: 3/2019 Ročník: 2019

V tretej časti príspevku sa budeme venovať možnosťami vzdelávania integrovaného žiaka, podmienkam výchovno-vzdelávacieho procesu a jeho hodnoteniu.  Ak sa škola rozhodla prijať alebo vzdelávať žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, rozhodla sa aj vytvoriť mu adekvátne podmienky, prostredie a podporu  na jeho rast a vzdelávanie, hlavne vytváraním dobrej atmosféry vyučovania.

Príspevky v diskusii: 0

Integrácia žiakov v základnej škole (2.)

Dátum: Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová Zo seriálu: Integrácia žiakov v základnej škole Vydanie: 2/2019 Ročník: 2019

V príspevku sa venujeme procesu individuálnej integrácie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Opíšeme práva a povinnosti žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej „ŠVVP“), jeho zákonných zástupcov, pedagogických a odborných zamestnancov školy. V procese integrácie žiaka so ŠVVP do bežnej triedy základnej školy ide o celý rad postupov a procesov, ktoré podliehajú dodržiavaniu legislatívnych noriem a navzájom sa prelínajú.

Príspevky v diskusii: 0

Integrácia žiakov v základnej škole (1.)

Dátum: Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová Zo seriálu: Integrácia žiakov v základnej škole Vydanie: 1/2019 Ročník: 2019

Rýchle zmeny v našej spoločnosti sa odrážajú aj vo zvyšovaní počtu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Súčasne prinášajú významné posuny aj v názoroch na starostlivosť o týchto žiakov. Rastie počet žiakov, ktorí majú edukačné problémy a sú integrovaní v bežných školách. V príspevku prinášame základný aktuálny prehľad k problematike školskej integrácie.

Príspevky v diskusii: 0

Zriadenie súkromnej materskej školy

Dátum: Autor/i: PhDr. Jana Grossmanová Vydanie: 12/2018 Ročník: 2018

V príspevku opíšeme postup krokov zriadenia súkromnej materskej školy so všetkými náležitosťami, ktoré sú pre úspešnú prevádzku materskej školy kľúčové. Venujeme sa aj prílohám v žiadosti o zaradenie súkromnej materskej školy do siete škôl a školských zariadení. Zodpovieme na otázky, ktoré súvisia so špecifickými náležitosťami vybavenia materských škôl.

Príspevky v diskusii: 0

Uvádzajúci zamestnanec z inej ako kmeňovej školy

Dátum: Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková Vydanie: 11/2018 Ročník: 2018

V príspevku sa venujeme zabezpečeniu adaptačného vzdelávania pre začínajúceho pedagogického alebo začínajúceho odborného zamestnanca v situácii, kedy zamestnávateľ nemá možnosť personálne zabezpečiť uvádzajúceho pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca priamo z prostredia školy. Situáciu opíšeme z hľadiska legislatívy, pojmov a objasníme všetky náležitosti pracovnoprávneho pomeru k danej téme.

Príspevky v diskusii: 0

Time-manažment a autokoučink jako prevencie školní neúspěšnosti žáku

Dátum: Autor/i: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, PhD. Vydanie: 7-8/2018 Ročník: 2018

Školní neúspěšnost je jedním z velmi aktuálních problémů současné pedagogické praxe. Otázkou je, nakolik můžeme jako učitelé preventivně na nárůst školní neúspěšnosti působit. Velmi často si uvědomujeme, že mezi neúspěšnými žáky bývají i žáci nadaní, kterým se ale z různých důvodů nedaří přiměřeně „prodat“ své nadání. Příčinou mohou být různé obtíže na podkladu ADHD nebo působící poruchy učení, nebo prokrastinace.

Príspevky v diskusii: 0

Dôležité kompetencie pre generácie v 21. storočí

Dátum: Autor/i: Mgr. Arnold Kiss Vydanie: 6/2018 Ročník: 2018

V príspevku prinášame pohľad na skutočnosti, ktoré budú formovať každodenný život dvoch generácií žiakov a prehľad kompetencií, ktoré k tomu budú potrebovať. Základným východiskom je štúdia o budúcnosti sveta práce Svetového ekonomického fóra a názory ekonómov, ktoré zo štúdie vychádzajú. Načrtneme rozdiely medzi kompetenciami, ktoré boli potrebné v 20. storočí a tými, ktoré sú potrebné dnes a v blízkej budúcnosti budú kľúčom k úspešnému vstupu na pracovný trh.

Príspevky v diskusii: 0

Rada školy a jej spolupráca s riaditeľom školy

Dátum: Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová Vydanie: 2/2018 Ročník: 2018

Rada školy je orgánom školskej samosprávy na základe § 2 zákona č. 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“). Podrobnosti o jej pôsobnosti a členstve sú ustanovené v § 24 a § 25. 

Príspevky v diskusii: 0

Vybavovanie sťažností v školách a školských zariadeniach (2.)

(pokračovanie z predchádzajúceho čísla)

V minulom príspevku sme sa venovali problematike sťažností v školách a školských zariadeniach. V aktuálnom príspevku upozorníme manažment škôl a školských zariadení na zmeny pri vybavovaní sťažnosti po novele zákona o sťažnostiach. Pripomenieme, aké chyby robia školy a školské zariadenia pri vybavovaní sťažností.

Príspevky v diskusii: 0

Sťažnosti v školách a školských zariadeniach po novele zákona o sťažnostiach (1.)

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Vydanie: 6/2017 Ročník: 2017

V príspevku sa budeme venovať problematike sťažností v školách a školských zariadeniach po novele zákona o sťažnostiach. Manažment škôl a školských zariadení má zo zákona povinnosť prijímať, evidovať, prešetrovať a vybavovať rôzne podania, ktoré spĺňajú zákonné náležitosti sťažnosti, doručené najmä od fyzických osôb – rodičov alebo zákonných zástupcov detí a žiakov.

Príspevky v diskusii: 0

Dôležitosť spätnej väzby v procese riadenia školy

Dátum: Autor/i: PaedDr. Mária Čačková Vydanie: 5/2017 Ročník: 2017

Správne riadiť svojich zamestnancov dokáže len ten, kto je integrovanou osobnosťou, kto je ochotný vyjsť v ústrety svojim spolupracovníkom. Kto chce viesť druhých, mal by byť schopný vcítiť sa do nich, premýšľať o tom, ako ich motivovať a povzbudzovať, a tak prebúdzať ich schopnosti, ktoré sa ukrývajú v každom človeku. Riadiť, viesť človeka neznamená „vyžmýkať“ z neho čo najviac, len aby jeho pracovný výkon neustále rástol.

Ako sa ale dozvedieť, ako sa ľudia cítia, čo ich môže motivovať, ako ich povzbudzovať, ako im radiť a ako ich riadiť?

Príspevky v diskusii: 0

Podnikateľská činnosť škôl a školských zariadení

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Vydanie: 4/2017 Ročník: 2017

Mnohé školy popri svojej hlavnej činnosti vykonávajú aj podnikateľskú činnosť, ktorú im umožňuje vykonávať v súčasnosti platná právna úprava. Podnikateľská činnosť však nesmie byť v rozpore s hlavnou činnosťou, ktorú školy a školské zariadenia vykonávajú. 

Príspevky v diskusii: 0

Adaptácia začínajúceho učiteľa ako súčasť personálnej práce v škole (2.)

V prvej časti príspevku sme uviedli teoretické a legislatívne východiská adaptácie začínajúceho zamestnanca a tiež začínajúceho pedagogického zamestnanca, ktorý je v tomto článku reprezentovaný učiteľom základnej školy (ďalej „ZŠ“). V aktuálnom príspevku prinášame odporúčania z autorovho skúmania v oblasti adaptácie na ZŠ, podnety a návrhy, ktoré z tohto skúmania vyplynuli pre adaptačný proces na školách a návrh modelu priebehu adaptácie začínajúceho učiteľa. V reálnom prostredí konkrétnej školy dozná predložený model rôznych zmien a doplnení, nie je totiž možné zachytiť rozdielnosti takého množstva odlišných kultúr škôl a vzťahových rámcov medzi zamestnancami. Preto treba tento model vnímať ako inšpiráciu pre vytvorenie vlastného spôsobu vedenia adaptácie.

Príspevky v diskusii: 0

Adaptácia začínajúceho učiteľa ako súčasť personálnej práce v škole (1.)

V Slovenskej republike je adaptácia začínajúceho pedagogického zamestnanca riadená právnymi predpismi a od roku 2009 je adaptačné vzdelávanie povinnou súčasťou prvého roku praxe v škole alebo v školskom zariadení. Od schválenia zákona uplynulo už niekoľko rokov. V príspevku sa venujeme orientácii a adaptácii nových zamestnancov, špecifikám adaptačného procesu, adaptačnému programu, vzdelávaniu. Pozreli sme sa na rolu začínajúceho učiteľa, uvádzajúceho učiteľa, aj úlohu zástupcu riaditeľa školy v adaptačnom procese.

Príspevky v diskusii: 0

Leadership ako moderná psychologická koncepcia vedenia ľudí

Dátum: Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD. Zo seriálu: Školský psychológ Vydanie: 6/2016 Ročník: 2016

Vodcovstvo (leadership) je fenomén, ktorému sa z rôznych uhlov pohľadu venujú výskumní pracovníci s rôznym odborným zameraním. V spoločenských vedách ide najmä o oblasť psychológie, politológie, sociológie, či manažmentu. Potreba kvalitného riadenia a vedenia sa stáva dôležitou súčasťou efektívneho fungovania v mnohých oblastiach spoločenského života, školstvo nevynímajúc. Výskumy potvrdzujú fakt, že vodcovstvo súvisí s výkonom v organizáciách, v dynamike fungovania tímu i zanietenosti jednotlivcov pre kvalitnú prácu. Významný priestor v rovine konkurenčných výhod sa budú snažiť dosiahnuť nielen podnikateľské subjekty, ale aj všetky ustanovizne, kde je dôležité vedenie ľudí, práca s mládežou a poradenstvo, ktoré dnes tvorí kompaktnú súčasť akéhokoľvek vedenia.

Príspevky v diskusii: 0

Psychológ ako odborný zamestnanec školy

Dátum: Autor/i: Mgr. Marianna Kollárová Zo seriálu: Školský psychológ Vydanie: 4/2016 Ročník: 2016

V príspevku sa venujeme legislatívnemu vymedzeniu pozície školského psychológa ako odborného zamestnanca školy. Pozreli sme sa na východiská pre jeho činnosť. Opísali sme dôležitosť poznania a porozumenia jedinečnosti osobnosti žiaka a spolupráce psychológa s učiteľmi. Venovali sme sa konzultačnej činnosti a poradenstvu ako ďalším úlohám školského psychológa. Z hľadiska aktuálnych problémov z praxe sme opísali riešenie dysfunkčných vzťahových prvkov a realizáciu osvetovej a prednáškovej činnosti v práci školského psychológa.

Príspevky v diskusii: 0

Aktuálne problémy komunikácie v školskom prostredí

Dátum: Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD. Vydanie: 12/2015 Ročník: 2015

V súčasnosti sa potvrdzuje skutočnosť, že ani najdokonalejšie učebné osnovy na akomkoľvek stupni školského vzdelávania, ani metodicky kvalitne spracované učebnice nemajú význam, ak ich „neoživí“ osobnosť učiteľa, jeho komunikačný a profesionálny esprit, pedagogický takt a zanietenie pre prácu. Klasické aj novovznikajúce študijné odbory, súvisiace s pedagogickou a psychologickou teóriou, nezaručujú úspešnú realizáciu edukačného procesu. Kultúrnosť, majstrovstvo pedagogickej práce predstavujú faktory, akými sú osobnostné vlastnosti a zodpovednosť za vzdelávanie. Učiteľ v dnešnej dobe musí mať schopnosť objektívnej sebareflexie, musí zvládať evalvačnú dynamiku, akčnú schopnosť, musí byť flexibilný, vedieť sa orientovať v nových životných trendoch, ktoré si dominantne vyžadujú aj výraznú zmenu komunikačných zručností, nakoľko práve tie predstavujú najvýznamnejší článok odovzdávania informácii a následne prežívania a riešenia pedagogických situácií.

Príspevky v diskusii: 0

Plánovanie výletov a exkurzií v základných školách

Dátum: Autor/i: Mgr. Peter Lengyel, PhD. Vydanie: 7-8/2015 Ročník: 2015

Školské výlety a exkurzie patria neodmysliteľne k školskému roku. Nie je nezvyčajné, že v deťoch aj po rokoch rezonujú spomienky. Veselé zážitky a príhody stmeľujú kolektívy. Dobrá exkurzia, či vhodne zvolený výlet, môže šikovnému pedagógovi dať viac, než by sa mohlo zdať. Potenciál aktivít mimo školy často nevidíme pre prílišnú upätosť na zameranie, organizáciu, bezpečnosť, alebo kvôli tomu, že výlet berieme ako nutné zlo.

Príspevky v diskusii: 0

Triedny učiteľ - špecialista alebo manažér (2.)15.12.2014

Dátum: Autor/i: Ing. Marián Valent, PhD. Zo seriálu: Triedny učiteľ Vydanie: 1/2015 Ročník: 2015

V pokračovaní článku o triednom učiteľovi sa venujeme štyrom jeho činnostiam, ktoré definuje zákon o pedagogických zamestnancoch. Ide o rozvoj pozitívnych sociálnych väzieb medzi žiakmi, žiakmi a všetkými zamestnancami školy, o spoluprácu so zákonným zástupcom a najmä o manažérsku rovinu práce triedneho učiteľa − o spoluprácu s ostatnými učiteľmi triedy a pedagogické poradenstvo. V článku vnímame rozdiel medzi triednym učiteľom 1. stupňa základnej školy a triednymi učiteľmi na 2. stupni, resp. na strednej školy. Zatiaľ čo na 1. stupni ide zároveň o jediného učiteľa, s ktorým sa žiaci stretávajú (až na niektoré predmety, ktoré učia iní učitelia), na vyššom stupni je triedny učiteľ už len jedným z mnohých učiteľov, s ktorými sa žiak stretáva (na 2. stupni, aj na strednej škole môže ísť o 12 až 15 učiteľov v ročníku).

Príspevky v diskusii: 0

Triedny učiteľ - špecialista alebo manažér (1.)

Dátum: Autor/i: Ing. Marián Valent, PhD. Zo seriálu: Triedny učiteľ Vydanie: 12/2014 Ročník: 2014

Triedny učiteľ je pozícia, ktorá je prítomná na všetkých typoch škôl. Môže ju zastávať ktorýkoľvek učiteľ z učiteľského zboru. V článku sa venujeme stručnému predstaveniu uvedenej špecializovanej pozície v školách, najskôr z pohľadu právnych predpisov a uvedieme aj funkcie a činnosti, ktoré sú pre túto pozíciu typické. V pokračovaní článku spracujeme niektoré z manažérskych úloh triedneho učiteľa, ktoré nie sú až tak frekventované a nielen triedni učitelia im nevenujú dostatočne veľkú pozornosť.

Príspevky v diskusii: 0

Digitalizácia vzdelávacieho procesu

Dátum: Autor/i: doc. Ing. Dagmar Hrašková, PhD. Vydanie: 11/2014 Ročník: 2014

Súčasná globalizácia ekonomiky predstavuje prechod od národného k svetovému hospodárstvu, pričom celosvetová prepojenosť a vzájomná závislosť prináša mnohé flexibilné zmeny, ktoré ovplyvňujú nielen ekonomiku, ale aj ostatné oblasti spoločenského života, medzi ktoré patrí aj oblasť vzdelávania. Vznik zjednotenej Európy si vyžaduje presadzovať európsku dimenziu vzdelávania, mobilitu študentov a učiteľov v rámci EÚ, aktívne zapájanie sa do vzdelávacích programov EÚ. Ak má náš rezort školstva udržať krok s ostatnými krajinami EÚ, pripravovať absolventov schopných reagovať na potreby moderného trhu práce, rozvíjať vedecko-výskumný potenciál a všetko to realizovať s čo najmenším administratívnym zaťažením, je komplexná digitalizácia vzdelávania v súčasnom zložitom globálnom prostredí nevyhnutnosťou. Aj z tohto dôvodu MŠVVaŠ SR rozbehlo projekt digitalizácie regionálneho školstva v súlade so záväzkami Slovenskej republiky, vyplývajúcimi zo Stratégie Európa 2020, ktorého tézy sú rozpracované v materiáli „Koncepcia informatizácie rezortu školstva s výhľadom do roku 2020 – DIGIPEDIA 2020“.

Príspevky v diskusii: 0

Triednické hodiny - áno či nie?

Dátum: Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. Vydanie: 10/2014 Ročník: 2014

Podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 224/2011 triednická hodina už nie je súčasťou rozvrhu hodín. V príspevku sa budeme venovať téme triednických hodín a zodpovieme na otázku, čo je náplňou práce triedneho učiteľa.

Príspevky v diskusii: 0

Riadenie času v školských jedálniach, ale nielen v nich (1.)

Dátum: Autor/i: Ing. Pavel Ludvík Zo seriálu: Školské jedálne Vydanie: 4/2014 Ročník: 2014

Požiadavky na výkon pracovníkov stále rastú. Nestačí viac vedieť, pracovať kvalitnejšie, ale prácu si treba dobre organizovať a pracovný čas vhodne riadiť, či využívať. Platí to zvlášť u vedúcich pracovníkov, ktorými sú nepochybne aj vedúce školských jedální. Ich práca má z hľadiska riadenia času určité špecifiká. Ako to urobiť, aby vedúca jedálne stihla všetko a dokázala byť oporou vedeniu školy?

Príspevky v diskusii: 0

Rola riaditeľa školy v kontexte suportivity

Dátum: Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD. Vydanie: 6/2014 Ročník: 2014

Psychická záťaž učiteľov a podpora vedenia školy.

Nachádzame sa v období, keď demokracia priniesla do škôl nové možnosti, ale aj množstvo dynamických zmien. Niektoré sa týkajú zabezpečenia financií, mnohé súvisia s bojom o vyhovujúce priestory. Problémom je klesajúca krivka populácie, ktorá sa odráža v nízkom počte potenciálnych žiakov, o ktoré školy musia bojovať a motivovať ich k štúdiu práve na danej škole. Z riaditeľov sa stávajú bojovníci v mnohých oblastiach pedagogickej sféry. Nastupuje nová éra manažérskeho vzdelávania riadiacich tímov a vrcholových riadiacich pracovníkov, ktorí musia mať vízie vo vzdelávaní, musia vedieť rozhodovať, byť empatickí, flexibilní, poznať svoje pozitívne stránky aj rezervy a podľa toho hľadať spolupracovníkov, ktorí ich budú dopĺňať. Problémy v súčasnej škole sa stávajú pre riadiacich pracovníkov výzvou.

Príspevky v diskusii: 0

Riadenie času v školských jedálniach, ale nielen v nich (2.)

Dátum: Autor/i: Ing. Pavel Ludvík Zo seriálu: Školské jedálne Vydanie: 5/2014 Ročník: 2014

Požiadavky na výkon pracovníkov stále rastú. Nestačí viac vedieť, pracovať kvalitnejšie, ale prácu si treba dobre organizovať a pracovný čas vhodne riadiť, či využívať. Platí to zvlášť u vedúcich pracovníkov, a tými sú nepochybne aj vedúce školských jedální. Ich práca má z hľadiska riadenia času určité špecifiká. Ako to urobiť, aby vedúca jedálne stihla všetko a dokázala byť oporou vedeniu školy?

Príspevky v diskusii: 0

Vedenie účtovníctva v školách a školských zariadeniach v roku 2014

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Vydanie: 3/2014 Ročník: 2014

Jednou z povinností manažmentu škôl a školských zariadení v procese hospodárskeho riadenia je zabezpečiť financovanie a správu škôl a školských zariadení. Riaditelia škôl a školských zariadení zodpovedajú za riadne hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom, ktoré sú im zverené. Jednou z mnohých povinností, ktoré zabezpečujú prostredníctvom svojich odborných zamestnancov je vedenie účtovníctva v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi oblasť účtovníctva, výkazníctva a rozpočtovania v školách a školských zariadeniach.

Príspevky v diskusii: 0

Riadenie a financovanie materských škôl (3.) Prijímanie detí do materskej školy

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Zo seriálu: Riadenie a financovanie materských škôl Vydanie: 12/2013 Ročník: 2013

Prijímanie detí do materskej školy je upravené v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej „školský zákon“) a vo vyhláške ministerstva školstva č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov (ďalej „vyhláška o MŠ“).

Príspevky v diskusii: 0

Riadenie a financovanie materských škôl (2.)

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Zo seriálu: Riadenie a financovanie materských škôl Vydanie: 11/2013 Ročník: 2013

Príspevkom pokračujeme v seriáli o riadení a financovaní materských škôl, ktoré sú súčasťou sústavy slovenských škôl. V úvodnom príspevku sme sa zamerali na aktuálne účinné zmeny v základných právnych predpisoch, ktoré upravujú zriadenie materských škôl. V tomto príspevku sa budeme venovať problematike riadenia materských škôl, oprávneniam a povinnostiam riaditeľov materských škôl. Zameriame sa aj na otázky prevádzky materských škôl a upozorníme na povinnosti, ktoré majú riaditelia, aby zabezpečili prevádzku materských škôl v súlade s platnou právnou úpravou.

Príspevky v diskusii: 0

Riadenie a financovanie materských škôl

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Zo seriálu: Riadenie a financovanie materských škôl Vydanie: 10/2013 Ročník: 2013

Príspevkom začíname seriál venovaný problematike riadenia a financovania materských škôl, ktoré sú súčasťou sústavy slovenských škôl. Seriál si kladie za cieľ poskytnúť manažmentu materských škôl odpovede na rôzne otázky riadenia, financovania a zabezpečenia činnosti materských škôl.

Príspevky v diskusii: 0

Strategické riadenie školy (3.)

Dátum: Autor/i: Ing. Marián Valent, PhD. Zo seriálu: Strategické riadenie školy Vydanie: 6/2013 Ročník: 2013

V predchádzajúcich častiach sme skončili vypracovaním analýz, ktorých výsledky budeme používať k formulácii strategických cieľov. Keďže v našom prípade ide o školu, mali by sme do úvahy vziať aj pedagogické dokumenty, z ktorých vychádza „hlavný biznis školy“ (výchovno-vzdelávací proces) a to štátny vzdelávací program a jeho spracovanie do školského vzdelávacieho programu (ďalej „ŠkVP“). 

Príspevky v diskusii: 0

Strategické riadenie školy - identifikácia hodnôt školy (2.)

Dátum: Autor/i: Ing. Marián Valent, PhD. Zo seriálu: Strategické riadenie školy Vydanie: 5/2013 Ročník: 2013

Nová legislatíva so sebou prináša čoraz viac autonómie pre školy. Tá je vnímaná zo strany väčšej slobody pozitívne, avšak z druhej strany – zo strany zodpovednosti, až tak pozitívne vnímaná nie je. Školy sa stále utiekajú k nejakým dokumentom, ktoré vypracuje štát, resp. ich od štátu stále žiadajú a očakávajú. Vyššia autonómia školy si vyžaduje iný, cielený prístup v riadení školy, najmä v oblasti strategického riadenia (strategického plánovania) rozvoja školy. Sloboda a zodpovednosť a zámerný postup pri tvorbe stratégie nám tak umožnia špecifikovať školu podľa podmienok a možností spoločnosti, komunity, zamestnancov, žiakov a rodičov, odberateľov a podľa našich predstáv a plánov do budúcnosti.

Príspevky v diskusii: 0

Strategické riadenie školy

Dátum: Autor/i: Ing. Marián Valent, PhD. Vydanie: 4/2013 Ročník: 2013

Nová legislatíva so sebou prináša čoraz viac autonómie pre školy. Tá je vnímaná zo strany väčšej slobody pozitívne, avšak z druhej strany – zo strany zodpovednosti, až tak pozitívne vnímaná nie je. Školy sa stále utiekajú k nejakým dokumentom, ktoré vypracuje štát, resp. ich od štátu stále žiadajú a očakávajú. Vyššia autonómia školy si vyžaduje iný, cielený prístup v riadení školy, najmä v oblasti strategického riadenia (strategického plánovania) rozvoja školy. Sloboda a zodpovednosť a zámerný postup pri tvorbe stratégie nám tak umožnia špecifikovať školu podľa podmienok a možností spoločnosti, komunity, zamestnancov, žiakov a rodičov, odberateľov a podľa našich predstáv a plánov do budúcnosti.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk