Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zástupca riaditeľa školy alebo školského zariadenia

Dátum: Rubrika: Manažment

Zástupca riaditeľa – funkcia, ktorú v škole pozná každý zamestnanec. Na prvý pohľad je zrejmé, že uvedená pozícia zahŕňa zastupovanie riaditeľa. Otázky v súvislosti so zástupcom riaditeľa vzniknú, ak nastane pracovná situácia, ktorú treba riešiť. Môže ísť napr. o situáciu, že riaditeľ školy chce upraviť kompetencie jednotlivých zástupcov, príp. riaditeľ školy je práceneschopný a vzniká otázka, ktorý zástupca a či vôbec je oprávnený podpisovať určité dokumenty. V príspevku objasníme postavenie zástupcu riaditeľa školy, spôsob jeho ustanovenia do funkcie, jeho kompetencie, aj rozsah zastupovania.

Pozícia zástupcu riaditeľa školy/školského zariadenia sa spomína vo viacerých právnych predpisoch. Podrobnejšia úprava tejto pozície však absentuje, resp. je roztrieštená v rôznych právnych predpisoch. V zmysle § 39 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“) je zástupca riaditeľa vedúcim pedagogickým zamestnancom, resp. vedúcim odborným zamestnancom. Z pracovnoprávneho hľadiska sa zástupca riaditeľa považuje za vedúceho zamestnanca. V niektorých prípadoch právne predpisy zakotvujú povinnosť zriadiť v škole/školskom zariadení zástupcu riaditeľa. Ak právny predpis neukladá túto povinnosť, platí, že škola/školské zariadenie si takú pozíciu môže, ale aj nemusí zriadiť.

V zmysle § 20 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľ školy s organizačnými zložkami alebo spojenej školy ustanovuje zástupcu riaditeľa pre každú školu alebo školské zariadenie, ktoré sú organizačnou zložkou.

Podľa § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 541/2021 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov ak má materská škola štyri a viac tried, zriaďuje sa v nej funkcia zástupcu riaditeľa. V prípade základnej školy právny predpis neukladá povinnosť zriadiť funkciu zástupcu riaditeľa pri určitom minimálnom počte tried tak, ako je tomu v prípade materskej školy. Ak funkcia zástupcu riaditeľa základnej školy nie je zriadená, riaditeľa zastupuje pedagogický zamestnanec písomne poverený riaditeľom (§ 1 ods. 2 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 223/2022 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov). Toto ustanovenie dáva riaditeľovi základnej školy možnosť (1) zriadiť funkciu zástupcu riaditeľa, (2) písomne poveriť zastupovaním pedagogického zamestnanca, ak nie je zriadená funkcia zástupcu riaditeľa.

Podľa § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 321/2008 Z. z.jazykovej škole počet zástupcov riaditeľa jazykovej školy určuje riaditeľ jazykovej školy podľa počtu tried. Jedného zástupcu určuje pri počte najmenej 8 tried, dvoch zástupcov pri počte najmenej 19 tried, troch pri počte najmenej 27 tried. Každého ďalšieho zástupcu riaditeľa jazykovej školy možno určiť na každých ďalších 15 tried.

V školstve sa v praxi používa termín „štatutárny zástupca“. V prípade niektorých škôl a školských zariadení tento termín nájdeme aj v organizačných predpisoch a pracovnoprávnych dokumentoch. Slovné spojenie „štatutárny zástupca“ však nenájdeme v právnych predpisoch. Tento termín nie je ani termínom používaným v odbornej literatúre, ani význam tohto výrazu nie je oficiálne ustálený. Neoficiálne sa výraz v školách používa na označenie zástupcu riaditeľa, ktorý je oprávnený ho zastupovať v plnom rozsahu. Tento výraz neodporúčame školám a školským zariadeniam používať, nemá oporu v platnej legislatíve a ani v odborných materiáloch.

Ďalším dôvodom, prečo tento výraz nepoužívať, je skutočnosť, že sa bežne používa najmä v súkromnom sektore ako ekvivalent (aj keď nesprávny) na označenie štatutárneho orgánu. Vzhľadom k tomu môže pri komunikácii s partnermi a dodávateľmi školy dochádzať k nedorozumeniam.

Zriadenie funkcie zástupcu riaditeľa a ustanovenie zástupcu riaditeľa do funkcie

Vyššie uvádzané právne predpisy používajú v súvislosti so zástupcom riaditeľa slovné spojenie „zriadenie funkcie“ alebo „ustanovenie do funkcie“.

 Akým spôsobom možno zriadiť funkciu zástupcu riaditeľa?

Funkciu zástupcu riaditeľa možno zriadiť jej zakotvením v organizačnom poriadku. Vhodné je, aby organizačný poriadok obsahoval aj kompetencie zástupcu riaditeľa a rozsah oprávnenia zastupovať riaditeľa, t. j. v akých veciach je oprávnený zastupovať riaditeľa. Ak je v škole viac zástupcov riaditeľa, môže zastupovať riaditeľa v plnom rozsahu jeden z nich, príp. môže byť rozsah zastupovania rozdelený medzi viacerých zástupcov.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály