Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Autor/i

Zoradiť podľa:

PhDr. Anna Böhmerová

Odborník na odborné a metodické činnosti v školstve

Publikácia WK: Koncepcia rozvoja školy a školského zariadenia

Počet článkov autora: 12

Doklady o získanom vzdelaní

Dátum: Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová Rubrika: Informujeme Vydanie: 2/2017 Ročník: 2017

Vydávanie vysvedčení a ostatných dokladov o získanom vzdelaní sa riadi zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“).

Príspevky v diskusii: 0

Novela školského zákona - 2017

Dátum: Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová Rubrika: Legislatíva Vydanie: 7-8/2017 Ročník: 2017

Zákon č. 182/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v článku III. upravuje aj zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“).

Príspevky v diskusii: 0

Národnostné školstvo

Dátum: Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová Rubrika: Informujeme Vydanie: 4/2017 Ročník: 2017

Rozvoj národnostného školstva je jednou zo súčasných priorít školstva v Slovenskej republike. Na základe Programového vyhlásenia vlády si Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu stanovilo na rok 2016 a ďalšie roky konkrétne úlohy na podporu národnostného školstva.

Príspevky v diskusii: 0

Individuálne vzdelávanie

Dátum: Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová Rubrika: Informujeme Vydanie: 3/2017 Ročník: 2017

Školská legislatíva na Slovensku umožňuje inštitút individuálneho vzdelávania. Možnosti jeho realizácie vymedzuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov (ďalej len „školský zákon“).

Príspevky v diskusii: 0

Zapožičiavanie čestných názvov školám a školským zariadeniam

Dátum: Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová Rubrika: Administratíva Vydanie: 12/2016 Ročník: 2016

V platnej školskej legislatíve sa podmienky zapožičania a používania čestného názvu školy nedefinujú, napriek tomu v praxi existujú školy s čestnými názvami a MŠVVaŠ SR administruje procesy zapožičania čestných názvov školám. V tomto procese používa interné postupy a určuje podmienky zapožičania čestných názvov. Žiadosti o zapožičanie čestného názvu spracúva komisia pri MŠVVaŠ SR.

Príspevky v diskusii: 0

Reedukačné centrum

Dátum: Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová Rubrika: Informujeme Vydanie: 10/2016 Ročník: 2016

Reedukačné centrum patrí medzi špeciálne výchovné zariadenia (spolu s diagnostickým centrom a liečebno-výchovným sanatóriom). Činnosť reedukačného centra upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) a vyhláška č. 323/2008 Z. z. o špeciálnych výchovných zariadeniach.

Príspevky v diskusii: 0

Novela školského zákona je účinná od 1. septembra 2016

Dátum: Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová Rubrika: Informujeme Vydanie: 9/2016 Ročník: 2016

Minimálne počty žiakov v triedach prvého až štvrtého ročníka základnej školy a v triede, v ktorej sú žiaci viacerých ročníkov prvého stupňa základnej školy, ustanovil zákon č. 464/2013 Z. z. v znení zákona č. 188/2015 Z. z. s účinnosťou od 1. septembra 2016.

Príspevky v diskusii: 0

Téma: Vzdelávanie cudzincov

Dátum: Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová Rubrika: Doležité Vydanie: 7-8/2016 Ročník: 2016

Téma cudzincov a migrácie je témou nielen politickou, ale zasahuje rôzne oblasti života na Slovensku, a samozrejme neobchádza ani školstvo. Aj keď v minulosti nebola taká aktuálna ako dnes, proces vzdelávania cudzincov je upravený v školskej legislatíve.

Príspevky v diskusii: 0

Téma - Nultý ročník

Dátum: Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová Rubrika: Doležité Vydanie: 6/2016 Ročník: 2016

Úlohou nultého ročníka základnej školy je v priebehu jedného školského roka akcelerovať vývin dieťaťa tak, aby dieťa po jeho absolvovaní bolo schopné začleniť sa do výchovno-vzdelávacieho procesu a zvládlo požiadavky prvého ročníka základnej školy.

Príspevky v diskusii: 0

Téma: Osobitný spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky

Dátum: Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová Rubrika: Legislatíva Vydanie: 5/2016 Ročník: 2016

Školský zákon upravuje niekoľko osobitných spôsobov plnenia školskej dochádzky, ako je napríklad individuálne vzdelávanie, vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu a ďalšie.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk