Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Vzdelávacie štandardy a rámcové učebné plány nového Štátneho vzdelávacieho programu (2023)

Dátum: Rubrika: Informujeme

Štátny vzdelávací program je základný dokument, ktorý vymedzuje obsah a ciele vzdelávania. Podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre základné vzdelávanie (ďalej len „nový ŠVP“), schváleného dňa 31. 3. 2023 v znení jeho dodatkov sa môže uskutočňovať výchova a vzdelávanie od prvého ročníka od školského roku 2023/2024 v ZŠ, s ktorými bude uzavretá dohoda o experimentálnom overovaní, od školského roku 2024/2025 alebo 2025/2026 v ZŠ na základe registrácie školy v rezortnom informačnom systéme.

Od školského roku 2026/2027 budú povinné všetky ZŠ postupovať podľa nového ŠVP vo výchove a vzdelávaní od prvého ročníka.

Vzdelávacie štandardy [1] obsahujú širší súbor požiadaviek na osvojenie si vedomostí, zručností a postojov, ktoré má žiak preukázať na konci každého cyklu v jednotlivých vzdelávacích oblastiach. Sú vypracované v súlade s rámcovými učebnými plánmi a členia sa na:

  • Výkonové štandardy – sú podrobnejším rozpracovaním cieľov vzdelávania a určujú optimálnu úroveň zručností a postojov, ktoré má žiak nadobudnúť. Niektoré rastú počas všetkých troch vzdelávacích cyklov, majú kvalitatívne gradačný a kumulatívny charakter. Iné sa dajú definitívne dosiahnuť v rámci jedného alebo dvoch cyklov, príp. sa kumulatívne pridávajú ako nové v rámci jednotlivých cyklov.
  • Obsahové štandardy – určujú okruhy činností, témy, pojmy a fakty, ktoré predstavujú obsahy vzdelávacej oblasti alebo vyučovacieho predmetu. Za obsahový štandard sa považuje nielen vecný obsah vzd
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály