Vyhľadávanie vo výzvach

Projekty

Hlavná stránka  

Zoradiť podľa:

Výzvy

Meet and Code Award 2019 - výzva

Kategória: Výzvy

Cieľom druhého ročníku súťaže “Meet and code 2019” je upriamiť pozornosť na digitálne vzdelávanie. Uzávierka je 8. septembra 2019.

Súťaž - Európa v mojom regióne 2019!

Kategória: Výzvy Autor: ec.europa.eu

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre regionálnu a mestskú politiku pozýva na účasť v súťaži príbehov s názvom Európa v mojom regióne, ktorej cieľom je vyzdvihnúť projekty v okolí financované EÚ. Príbehy možno do súťaže predložiť do 18. augusta 2019 (ec.europa.eu).

Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov

Kategória: Výzvy Autor: minedu.sk

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov. Uzávierka 1. hodnotiaceho kola: 15. 10. 2019 (www.minedu.sk).

Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov

Kategória: Výzvy Autor: minedu.sk

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov. Uzávierka 1. hodnotiaceho kola: 30. 09. 2019 (www.minedu.sk).

Nadácia Volkswagen Slovakia - Vianočný projekt 2019

Kategória: Výzvy Autor: nadacia-volkswagen

Nadácia Volkswagen Slovakia pripravuje pre deti z centier pre deti a rodiny (nový názov pre detské domovy) výherný projekt, ktorého cieľom je prebudiť ich záujem o okolitý svet a pripraviť ich na reálny život.  Deti z centier pre deti a rodiny vlastnoručne vytvárajú súťažné diela a v období Vianoc bývajú súťažné modely vyhodnotené a víťazi odmení peknými cenami. Uzávierka do 30. 9. 2019 (nadacia-volkswagen.sk).

Gesto pre mesto - Raiffeisen banka

Kategória: Výzvy

Raiffeisen banka sa v aktuálnej edícii grantového programu “Gesto pre mesto” zameria na projekty v oblasti rozvoja telesnej kultúry a športu, ktoré zároveň zlepšia život všetkým. Uzávierka: 15. 8. 2019.

Komunitná nadácia Zdravé mesto

Kategória: Výzvy Autor: knzm.sk

Komunitná nadácia Zdravé mesto vyhlásila výzvu grantového programu, ktorej cieľom je prispieť k budovaniu silných, zdravých komunít, posilňovaniu aktívneho záujmu verejnosti o stav a dianie v svojom okolí, podpore dobrovoľníctva, spolupráce a vzájomnej pomoci v okresoch Banská Bystrica a Zvolen. Uzávierka: 31. 7. 2019 (knzm.sk).

Týždeň vedy a techniky na Slovensku - výtvarná a fotografická súťaž

Kategória: Výzvy Autor: cvtisr.sk

Pošlite výkresy alebo fotografie do súťaže, ktorá sa už tradične spája s Týždňom vedy a techniky na Slovensku.  Uzávierka oboch súťaží je 4. októbra 2019 (cvtisr.sk).

Grantový program Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity

Kategória: Výzvy Autor: bratislava.sk

Grantový program hl. mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity sa orientuje na podporu voľnočasových aktivít detí a mládeže Bratislavy, výkonnostného športu a športových aktivít v Bratislave, sociálnych aktivít prostredníctvom aktivít znevýhodnených skupín obyvateľov hlavného mesta s dôrazom na zdravotne znevýhodnené deti a mládež. Uzávierka: 30. jún 2019 (www.bratislava.sk).

Férová Nadácia - Sloboda nie je samozrejmosť

Kategória: Výzvy Autor: Férová nadácia

Férová Nadácia vyhlasuje grantový program „Sloboda nie je samozrejmosť“. Nadácia podporí jednotlivcov, subjekty a projekty, ktoré na Slovensku realizujú projekty, ktoré mladej generácii pripomínajú hodnotu slobody v spojitosti so 17. novembrom 1989. Dátum uzávierky do: 30. 6. 2019 (spolocnost.o2.sk).

MŠVVaŠ SR - Zdravie na tanieri 2019

Kategória: Výzvy Autor: minedu.sk

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt na podporu zdravia a prevencie obezity v rámci projektu „Zdravie na tanieri 2019“. Dátum uzávierky: 8. 7. 2019 (minedu.sk).

Zlepšenie a revitalizácia materiálno-technického zabezpečenia ZŠ v súvislosti s kapacitnými obmedzeniami, prevenciou a odstránením dvojzmennej prevádzky v ZŠ na rok 2019

Kategória: Výzvy Autor: minedu.sk

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu o poskytnutie dotácie na zlepšenie a revitalizáciu materiálno-technického zabezpečenia základných škôl v súvislosti s kapacitnými obmedzeniami, prevenciou a odstránením dvojzmennej prevádzky v základných školách na rok 2019. Dátum predkladania žiadosti do: 8. 7. 2019 (minedu.sk).

Výzva č. 6/2019 Fondu na podporu národnostných menšín

Kategória: Výzvy

Fond na podporu kultúry národnostných menšín vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre bulharskú, českú, maďarskú, rómsku a židovskú národnostnú menšinu. Termín predkladania žiadostí pre výzvu je do 1. júla 2019 (kultminor.sk).

Výzva - ,Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlásilo 5. hodnotiace kolo vo výzve na predkladanie  žiadostí o  poskytnutie nenávratného  finančného príspevku s kódom OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03 pod názvom  Čitateľská, matematická,  finančná  a  prírodovedná  gramotnosť na gymnáziu“ s dátumom uzávierky 4. júla 2019 (minedu.sk).

Projekt Šťastná škola - Výzva na zapojenie sa do programu

Kategória: Výzvy Autor: Agnesa Setničková

Medzinárodná organizácia IWEN založená Nadáciou Svet je s Tebou lepší vyhlasuje Výzvu na získanie titulov Šťastná škola, Šťastná materská škola. Prihlásenie sa do 30. júna 2019 (www.hodinastastia.sk).

Nadácia Volkswagen Slovakia - Budúcnosť s autizmom

Kategória: Výzvy Autor: nadacia-volkswagen

Nadácia Volkswagen Slovakia prostredníctvom grantového programu „Budúcnosť aj s autizmom“ podporuje výchovno-vzdelávacie procesy, inovatívne terapeutické prístupy a integráciu detí s poruchou psychického vývinu, tzv. autizmom. Uzávierka prijímania žiadostí je do 30. septembra 2019 (www.nadacia-volkswagen.sk/).

Nadácia EPH - Energia, ktorá PomáHa.

Kategória: Výzvy

Nadácia EPH vyhlasuje zamestnanecký grantový program s názvom „Energia, ktorá pomáha“. Uzávierka do 3. 6. 2019 (nadaciaeph.sk).

Výzva - Medzinárodná súťaž študentských krátkych filmov o ľudských právach

Kategória: Výzvy Autor: statpedu.sk

Každoročný filmový festival o ľudských právach This human world opäť organizuje Súťaž študentských krátkych filmov o ľudských právach 2019 pod záštitou Informačnej služby OSN (UNIS) Viedeň a Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v Rakúsku v spolupráci so školami v Maďarsku, Rakúsku, Slovensku a Slovinsku. Termín registrácie do súťaže je 21. jún 2019 (www.statpedu.sk).

Nadácia Volkswagen Slovakia - Vzdelaním k integrácii

Kategória: Výzvy

Nadácia Volkswagen Slovakia otvára grantový program Vzdelaním k integrácii s cieľom podporiť proces vzdelávania a integrácie zdravotne znevýhodnených. Prihlasovanie prebieha do 30. septembra 2019 (nadacia-volkswagen.sk).

Podpora budovania regionálnych centier vzdelávania v najmenej rozvinutých okresoch

Kategória: Výzvy Autor: minedu.sk

MŠVVaŠ SR oznamuje, že vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov podpory budovania regionálnych centier vzdelávania v najmenej rozvinutých okresoch na rok 2019.  Termín predkladania žiadosti: do 7. júna 2019 (www.minedu.sk).

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk