Vyhľadávanie vo výzvach

Projekty

Hlavná stránka  

Zoradiť podľa:

Výzvy

Nadácia mesta Bratislavy - Grantový program KOMUNITY

Kategória: Výzvy Autor: https://bratislava.sk/sk/nadacia-mesta-bratislavy

Zámerom programu KOMUNITY je v širšom horizonte vytváranie žitých, sociálne napĺňaných verejných priestorov ako súčasť prehlbovania vzťahu obyvateľov mesta Bratislava k miestam ich každodennosti. Uzávierka: 15.06.2020 (bratislava.sk/sk/nadacia-mesta-bratislavy)

Špeciálna grantová výzva pre mládežnícke organizácie reagujúca na koronakrízu

Kategória: Výzvy Autor: minedu.sk

Európska nadácia pre mládež sa v rámci schémy pilotných aktivít rozhodla vyhlásiť špeciálnu grantovú výzvu ako reakciu na súčasnú krízu spojenú so šírením vírusu COVID-19. Aktuálny termín na ďalšie predkladanie žiadostí je 22. jún 2020 (minedu.sk).

Fond SK-NIC - Výzva na podporu veľkých IT projektov

Kategória: Výzvy Autor: nadaciapontis.sk

Fond SK-NIC, ktorého cieľom je podporovať internetovú komunitu vyhlásil prostredníctvom Nadácie Pontis výzvu na podporu veľkých IT projektov. Uzávierka do 31. mája 2020 (nadaciapontis.sk).  

NOS - Stronger Ties of Civil Society Networks

Kategória: Výzvy Autor: osf.sk

Nadácia otvorenej spoločnosti v spolupráci s partnermi otvára grantovú výzvu pre rozvoj organizácií občianskej spoločnosti Stronger Ties of Civil Society Networks in the Czech Republic, Slovakia and Hungary. Uzávierka do 9. júna 2020 (osf.sk).

Nadácia Volkswagen Slovakia - grantový program Budúcnosť aj s autizmom

Kategória: Výzvy Autor: nadacia-volkswagen.sk

Nadácia Volkswagen Slovakia otvára grantový program Budúcnosť aj s autizmom. Cieľom je podporiť výchovno-vzdelávacie procesy a integráciu detí s autizmom, rozvoj ich individuálnych schopností a sociálnych kompetencií, inovatívne formy vzdelávania a aktivizáciu detí s autizmom, odbúravanie zažitých stereotypov a rozvoj inovatívnych terapeutických prístupov. Uzávierka: 15. máj 2020 (nadacia-volkswagen.sk).

Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu

Kategória: Výzvy Autor: minedu.sk

MŠVVaŠ SR oznamuje, že v roku 2020 bude prideľovať účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu. Uzávierka: 15. apríl 2020 (minedu.sk).

Nadácia J&T - Mimoriadna pomoc pre rodiny s deťmi v súvislosti s koronavírusom

Kategória: Výzvy Autor: Nadácia J&T

Nadácia J&T vypisuje grant pre rodiny s deťmi/osamelých rodičov s deťmi, ktorým tak reaguje na vzniknutú situáciu v SR, spôsobenú opatreniami vlády, ktoré boli vyhlásené v dôsledku hrozby nákazou Covid 19. Dĺžka trvania grantu: 20. 3. 2020 – 20. 5. 2020, alebo do vyčerpania rozpočtu (nadaciajt.sk).

Výzva na registráciu do súťaže študentských krátkych filmov - THIS HUMAN WORLD 2020

Kategória: Výzvy Autor: statpedu.sk

Filmový festival o ľudských právach This human world organizuje Súťaž študentských krátkych filmov o ľudských právach 2020. Do súťaže sa môžu zapojiť 10 až 20 roční žiaci a žiačky, študenti aj študentky, individuálne alebo ako trieda, s krátkym filmom na tému jedného z článkov Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Témou je Vybudujme budúcnosť spoločne. Termín registrácie do súťaže je 6. november 2020 (statpedu.sk).

Grantový program O2 Digitálna škola

Kategória: Výzvy Autor: spolocnost.o2.sk

Férová nadácia prostredníctvom grantového programu podporí jednotlivcov, subjekty a projekty, ktoré na Slovensku realizujú projekty, ktorých cieľom je pomôcť vzdelávaciemu systému tak, aby sa dokázal posunúť do roviny digitálneho vzdelávania. Uzávierka: do 12. apríla 2020 (spolocnost.o2.sk).

Nadačný fond Kia v Nadácii Pontis - Dobrovoľníctvo 2020

Kategória: Výzvy Autor: nadaciakia.sk

Nadačný fond Kia v Nadácii Pontis vyhlasuje Zamestnanecký grantový program Dobrovoľníctvo 2020 zameraný na rozvoj dobrovoľníckych aktivít v Žilinskom kraji. Predkladať projekty možno v spolupráci s mimovládnou organizáciou, obcou či školou, podávať do 17. apríla 2020 (nadaciakia.sk).

Grantový program - Záleží nám na tvojom rozvoji (TDPS, n.f.)

Kategória: Výzvy Autor: tdps.sk

Víziou tohto grantového programu je motivovať všetkých pedagogických a nepedagogických zamestnancov, aby na sebe komplexne pracovali, podporovali svoj osobnostný a profesijný rast a zároveň svoje nadobudnuté vedomosti a znalosti zdieľali so svojou komunitou. Uzávierka prijímania projektových zámerov je 31. marca 2020 (tdps.sk).

Karpatská nadácia - Prebuďme Východ 2020

Kategória: Výzvy Autor: karpatskanadacia.sk

Karpatská nadácia otvorila grantový program, pre aktívnych jednotlivcov z východného Slovenska. Termín uzávierky: 17. apríla 2020 (karpatskanadacia.sk).

Výzva MŠVVaŠ SR - Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov

Kategória: Výzvy Autor: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov. Dátum uzávierky 5. hodnotiaceho kola je 27. marca 2020 (minedu.sk).

Výzva MŠVVaŠ SR - Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou

Kategória: Výzvy Autor: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou“. Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 5: 17. apríla 2020 (minedu.sk).

Výzva MŠVVaŠ SR - Enviroprojekt 2020

Kategória: Výzvy Autor: minedu.sk

MŠVVaŠ SR v roku 2020 vyčlenilo finančné prostriedky na realizáciu rozvojových projektov zameraných na rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách pod názvom ENVIROPROJEKT 2020. Konečný termín podávania žiadostí 9. apríl 2020 (minedu.sk).

Výzva - Podpora rozvoja podnikania MSP a spoluprácu so strednými odbornými školami

Kategória: Výzvy Autor: www.opvai.sk

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu rozvoja podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školami. Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola - 29.mája 2020 (opvai.sk).

Výzva predsedu Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020

Kategória: Výzvy Autor: po-kraj.sk

Výzva predsedu Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK pre rok 2020 na financovanie projektov realizovaných na podporu verejného života v regióne.  Termín na predloženie žiadosti: priebežne, najneskôr do 30. júna 2020 (po-kraj.sk).

Karpatská nadácia - Magna pre región 2020

Kategória: Výzvy Autor: karpatskanadacia.sk

Karpatská nadácia vyhlásila grantový program MAGNA pre región 2020. Výzva podporí projekty určené pre komunity v Košickom samosprávnom kraji. Program podporí dobrovoľnícke, neziskové a verejne prospešné projekty s dlhodobým a preukázateľným efektom na komunity v košickom kraji. Uzávierka prijímania žiadostí: 1. apríl 2020 (karpatskanadacia.sk).

Spoločne pre región 2020

Kategória: Výzvy Autor: karpatskanadacia.sk

Program Spoločne pre región podporuje komunitné projekty miestnych skupín so zapojením zamestnancov U. S. Steel Košice, s.r.o. a jej dcérskych spoločností, ktoré sú zamerané na vytváranie a posilnenie pozitívneho vzťahu k regiónom východného Slovenska. Program Spoločne pre región 2020 podporí projekty určené pre komunity v regiónoch Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Uzávierka grantového programu: 16. marca 2020 (karpatskanadacia.sk).

Nadačný fond Kia v Nadácii Pontis - Šport v regióne 2020.

Kategória: Výzvy Autor: nadaciapontis.sk

Nadačný fond Kia v Nadácii Pontis vyhlasuje Zamestnanecký grantový program Šport v regióne 2020, ktorý je zameraný na rozvoj športových aktivít v Žilinskom kraji, určených pre deti a mládež do 18 rokov. Projekty možno predkladať v spolupráci s mimovládnou organizáciou, obcou či školou, podávať do 20. marca 2020 (nadaciapontis.sk).

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk