Vyhľadávanie vo výzvach

Projekty

Hlavná stránka  

Zoradiť podľa:

Výzvy

Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2020 - výzva

Kategória: Výzvy Autor: minedu.sk

MŠVVaŠ SR oznamuje, že na rok 2020 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2020. Žiadosti príslušnému OÚ do 7. septembra2020, OÚ odošle žiadosti MŠVVaŠ SR, sekcii národnostného a inkluzívneho vzdelávania do 16. septembra 2020 (minedu.sk).

Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov (2020)

Kategória: Výzvy Autor: grantexpert.sk

Správca programu Úrad vlády SR vyhlasuje otvorenú výzvu LDI01 na predkladanie žiadostí o príspevok z programu „Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov“, ktorej cieľom je podpora projektov zlepšujúca prístup zraniteľných detí a mládeže k širšiemu  okruhu mimoškolských činností  s cieľom zlepšiť ich osobný rozvoj a poskytnúť im zručnosti zvyšujúce ich šance uspieť v spoločnosti prostredníctvom vytvorenia multifunkčného centra pre mládež. Uzávierka: 30. október 2020 (https://www.grantexpert.sk/)

ZVIDITEĽNIME - REŠTARTUJME - INŠPIRUJME - Európsky týždeň odborných zručností (ŠIOV)

Kategória: Výzvy Autor: siov.sk

Zapoj sa do súťaže, ktorú organizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania v rámci Európskeho týždňa odborných zručností 2020! Termín: do 15. septembra 2020 (mesiacvzdelavania.sk).

Aktualizácia systému usmerňovania a rozvoja ďalších zložiek v systéme poradenstva a prevencie (usmerňovať pre prax)

Kategória: Výzvy Autor: minedu.sk

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje vyzvanie pre národný projekt s názvom „Aktualizácia systému usmerňovania a rozvoja ďalších zložiek v systéme poradenstva a prevencie (usmerňovať pre prax)“. Oprávnený žiadateľ: VÚDPaP.

MPC - Výzva na zapojenie sa MŠ, ZŠ, SŠ do národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

Kategória: Výzvy Autor: mpc-edu.sk

Metodicko-pedagogické centrum vyhlasuje Výzvu na zapojenie sa do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ (NP PoP II). Výzva je otvorená do 15. júla 2020 (mpc-edu.sk).

Nadačný fond Baumit - Grantový program Tu sa nám páči, tu chceme žiť!

Kategória: Výzvy Autor: nadacnyfond.baumit.sk

Nadačný fond Baumit vyhlasuje 13. ročník Grantového programu  Tu sa nám páči, tu chceme žiť. Uzávierka je do: 13. júla 2020 (nadacnyfond.baumit.sk).

Kultúra znevýhodnených skupín (2020)

Kategória: Výzvy Autor: https://www.grantexpert.sk/

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov zameraných na podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva. Uzávierka: 22. júl 2020 (grantexpert.sk).

Nadácia Volkswagen Slovakia - Podpora krízových centier

Kategória: Výzvy Autor: nadacia-volkswagen.sk

Nadácia Volkswagen Slovakia vyhlásila výzvu Podpora krízových centier. Uzávierka: 31. júl 2020 (nadacia-volkswagen.sk).

IV. výzva na mikroprojekty - Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania (2020)

Kategória: Výzvy Autor: https://www.grantexpert.sk/

Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 15.6.2020 vyhlasuje IV. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešných projektov pod názvom Spája nás príroda a kultúra a Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko-slovenskom pohraničí Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. Termín uzávierky: 31. júl 2020 (grantexpert.sk).

Nadácia pre deti Slovenska - Spojme hlavy!

Kategória: Výzvy Autor: nds.sk

Nadácia pre deti Slovenska vyhlásila výzvu Spojme hlavy, ktorej cieľom je podporiť novú generáciu mladých občianskych aktivistov, ktorým záleží na mieste, v ktorom žijú a chcú ho zlepšovať alebo realizovať v ňom svoje nápady, ktoré majú širší dosah na miestnu komunitu, obyvateľov obce alebo mesta.Termín na zaslanie prihlášok je 30. 6. 2020 (nds.sk).

MŠVVaŠ SR - Výzva na rozvojové projekty zamerané na organizáciu letných škôl

Kategória: Výzvy Autor: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypisuje výzvu na rozvojové projekty zamerané na organizáciu letných škôl. Konečný termín na predloženie žiadostí na OÚ v sídle kraja 26. 6. 2020 (minedu.sk).

Vedci – superhrdinovia dnešných dní

Kategória: Výzvy Autor: tyzdenvedy.sk

Centrum vedecko-technických informácií SR vyhlasuje aj tento rok tému dvoch súťaží, ktoré sa uskutočnia v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2020 (TVT 2020). Súťažné diela možno prihlasovať od 1. júna do 2. októbra  2020 (tyzdenvedy.sk).

Súťaž esejí k 75. výročiu vzniku OSN

Kategória: Výzvy Autor: mzv.sk

Pri príležitosti 75. výročia založenia Organizácie spojených národov (OSN) a ratifikácie Charty OSN vyhlasuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky súťaž esejí pre študentov stredných škôl na Slovensku. Uzávierka: 30. júna 2020 (mzv.sk).

Špeciálna grantová výzva pre mládežnícke organizácie reagujúca na koronakrízu

Kategória: Výzvy Autor: minedu.sk

Európska nadácia pre mládež sa v rámci schémy pilotných aktivít rozhodla vyhlásiť špeciálnu grantovú výzvu ako reakciu na súčasnú krízu spojenú so šírením vírusu COVID-19. Aktuálny termín na ďalšie predkladanie žiadostí je 22. jún 2020 (minedu.sk).

Nadácia mesta Bratislavy - Grantový program KOMUNITY

Kategória: Výzvy Autor: https://bratislava.sk/sk/nadacia-mesta-bratislavy

Zámerom programu KOMUNITY je v širšom horizonte vytváranie žitých, sociálne napĺňaných verejných priestorov ako súčasť prehlbovania vzťahu obyvateľov mesta Bratislava k miestam ich každodennosti. Uzávierka: 15.06.2020 (bratislava.sk/sk/nadacia-mesta-bratislavy)

Fond SK-NIC - Výzva na podporu veľkých IT projektov

Kategória: Výzvy Autor: nadaciapontis.sk

Fond SK-NIC, ktorého cieľom je podporovať internetovú komunitu vyhlásil prostredníctvom Nadácie Pontis výzvu na podporu veľkých IT projektov. Uzávierka do 31. mája 2020 (nadaciapontis.sk).  

NOS - Stronger Ties of Civil Society Networks

Kategória: Výzvy Autor: osf.sk

Nadácia otvorenej spoločnosti v spolupráci s partnermi otvára grantovú výzvu pre rozvoj organizácií občianskej spoločnosti Stronger Ties of Civil Society Networks in the Czech Republic, Slovakia and Hungary. Uzávierka do 9. júna 2020 (osf.sk).

Nadácia Volkswagen Slovakia - grantový program Budúcnosť aj s autizmom

Kategória: Výzvy Autor: nadacia-volkswagen.sk

Nadácia Volkswagen Slovakia otvára grantový program Budúcnosť aj s autizmom. Cieľom je podporiť výchovno-vzdelávacie procesy a integráciu detí s autizmom, rozvoj ich individuálnych schopností a sociálnych kompetencií, inovatívne formy vzdelávania a aktivizáciu detí s autizmom, odbúravanie zažitých stereotypov a rozvoj inovatívnych terapeutických prístupov. Uzávierka: 15. máj 2020 (nadacia-volkswagen.sk).

Nadácia J&T - Mimoriadna pomoc pre rodiny s deťmi v súvislosti s koronavírusom

Kategória: Výzvy Autor: Nadácia J&T

Nadácia J&T vypisuje grant pre rodiny s deťmi/osamelých rodičov s deťmi, ktorým tak reaguje na vzniknutú situáciu v SR, spôsobenú opatreniami vlády, ktoré boli vyhlásené v dôsledku hrozby nákazou Covid 19. Dĺžka trvania grantu: 20. 3. 2020 – 20. 5. 2020, alebo do vyčerpania rozpočtu (nadaciajt.sk).

Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu

Kategória: Výzvy Autor: minedu.sk

MŠVVaŠ SR oznamuje, že v roku 2020 bude prideľovať účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu. Uzávierka: 15. apríl 2020 (minedu.sk).

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk