Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Finančná kontrola

Percentuálne podiely na osobné náklady a prevádzkové náklady pre rok 2024 N

Autor/i: -

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 4 ods. 15 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov určuje pre rok 2024 hodnoty percentuálnych podielov zodpov...

Príspevok na lyžiarsky kurz N

Autor/i: -

V súlade s § 4ab ods. 3 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov zverejňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky informáciu o  pridelení...

Príspevok na školu v prírode N

Autor/i: -

Príspevok na školu v prírode sa poskytuje zriaďovateľovi verejnej školy podľa § 4ac zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Dotácie na žiaka v prípade návštevy dvoch ZUŠ N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Žiak prihlásený na individuálnu formu vzdelávania HO - husle v inej ZUŠ, a ten istý žiak prihlásený na skupinovú formu vyučovania u nás v TO odovzdá čestné vyhlásenie (prípadne novú prihlášku) pre obidve školy. Moja otázka znie. Môžu obidve školy ...

Odmena riaditeľovi školy pri príležitosti životného jubilea N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Kontrolou bolo zistené a obci vytknuté, že riaditeľovi školy bola pri príležitosti životného jubilea vyplatená odmena, pričom návrh na vyplatenie odmeny a ani schválenie odmeny nebolo písomne dokladované s odôvodnením zo strany obce, že ide o odme...

Základná finančná kontrola - prijímacie konanie na stredné školy N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Chceli by sme Vás poprosiť o radu ohľadne základnej finančnej kontroly vykonanej v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z., ktorá sa vykonáva pri prijímacom konaní na stredné školy pri Rozhodnutiach o prijatí žiakov. V akých konkrétnych prípadoch sa v...

Zodpovedné osoby za finančnú kontrolu – externý a interný zamestnanec N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Pracovné zmluvy,  dohody, platové dekréty, mzdy .... vykonávajú externé mzdové účtovníčky. Súčasťou týchto dokumentov je základná finančná kontrola, za ktorú zodpovedali tieto osoby a riaditeľ školy. Pri kontrole týchto dokumentov nám kontrolórka ...

KOMPETENCIE - Rada školy, zriaďovateľ a rozpis financií na mzdy N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Sme ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou. Je v kompetencii rady školy a zriaďovateľa vyžiadať si v správe o výsledkoch hospodárenia aj rozpis finančných prostriedkov na mzdy a odvody. Sme povinní uvádzať  aj riadiaci príplatok, osobný príplatok, kredit...

KOMPETENCIE - Rada školy a kontrola obsahu štatútu rady školy N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Kto je oprávnený kontrolovať obsah štatútu rady školy, resp. či nie je štatút schválený v rozpore s legislatívou (okrem samotnej rady školy, resp. jej členov)?

KOMPETENCIE - Kontrola obsahu štatútu rady školy N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Kto je oprávnený kontrolovať obsah štatútu rady školy, resp. či nie je štatút schválený v rozpore s legislatívou (okrem samotnej rady školy, resp. jej členov)?

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ