Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Finančná kontrola

Kompetencia rady školy, zriaďovateľa a rozpis financií na mzdy N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Sme ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou. Je v kompetencii rady školy a zriaďovateľa vyžiadať si v správe o výsledkoch hospodárenia aj rozpis finančných prostriedkov na mzdy a odvody. Sme povinní uvádzať  aj riadiaci príplatok, osobný príplatok, kredit...

Rada školy a kontrola obsahu štatútu rady školy N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Kto je oprávnený kontrolovať obsah štatútu rady školy, resp. či nie je štatút schválený v rozpore s legislatívou (okrem samotnej rady školy, resp. jej členov)?

Kontrola obsahu štatútu rady školy N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Kto je oprávnený kontrolovať obsah štatútu rady školy, resp. či nie je štatút schválený v rozpore s legislatívou (okrem samotnej rady školy, resp. jej členov)?

Zrušenie rady školy N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Chcel by som sa spýtať či je dôvod na zrušenie rady školy, ak bola legálne zvolená a zápisnica bola odovzdaná zriaďovateľovi, ale nie je podpísaná primátorom (štatutárom), ale len povereným zamestnancom. Voľby sa konali pred 2 rokmi a nová primáto...

Novela zákona o finančnej kontrole – zmena pri výkone základnej finančnej kontroly N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Od 1. januára je účinná novela zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“), ktorá sa dotkne vykonávania základnej finančnej kontroly v školách a školských ...

Finančná kontrola - súkromné a cirkevné školy N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Otázka: Sme súkromná škola, sme financovaní aj zo štátu. V novom zákone o základnej finančnej kontrole v § 6 ods. 2 za vykonanie finančnej kontroly zodpovedá orgán verejnej správy. Kto je orgánom verejnej správy sa uvádza na stránke Štatistického ...

Súkromná stredná škola ako subjekt verejnej správy a finančná kontrola N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Otázka: Sme súkromná stredná škola a sme zapísaný v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR. Na stránke Štatistického úradu v databáze subjektov verejnej správy nie sme.  Máme vykonávať finančnú kontrolu?

Finančná kontrola – cirkevné školy N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Otázka: Sme neštátna cirkevná škola s právnou subjektivitou, právna forma nezisková organizácia. Našim zriaďovateľom je rímskokatolícka cirkev. Naša organizácia nie je zapísaná na Štatistickom úrade SR ako subjekt verejnej správy a ani nemá pridel...

Kontrola verejných financií v súkromných školách N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Otázka: Sme súkromná škola s právnou subjektivitou, nezriadená štátom, ale sme financovaní aj zo štátu, lebo škola bola zaradená do siete škôl v zmysle platných predpisov. Nie sme orgán verejnej správy, ani subjekt verejnej správy, ale prijímame v...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ

Aktuálne články

Funkčné obdobie žiackej školskej rady N

Publikované:

Delegovanie zástupcov zriaďovateľa N

Publikované:

Ako treba postupovať pri delegovaní členov do rady školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce (mesta). Vychádzame zo zákona č. 596/2003 Z.z. a vyhlášky č. 291/2004 Z. z. V nadchádzajúcom období končí funkčné obdobie rady školy. Do novej rady školy, ktoré sú zriadené obcou, deleguje zriaďovateľ zástupcov. Musia byť zástupcovia za zriaďovateľa schválení mestským zastupiteľstvom? V úlohách mestského zastupiteľstva ani v štatúte mesta sme nič také nenašli. Stačí, keď primátor ako zástupca zriaďovateľa písomne deleguje svojich zástupcov? Ako sa postupuje pri delegovaní zástupcov za zriaďovateľa do novozvolenej obecnej školskej rady? Môže zriaďovateľ v zastúpení primátorom delegovať svojich zástupcov bez schválenia mestským zastupiteľstvom? Ako sa postupuje pri delegovaní zástupcov za zriaďovateľa do súčasne platnej rady školy pri škole/ školskom zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti? Stačí, keď zriaďovateľ v zastúpení primátorom odvolá svojich zástupcov a na ich miesto deleguje nových zástupcov za zriaďovateľa?  Kto sa v zákone a vyhláške považuje za zástupcu zriaďovateľa – primátor alebo mestské zastupiteľstvo?

Odvolanie riaditeľa školy po novele zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve N

Publikované:

Odvolanie riaditeľa školy po novele zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov V krátkom príspevku upozorníme na novelu zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „novela zákona č. 596/2003 Z. z.“). Novela je účinná od 1. januára 2019.

Školský obvod základnej školy po novele zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve N

Publikované:

Školský obvod základnej školy po novele zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási.