Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Finančná kontrola

Kompetencia rady školy, zriaďovateľa a rozpis financií na mzdy

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Sme ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou. Je v kompetencii rady školy a zriaďovateľa vyžiadať si v správe o výsledkoch hospodárenia aj rozpis finančných prostriedkov na mzdy a odvody. Sme povinní uvádzať  aj riadiaci príplatok, osobný príplatok, kredit...

Rada školy a kontrola obsahu štatútu rady školy

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Kto je oprávnený kontrolovať obsah štatútu rady školy, resp. či nie je štatút schválený v rozpore s legislatívou (okrem samotnej rady školy, resp. jej členov)?

Kontrola obsahu štatútu rady školy

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Kto je oprávnený kontrolovať obsah štatútu rady školy, resp. či nie je štatút schválený v rozpore s legislatívou (okrem samotnej rady školy, resp. jej členov)?

Zrušenie rady školy

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Chcel by som sa spýtať či je dôvod na zrušenie rady školy, ak bola legálne zvolená a zápisnica bola odovzdaná zriaďovateľovi, ale nie je podpísaná primátorom (štatutárom), ale len povereným zamestnancom. Voľby sa konali pred 2 rokmi a nová primáto...

Kompetencie kontrolóra obce

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Má právo hlavný kontrolór kontrolovať v materskej škole počty detí, triedne knihy a dochádzkovú knihu zamestnancov, a má právo si pýtať  pracovný čas zamestnancov?

Novela zákona o finančnej kontrole – zmena pri výkone základnej finančnej kontroly

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Od 1. januára je účinná novela zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“), ktorá sa dotkne vykonávania základnej finančnej kontroly v školách a školských ...

Finančná kontrola - súkromné a cirkevné školy

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Otázka: Sme súkromná škola, sme financovaní aj zo štátu. V novom zákone o základnej finančnej kontrole v § 6 ods. 2 za vykonanie finančnej kontroly zodpovedá orgán verejnej správy. Kto je orgánom verejnej správy sa uvádza na stránke Štatistického ...

Súkromná stredná škola ako subjekt verejnej správy a finančná kontrola

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Otázka: Sme súkromná stredná škola a sme zapísaný v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR. Na stránke Štatistického úradu v databáze subjektov verejnej správy nie sme.  Máme vykonávať finančnú kontrolu?

Finančná kontrola – cirkevné školy

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Otázka: Sme neštátna cirkevná škola s právnou subjektivitou, právna forma nezisková organizácia. Našim zriaďovateľom je rímskokatolícka cirkev. Naša organizácia nie je zapísaná na Štatistickom úrade SR ako subjekt verejnej správy a ani nemá pridel...

Kontrola verejných financií v súkromných školách

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Otázka: Sme súkromná škola s právnou subjektivitou, nezriadená štátom, ale sme financovaní aj zo štátu, lebo škola bola zaradená do siete škôl v zmysle platných predpisov. Nie sme orgán verejnej správy, ani subjekt verejnej správy, ale prijímame v...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk