Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 4/2024

4/2024

Kompetencie obce v oblasti zriaďovania a zrušovania škôl a školských zariadení (1.)

JUDr. Matej Drotár

ZRIADENIE FUNKCIE A KOMPETENCIE Obce ako jednotky územnej samosprávy majú pôsobnosť v oblasti zriaďovania a zrušovania škôl a školských zariadení. Tento príspevok sa zaoberá pôsobnosťou obce v obla...

Metódy zmierlivej komunikácie s rodičmi žiakov

Mgr. Soňa Koreňová

REŠPEKTUJÚCA A NENÁSILNÁ KOMUNIKÁCIA Nájsť ustálenú definíciu slovného spojenia zmierlivá komunikácia nie je jednoduché. Zaobchádzať alebo hovoriť s niekým zmierlivo predstavuje snahu o zachovanie...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk
Zodpovedný redaktor: PaedDr. Dušana Bieleszová, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk
Inzercia, predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava
Návrh obálky: www.sueweb.sk
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Časopis je aj na direktor.sk. ISSN 1339-925X
EV 2265/08
Ročné predplatné 99 EUR vrátane DPH, poštovného a balného. Cena jedného výtlačku 8,25 € vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.
Periodicita vydávania: mesačník
Zadané do tlače: 12. 4. 2024
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2024
ISSN 1336-9849

Editoriál

Byť v súlade so sebou samým

Čo to znamená? Byť v súlade so sebou samým znamená poznať sám seba, svoje silné i slabé stránky, žiť autenticky, rozhodovať sa na základe vlastných hodnôt, presvedčení a túžob, vyjadriť vlastné názory a potreby bez obáv, výčitiek, potreby pýtať si schválenie od ostatných. Byť autentický neznamená odmietanie kompromisov alebo ignorovanie potrieb a názorov kolegov. Prejavovanie úcty a rešpektu k perspektívam oponenta, ktoré mi ale nie sú vlastné, je znakom múdrosti. Len tak dokážeme lepšie pochopiť samých seba a využiť svoj potenciál naplno.

Jednou z ciest ako porozumieť samým sebe, rozhodnutiam, ktoré vykonávame a dôsledkom, ktoré z nich vyplývajú, je aj samoštúdium prostredníctvom čítania príspevkov v časopise Manažment školy v praxi. V jeho 4. čísle ponúkame stále aktuálne témy.

Matej Drotár sa v prvej časti príspevku s názvom „Kompetencie obce v oblasti zriaďovania a zrušovania škôl a školských zariadení (1.)“ zaoberá pôsobnosťou obce v oblasti zriaďovania a zrušovania škôl, procesom zriaďovania a zrušovania škôl a dôsledkami týchto procesov.

Zdenka Matulová Juríková sa v príspevku venuje pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii z pohľadu školského zákona a vyhlášky o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii, ktorá je účinná od 1. septembra 2023.

V druhej časti príspevku Martiny Kosturkovej „Kontrafaktové myslenie, celoživotné učenie sa a osobnosť“ autorka upozorňuje, že kontrafaktové myslenie používame na to, aby sme pochopili minulosť, plánovali kroky, robili emocionálne a sociálne úsudky a usmerňovali adaptívne správanie. 

O mládeži zranenej nepriaznivými zážitkami z detstva píše Lenka Selecká. Pripomína, že zážitok ohrozenia života alebo psychickej integrity, ktorý sa spája s intenzívnym strachom, s ktorým sa v danom momente nemožno vysporiadať, je psychickou traumou.

Soňa Koreňová sa vo svojom príspevku venovala metódam zmierlivej komunikácie, popisuje tri spôsoby komunikácie, ktoré môžu napomôcť snahám pristupovať k druhým s rešpektom, ohľaduplnosťou a vnímavo.

Pokračovanie...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk