Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Didaktika 5/2022

5/2022

Poradné orgány riaditeľa školy - metodické združenia

Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Legislatívne zmeny prijaté v poslednom období neobišli ani oblasť poradných orgánov riaditeľa školy. V príspevku si pripomenieme významnú úlohu vedúceho metodického orgánu so zameraním sa na kompet...

Učenie sa o miestnej krajine v miestnej krajine

RNDr. Mária Nogová, PhD.

Miestnu krajinu môžeme vnímať tromi spôsobmi: ako (1) učenie sa o miestnej krajine, (2) učenie sa v miestnej krajine a (3) učenie sa prostredníctvom miestnej krajiny. Cieľom príspevku je navrhnúť n...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e.mail: office@wolterskluwer.sk.
Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: Klara.Glosikova@wolterskluwer.com.
Odborný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.
Odborný garant: prof. PhDr. Erich Petlák, CS c.
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Šamková, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Grafická úprava: Forma, s. r. o., Bratislava.
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.
Ročné predplatné 65,00 € vrátane DPH, poštovného a balného. Cena jedného výtlačku 10,83 € vrátane DPH , poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.
Periodicita vydávania: dvojmesačník
Zadané do tlače: 23. 9. 2022
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2022
EV 5869/19.
ISSN 1338-2845

Editoriál

Správne a ľahké rozhodnutia

„Čoskoro sa budeme musieť rozhodnúť medzi tým, čo je správne a tým, čo je ľahké.” Profesor Dumbledore  vo filme Harry Potter a Ohnivá čaša

Robiť správne rozhodnutia vo vedúcej pozícii nie je niekedy vôbec ľahké. Potrebujeme si dopriať čas na dôsledné posúdenie situácie, vnímanie pocitov a nálad v tíme, prehodnotenie očakávaní, zmierenie sa s tým, že veci nemusia fungovať vždy podľa našich predstáv. Narážanie na limity a hranice môže mať svoje opodstatnenie. Dôležitá je aj triezva dávka sebareflexie. Tú si doprajeme aj v redakcii, ktorá pripravuje časopis Didaktika. V 5. čísle prinášame zaujímavé témy.

Legislatívne zmeny prijaté v poslednom období neobišli ani oblasť poradných orgánov riaditeľa školy. V príspevku si pripomenieme významnú úlohu vedúceho metodického orgánu so zameraním sa na kompetenčný profil vedúceho metodického združenia. Téme sa venuje Zdenka Matulová Juríková.

Miestnu krajinu môžeme vnímať tromi spôsobmi: učenie sa o miestnej krajine, učenie sa v miestnej krajine a učenie sa prostredníctvom miestnej krajiny. Cieľom príspevku Márie Nogovej je navrhnúť niekoľko tém, aktivít a úloh pre žiakov tak, aby prostredníctvom nich pochopili javy a procesy v krajine. V článku s názvom „Učenie sa o miestnej krajine“ vysvetľuje regionálny princíp vo vyučovaní.

S pojmom tvorivosť sa človek stretáva na každom kroku. Druhá časť príspevku Michala Pankeviča a Zdenky Zastkovej „Tvorivosť ako nástroj rozvíjania literárnej a jazykovej gramotnosti“ ponúka parciálnu analýzu tvorivosti s dôrazom na aplikačnú prax pri rozvíjaní jazykovej a literárnej gramotnosti dieťaťa v materskej škole.

Učebné texty sú svedectvom doby v ktorej vznikli a my si na ich príklade môžeme porovnať, ako sa na rôzne historické udalosti pozeráme dnes, a ako boli vnímané v období komunistickej totality. V článku „Druhá svetová vojna optikou československých učebníc dejepisu v rokoch 1948 – 1989“ sa téme venuje Adam Bielesz.

Pokračovanie ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk