Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Tvorivosť ako nástroj rozvíjania jazykovej a literárnej gramotnosti (2.)

Dátum: Rubrika: Didaktická hra Zo seriálu: Tvorivosť ako nástroj rozvíjania jazykovej a literárnej gramotnosti

S pojmom tvorivosť sa človek stretáva na každom kroku a čoraz častejšie. Je skloňovaný vo všetkých pádoch, je obľúbeným prívlastkom pre výtvory človeka poznačeného dynamikou prevratných zmien doby, v ktorej žijeme. Dnes sú nielen dospelí, ale aj deti nútené prijímať veľké množstvo informácií, musia robiť rýchle rozhodnutia a na neustále zmeny reagovať novým, adaptívnym a tvorivým spôsobom. Schopnosť tvorivo pracovať s informáciami sa formuje už v procese predprimárnej edukácie a realizuje sa najmä prostredníctvom aktivizujúcich metód rozvíjajúcich elementárnu gramotnosť dieťaťa. V príspevku ponúkame parciálnu analýzu tvorivosti s dôrazom na aplikačnú prax pri rozvíjaní jazykovej a literárnej gramotnosti dieťaťa v materskej škole.

(Dokončenie z predchádzajúceho čísla.)

Aktivita č. 2 „TÝŽDEŇ“

 • Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť.
 • Vzdelávacia podoblasť: Orientácia v čase.
 • Výkonový štandard: Orientuje sa na elementárnej úrovni v časových vzťahoch týždňa. Chápe rozdiel v pojmoch deň, týždeň. Plynule rozpráva o svojich záľubách aj povinnostiach. Rozlišuje pracovné a voľné dni.
 • Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia.
 • Vzdelávacie podoblasti: Gramatická správnosť a spisovnosť.Hovorená reč.
 • Výkonový štandard: Formuluje gramaticky správne jednoduché rozvité vety a súvetia. Odpovedá na otázky týkajúce sa času.
 • Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami.
 • Vzdelávacia podoblasť: Čísla a vzťahy.
 • Výkonový štandard: V obore do 7 vytvorí skupinu predpísaných predmetov s určeným počtom.
 • Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra: výtvarná výchova.
 • Vzdelávacie podoblasti: Výtvarné činnosti s farbou.Výtvarné činnosti s tvarom v priestore.
 • Výkonový štandard: Hudobná výchova:Vyjadrí charakter piesni jednoduchým pohybom.
 • Výkonový štandard: Ovláda techniku maľovania s temperovými farbami.Skladá a spája z rôznych materiálov priestorovú zostavu. Vystrihuje časti obrázkov.
 • Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda.
 • Vzdelávacia podoblasť: Vnímanie prírody.
 • Výkonový štandard: Identifikuje prvky počasia.

Pomôcky: prstové maňušky (dni v týždni),kalendár MŠ,veľký baliaci papier, ceruzka, temperové farby, štetce, voda, pojmy dní v týždni, farebný papier, rolky z toaletného papiera, lepidlo, nožnice, časopisy s obrázkami vtákov.

Motivačná časť

Na motív riekanky (In Langerová, Papp, Perečinská, Révészová, 2021, s. 5) pani učiteľka deťom zaspieva pieseň TÝŽDEŇ.

V PONDELOK SME NAKÚPILI.
V UTOROK SME ZAKÚRILI.
V STREDU KAŠU VARILI.
V ŠTVRTOK SME JU DELILI.
V PIATOK SME JU FÚKALI,
PSÍKOVI JU NÚKALI.
PSÍK KAŠIČKU NEĽÚBI,
LEPÍ SA VRAJ NA ZUBY.
PSÍKA SME VON VYVIEDLI,
KAŠIČKU SME POJEDLI.
V SOBOTU SME VYRIADILI DOM
A TY KEĎ SI NEPOMÁHAL,
NOŽE HYBAJ VON.
V NEDEĽU SME LEŇOŠILI
A VOĽNÝ DEŇ SI UŽILI.

Pri speve učiteľka ukazuje na prstoch menované dni v týždni. Každý prst predstavuje jeden deň a na každom prste má prstovú maňušku alebo nakreslenú postavičku. Pieseň zaspieva ešte raz a deti vyzve, aby sa k nej pridali.

Expozičná časť

Učiteľka sa s deťmi rozpráva o jednotlivých dňoch týždňa. Čo je deň, sa už dozvedeli, keď si vyrobili knihu „Môj deň“ (bližšie Aktivita č. 1, Didaktika č. 4). Vyzve ich, aby si predstavili, že jeden deň je ako jeden konár stromu. Keď je na strome sedem konárov, vznikne krásny strom ako zo siedmych dní vznikne týždeň. Vymenovávajú všetky dni v týždni a pomáhajú si kalendárom MŠ (ktorý je učebnou pomôckou každej MŠ, bližšie obrázok 2).

Obrázok: Učebná pomôcka

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk