Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Didaktika 6/2022

6/2022

Sociálne a emocionálne učenie - stratégie

prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.

Príspevok obsahovo dopĺňa článok uverejnený v časopise DIDAKTIKA č. 4/2022, ktorý bol zameraný na výber možných stratégií a metód uplatňovania sociálno-emocionálneho učenia. V článku sa venujeme im...

Konštruktívne a deštruktívne prejavy moci v práci vedúceho metodického orgánu

Mgr. Dušana Bieleszová

V príspevku sa venujeme základným typom moci, upozorníme na charakteristiky mocenskej orientácie, situačné faktory zneužitia moci aj korekčné signály, ktoré vedúcim metodických orgánov môžu pomôcť ...

Obsah vydania

Myšlienky v hlave

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e.mail: office@wolterskluwer.sk.

Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: Klara.Glosikova@wolterskluwer.com.
Odborný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.
Odborný garant: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.

Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Šamková, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Grafická úprava: Forma, s. r. o., Bratislava.
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.

Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Časopis je aj na direktor.sk. ISSN 1339-925X.
Ročné predplatné 65,00 € vrátane DPH, poštovného a balného. Cena jedného výtlačku 10,83 € vrátane DPH , poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.
EV 5869/19. Periodicita vydávania: dvojmesačník. Zadané do tlače: 22. 11. 2022.
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2022
ISSN 1338-2845

Editoriál

Myšlienky v hlave

„Na čo si najviac dávam pozor? Na svoje myšlienky. Vytvárajú z mojej hlavy dom, v ktorom potom musím bývať.“ Jan Tříska

Koľkokrát v návale hnevu vyslovíme vety, ktoré ľutujeme? Ako často riešime v hlave veci, ktoré sa s odstupom času ukážu byť nepodstatné? V akej miere nám ego-vzťažné myšlienky významným spôsobom určujú vzťahy v tíme? Súdy, ktoré vyslovujeme nad inými, môžu byť vyjadrením našich vlastných neuspokojených potrieb, ale aj zlyhaní, ktoré si niekedy ťažšie priznávame. Mať pod kontrolou emócie, zvládnuť sebariadenie v situácii, o ktorej vieme, že môže byť pre nás riziková, sa ukazuje byť kľúčovým predpokladom úspešnosti vedenia tímu. Témy, ktoré sa môžu stať súčasťou našich myšlienok, sme starostlivo vybrali aj do 6. čísla časopisu Didaktika.

Sociálno-emocionálne učenie je súčasťou edukácie, v ktorej sa žiaci postupne učia zvládať vlastné správanie a učia sa vychádzať so spolužiakmi. Erich Petlák sa v príspevku venuje implementácii a stratégii sociálno-emocionálneho učenia do vyučovania. Príspevok obsahovo dopĺňa článok uverejnený v časopise DIDAKTIKA č. 4/2022.

„Šikanovanie a rovesnícke násilie“ je názov príspevku Petra Lengyela. V ňom sa pozrel na manažment rizík v rámci prevencie, poukázal na dôležitosť pravidelných filtrov psychickej pohody detí a žiakov. 

Metodické orgány školy vznikajú s cieľom plniť úlohy, realizovať výchovno-vzdelávacie ciele. Zdenka Matulová Juríková sa v príspevku venuje predmetovým komisiám, ktoré sú súčasťou metodických orgánov školy.

Mediačné zručnosti možno považovať za univerzálne a využiteľné v bežnom živote. Ich osvojenie pomáha človeku nielen v každodenných situáciách, s ktorými sa stretáva, ale značne uľahčuje aj zvládanie a riešenie rôznych konfliktov. Ich využitie v školskom prostredí opisuje Ivana Gerdová.  Pokračovanie...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk