Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Konštruktívne a deštruktívne prejavy moci v práci vedúceho metodického orgánu

Dátum: Rubrika: Reflexie, návrhy, odporúčania

V príspevku sa venujeme základným typom moci, upozorníme na charakteristiky mocenskej orientácie, situačné faktory zneužitia moci aj korekčné signály, ktoré vedúcim metodických orgánov môžu pomôcť v prevencii pred deštruktívnymi prejavmi moci. V článku ponúkame aj odporúčania na konštruktívne využívanie moci spolu s otázkami na sebareflexiu vedúcich predmetových komisií, metodických združení aj koordinačných tímov.

„Prijať prehru vo férovom zápolení, uznať schopnosti iných alebo akceptovať lepšie riešenie je výrazom silnej osobnej výbavy a moci.“ V. Labáth (Pasce moci, 2020)

Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, ktorý s prijatím kariérovej pozície podľa § 36 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. vykonáva špecializované činnosti, získava aj určitú moc koordinovať, usmerňovať, delegovať, riešiť napätie, konflikty v tíme, ale aj poskytovať spätnú väzbu členom svojho tímu a pod. Uchopenie moci vedúcim metodického orgánu školy sa môže stať základom pre vytváranie kvalitných a zdravých vzťahov v tíme, ale aj zdrojom konfliktov medzi kolegami. S tým úzko súvisia aj očakávania, ktoré vedúci metodických orgánov majú a ktoré môžu byť rôzne v závislosti od zloženia komisie/združenia, od obsahu tém ich zasadnutí, od temperamentu ľudí v tíme, obdobia, ktoré reflektuje dobu, zmeny v spoločnosti, ale aj manažérskych zručností lídra, ktorý tím vedie a pod.

Príklad:

Aké sú vaše očakávania od pedagogického zamestnanca? Očakávam spoluprácu kolegov, profesionalitu, pedagogický talent, samostatnosť, iniciatívnosť. Očakávam zanietenosť pri realizácii spoločnej veci, aj patriotizmus ku kolegom a ku škole. Očakávam, že všetky budeme na jednej lodi, jeden celok. Očakávam dodržiavanie stanovených termínov. Môj kolega by mal byť spoľahlivý, zodpovedný, kvalifikovaný, komunikačne zdatný/komunikatívny. Očakávam odolnosť voči stresu. Pedagóg by mal mať radosť z práce, mal by byť aktívny, s dobrými nápadmi (ktoré aj realizuje), plní si svoje úlohy. Mal by mať svoju prácu rád, prinášať nové impulzy. Mal by byť pozitívne naladený. Mal by byť kreatívny, pracovitý, inovatívny, zdravo asertívny, nekonfliktný.

Čo vám na kolegoch najviac prekáža? Negativita v komunikácii, frflanie v naladení sa, arogancia, povýšeneckosť až agresivita, ignorovanie pravidiel, ich neakceptovanie, neplnenie si povinností, nedochvíľnosť, ľahkovážnosť, vzťahovačnosť, egocentrizmus, zahľadenosť do seba, neodbornosť, tvrdohlavosť.

Zdroj: Diskusie vedúcich zamestnancov počas funkčného vzdelávania Centrum ďalšieho vzdelávania UK, modul Sebariadenie a manažérska etika (september 2021, máj 2022)

Odporúčame komunikovať tímu očakávania, predstavy o spolupráci, ale aj skutočnosti, ktoré môžu byť prekážkou vzájomnej súčinnosti. Je dôležité zisťovať si potreby a záujmy členov komisie, resp. združenia a zlaďovať ich s potrebami a záujmami tímu. Potrebujeme otvárať priestor na diskusiu a vyjasňovať si postoje, ku ktorým sme dospeli na základe rôznych skúseností, hodnoty, ktoré sú našou pevnou súčasťou a úsudky, ku ktorým sme dospeli na základe starostlivo posúdených faktov. Treba pomenovať to, čo vieme rešpektovať a na čom sa vieme dohodnúť, ale určiť si aj hranice, ktoré jasne vymedzujú kompetencie vyplývajúce z pracovnej pozície.

V rámci sebariadenia je dôležité položiť si otázky vlastnej SWOT analýzy. Uvažovať o tom, kde sú naše silné stránky, v čom zlyhávame, čo sú naše príležitosti a na čo si musíme dať pozor, a to nielen vo vzťahu k tímu, ktorý riadime, ale aj vo vzťahu k pozícii, ktorú ako vedúci metodického orgánu zastávame. Stotožnili sme sa s ňou? Vieme používať moc, vplyv vyplývajúci z moci, ktorá nám bola daná, správne? Podľa Lukniča, A. S. (1994) je moc výrazom vplyvu vedúcich zamestnancov a manažérov, ktorým môžu ovládať správanie a rozhodnutia spolupracovníkov.

Príklad: SWOT analýza - Aké sú moje silné stránky?

Riešenie konfliktov (mediačné zručnosti): efektívna komunikácia, mediátor v narušenej komunikácii, schopnosť riešiť problémy/konflikty, hľadať riešenia, dialóg, upokojenie zlej situácie, diplomatické jednanie, pohľad na veci aj z inej stránky nielen ako pedagóg (pracoval som v súkromnej sfé

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk