Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Štatistika, výskum

SOCIOKLIMA a výzkumné šetření dopadu distanční výuky na sociální klima tříd N

Autor/i: Mgr. Milena Mikulková

Skúsenosť z Českej republiky Poslední dva školní roky byly poznamenané mimořádnými opatřeními. Jeví se, že pro všechny to bylo něco nového – v tak celonárodním měřítku a v takovém rozsahu. V tisku se objevovaly různé zprávy. Že dochází k masivnímu...

COVID-19 Monitoring dištančného vzdelávania žiakov z marginalizovaných rómskych komunít počas pandémie COVID-19 N

Autor/i: -

Rafael, V., Krejčíková, K. 2020. Ako zostať blízko na diaľku. eduRoma – Roma Education Project. [online] Dostupné na: https://eduroma.sk/docs/ako-zostat-blizko-na-dialku.pdf. Dištančné vzdelávanie odhaľuje množstvo chýb a nedostatkov vo vzdeláva...

Prognóza vývoja materských a základných škôl do roku 2025 – prognóza N

Autor/i: -

Úlohou prognostickej štúdie je charakterizovať doterajší vývoj materských a základných škôl, identifikovať štruktúru vzťahov medzi ukazovateľmi a kvantifikovať ich vývoj do roku 2025.

Záverečná správa NKÚ SR - VÚC - tvorcovia verejných politík N

Autor/i: -

NKÚ SR v roku 2018 spracoval predbežnú štúdiu zameranú na tvorbu a realizáciu verejných politík samosprávnymi krajmi. Na základe jej výsledkov a v nej identifikovaných rizík rozhodol o realizácii výkonnostnej kontroly s cieľom preveriť tvorbu a re...

Príčiny radikalizácie mládeže vo veku 14 až 17 rokov N

Autor/i: -

Hlavné zistenia z kvalitatívneho výskumu december 2017 – január 2018 (výber) IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci v spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti realizovali kvalitatívny výskum zameraný na hlbšie porozumenie príčinám ra...

Testovanie 5-2017 – Výsledky celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ N

Autor/i: -

Cieľom testovania piatakov je monitorovanie úrovne vedomostí a zručností žiakov a získanie objektívnych informácií o ich výkone pri vstupe na 2. stupeň ZŠ ako aj poskytnutie spätnej väzby školám o pripravenosti žiakov na prechod z 1. na 2. vzdeláv...

Revízia výdavkov na vzdelávanie - záverečná správa N

Autor/i: -

Záverečná správa - výber z časti Regionálne školstvo Záverečná správa revízie verejných výdavkov pre oblasť regionálneho a vysokého školstva (júl 2017) vznikla za spolupráce MF SR a MŠVVaŠ SR ako súčasť projektu Hodnoty za peniaze (správa v plnom ...

Výsledky medzinárodného výskumu čitateľskej gramotnosti žiakov 4. ročníka ZŠ N

Autor/i: -

Priemerný výsledok krajín sa pohybuje v rozmedzí 320 bodov (Južná Afrika) až 581 bodov (Ruská federácia). Žiaci Slovenskej republiky (535 bodov) dosiahli výsledok signifikantne vyšší ako je priemer škály PIRLS (500 bodov), porovnateľný s priemerný...

Prvé výsledky výskumu PISA 2015 z oblasti tímového riešenia problémov N

Autor/i: -

Prvé výsledky medzinárodného výskumu 15- ročných žiakov z oblasti tímového riešenia problémov z pohľadu Slovenska (výber) Slovenská republika sa v rámci medzinárodnej štúdie PISA 2015 zapojila aj do testovania novej domény – Tímové riešenie problé...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ

Aktuálne články

Exekučné konanie a zadržanie peňazí na bežnom účte školy A

Publikované: Aktualizované:

Môžu škole v rámci exekučného konania zadržať peniaze na bežnom účte?