Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Financie a hospodárenie

Zoznam právnych predpisov pre financovanie regionálneho školstva N

Autor/i: -

Ponúkame kompletný prehľad legislatívy súvisiacej s financovaním regionálneho školstva, vrátane zákonov a smerníc o rozdelení štátnych a podielových daní medzi vzdelávacie inštitúcie. Prehľad obsahuje odkazy na relevantné právne predpisy a umožňuj...

Krátenie odmeny pre PN, OČR – regionálny príplatok N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

MŠVVaM SR v roku 2024 z dôvodu zvýšenia atraktivity učiteľského povolania a prilákania pedagogických a odborných zamestnancov do oblastí, kde je najväčší nedostatok učiteľov, poskytne školám finančné prostriedky na odmeňovanie. Za dobu PN, OČR a p...

Metodika rozpisu finančných prostriedkov na motivačné odmeňovanie pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl - regionálne príplatky N

Autor/i: -

Finančné prostriedky na motivačné odmeňovanie v roku 2024 z dôvodu zvýšenia atraktivity učiteľského povolania a prilákania pedagogických a odborných zamestnancov do oblastí, kde je najväčší nedostatok učiteľov, poskytne MŠVVaM SR podľa § 8c zákona...

Povinnosti prevádzkovateľov školských stravovacích zariadení N

Autor/i: -

V § 26  ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. sú vymedzené povinnosti fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, ktoré prevádzkujú zariadenia spoločného stravovania.

Možnosti odpredaja hmotného majetku N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Sme špeciálnou základnou školou s právnou subjektivitou, zriaďovateľom je cirkev. Sídlime v prenajatých priestoroch, kde máme uzatvorenú nájomnú zmluvu, podľa ktorej je možné zveľaďovať priestory. Chcel by som sa informovať o možnosti odpredaja dr...

Povinnosti prevádzkovateľov zariadení pre deti a mládež N

Autor/i: -

V § 26  ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. sú vymedzené povinnosti fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, ktoré prevádzkujú zariadenia spoločného stravovania.

Postup pri rozpise finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Ako mám postupovať pri rozpise finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a na dieťa a žiaka školského zariadenia po zmene zákona? Do roku 2023 vrátane sa to uskutočňovalo prostredníctvom ...

Vianočné odmeny a PN zamestnanca N

Autor/i: JUDr. Ivana Gerdová

Účtovníčka školy je na dlhodobej PN od 1. septembra 2022. Do tohoto času riadne odpracovala 8 mesiacov. Je možné tejto zamestnankyni, ktorá má pracovnú zmluvu na dobu neurčitú, prideliť vianočnú odmenu v novembrovom výplatnom termíne za odpracovan...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ

Aktuálne články

Evidovanie neprítomnosti žiaka N

Publikované:

Delenie triedy na skupiny A

Publikované: Aktualizované:

Ukladanie sankcií za záškoláctvo N

Publikované:

Prestup z bilingválnej školy na gymnázium A

Publikované: Aktualizované: