Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Financie a hospodárenie

Povinnosti prevádzkovateľov školských stravovacích zariadení N

Autor/i: -

V § 26  ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. sú vymedzené povinnosti fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, ktoré prevádzkujú zariadenia spoločného stravovania.

Povinnosti prevádzkovateľov zariadení pre deti a mládež N

Autor/i: -

V § 26  ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. sú vymedzené povinnosti fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, ktoré prevádzkujú zariadenia spoločného stravovania.

Postup pri rozpise finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Ako mám postupovať pri rozpise finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a na dieťa a žiaka školského zariadenia po zmene zákona? Do roku 2023 vrátane sa to uskutočňovalo prostredníctvom ...

Vianočné odmeny a PN zamestnanca N

Autor/i: JUDr. Ivana Gerdová

Účtovníčka školy je na dlhodobej PN od 1. septembra 2022. Do tohoto času riadne odpracovala 8 mesiacov. Je možné tejto zamestnankyni, ktorá má pracovnú zmluvu na dobu neurčitú, prideliť vianočnú odmenu v novembrovom výplatnom termíne za odpracovan...

Zaradenie učiteľa do platovej triedy (špeciálna škola) N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Ako treba správne zaradiť učiteľa ZŠ v špeciálnej triede. Má ukončené vysokoškolské štúdium II. stupňa na SPU v Nitre „zootechnickom odbore". V roku 2002 mal ukončené doplňujúce pedagogické štúdium zamerané na získanie pedagogickej spôsobilosti na...

Výška motivačného štipendia v školskom roku 2023/2024 N

Autor/i: -

Poskytovanie motivačného štipendia sa realizuje podľa zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 27 ods. 3 až 5.

Materiálno – spotrebné normy a receptúry pre diétne stravovanie s účinnosťou od 1. 9. 2023 N

Autor/i: -

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky vydáva podľa § 140 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiálno-spotrebné no...

Rekreačné poukazy – potrebné doklady na preplatenie N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Na základe akých dokladov možno preplatiť rekreáciu zamestnanca (letný tábor dieťaťa)? Zamestnanec predložil iba príjmový doklad o zaplatení poplatku za letný tábor dieťaťa a potvrdenie o účasti dieťaťa v letnom tábore vydanom organizátorom. Sú ti...

PLATOVÁ TRIEDA - Učiteľka v ZŠ, autorstvo testov N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Ako mám zaradiť pedagogického zamestnanca s takýmto vzdelaním: ukončená  VŠ Pedagogická fakulta, učiteľstvo pre 2. stupeň ZS, aprobácia  matematika, výtvarná výchova, ukončené doktorandské štúdium v odbore Predškolská a elementárna pedagogika  zam...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ