Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 1/2022

1/2022

Novela školského zákona

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Cieľom príspevku je prehľad najvýznamnejších zmien, ktoré novela zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov...

Uvádzanie začínajúceho učiteľa do praxe

prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.

V časopise Didaktika č. 6/2021 sme sa zaoberali prípravou učiteľa na vyučovanie. Vo voľnom pokračovaní príspevku upriamujeme pozornosť na problematiku prípravy začínajúcich učiteľov. Je všeobecne z...

Obsah vydania

Nádej

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk.

Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: Klara.Glosikova@wolterskluwer.com.
Zodpovedný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.

Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.

Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Šamková, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.

Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. EV 2265/08 Ročné predplatné 86 EUR vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.

Periodicita vydávania: mesačník. Zadané do tlače: 14. 1. 2022

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2022
ISSN 1336-9849

Editoriál

Nádej

„Strach robí z ľudí väzňov, nádej im dáva krídla.“ Z filmu Vykúpenie z väznice Shawshank

V novom roku si želajme nádej. Nádej, že sa budeme môcť nadýchnuť čerstvého vzduchu. Nádej, že aj tí, ktorí držia kormidlo vo svojich rukách, nám budú príkladom slušnosti. Nádej, že zmeny, ktorými si v školstve prechádzame, budú reflektovať vecné pripomienky odborníkov z praxe a nádej, že každý deň budeme mať popri povinnostiach aj dôvod tešiť sa na malé radosti. Aj prvé číslo časopisu Manažment školy v praxi sme tvorili v nádeji, že ponúkané témy si nájdu svojich čitateľov.

Matej Drotár v pokračovaní článku o skončení pracovného pomeru nevynechá ani aktuálne zmeny, ktoré súvisia s rozhodnutím Ústavného súdu zo dňa 15. decembra 2021, kedy súd rozhodol, že pozastavuje účinnosť § 63 ods. 1 písm. f) Zákonníka práce.

Lucia Pivarníková píše o evidencii pracovného času. Upozorňuje, že v praxi často dochádza k omylu, keď zamestnávateľ eviduje dochádzku zamestnancov namiesto pracovného času. Pracovný čas a dochádzka sú obsahovo aj časovo odlišné pojmy, pričom každý zamestnávateľ má zákonnú povinnosť sledovať len pracovný čas. 

Téma adaptačného vzdelávania patrila v minulom roku k tým najčítanejším. V prvom čísle nového roka Erich Petlák prináša odpoveď na otázku – Ako pracovať so začínajúcim učiteľom v procese jeho adaptácie v praxi?

Pokračovanie...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk