Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 12/2020

12/2020

Pozastavenie výkonu pracovnej činnosti pedagogickému alebo odbornému zamestnancovi

JUDr. Matej Drotár

Prijatím zákona č. 138/2019 Z. z. došlo k rozšíreniu možnosti použitia pozastavenia pracovnej činnosti aj pri vznesení obvinenia voči pedagogickému alebo odbornému zamestnancovi, ale aj vo všeobecn...

Nonverbálna komunikácia v čase pandémie (2.)

PhDr. Tatiana Soroková, PhD. Zo seriálu: Nonverbálna komunikácia v čase pandémie

Aktuálna epidemiologická situácia nás v rovine prevencie i nákazy nútiť odbúravať niektoré zaužívané komunikačné schémy, zvlášť v rovine nonverbálnych prejavov, haptiky pozdravu a s nimi spojených ...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e.mail: office@wolterskluwer.sk.

Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: Klara.Glosikova@wolterskluwer.com.
Zodpovedný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk

Nevyžiadané príspevky nevraciame.

Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. EV 2265/08.

Ročné predplatné 80 EUR vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.

Periodicita vydávania: mesačník.

Zadané do tlače: 7. 12. 2020.

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2020.

ISSN 1336-9849.

Editoriál

„Medzi podnetom a reakciou existuje priestor...V tom priestore je naša moc, zvoliť si svoju odpoveď. V našej reakcii spočíva náš rast a sloboda.“ Viktor Frankl

Otázky, ktoré si v dnešnej dobe kladieme, hľadajú odpovede kompetentných. Skúsenosť nás učí, že odpovede nie vždy prichádzajú včas, nie vždy dávajú zmysel, nie vždy je využitý priestor medzi otázkou a odpoveďou rozumne a úmerne obavám, ktorým čelíme. Ak usmernenie neprichádza, a my musíme rozhodnúť, použijeme intuíciu a zdravý rozum. Pretneme tenkú hranicu medzi obavou prijímať rozhodnutia a odvahou čeliť kritike. Presne to ale rozumní riaditelia a ich zástupcovia robia. Pretínajú tenké hranice, aby poskytli odpoveď včas a zmiernili tak obavy tých, ktorí na ňu čakajú – kolegov, žiakov, rodičov.

Aj medzi čitateľmi portálu direktor.sk a časopisov Manažment školy v praxi a Didaktika takéto silné osobnosti máme. Zdieľajú s nami zmiešané pocity z diania v školstve a s dôverou sa na nás obracajú v snahe uistiť sa, či rozhodli správne. Vidieť veci v súvislostiach im pomáhajú aj články odborníkov z praxe.

Vykonanie atestácie môže pre zamestnanca znamenať zmenu zaradenia v kariérovom stupni a zmenu platovej triedy. Téme atestácií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov z pohľadu platnej legislatívy sa venuje Zdenka Matulová Juríková.

Sociálny pedagóg má opodstatnené miesto v školách a školských zariadeniach. Dokáže prispieť ku kultivácii školskej klímy a k riešeniu širokého spektra sociálno-výchovných problémov žiakov, rodičov, aj učiteľov. M. Dulovics sa venuje téme osobnostných predpokladov sociálneho pedagóga. Pokračovanie ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk