Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i doc. PhDr. Mário Dulovics, PhD.

Katedra pedagogiky  Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici 

Počet článkov autora: 4


Osobnosť a profesijné kompetencie sociálneho pedagóga

Na osobnosť sociálneho pedagóga sú kladené rôznorodé požiadavky a to z dôvodu, že ide o odborníka, ktorý na profesionálnej úrovni rieši, intervenuje a predchádza rozmanitému systému sociálno-výchovných problémov, porúch správania, či sociálnopatol...

Mediálna výchova ako súčasť celoživotného vzdelávania učiteľov

Rozvíjanie mediálnej gramotnosti u žiakov v podmienkach základných a stredných škôl považujeme za aktuálnu požiadavku, ktorá je vo veľkej miere podmienená akceleráciou vývoja informačných a komunikačných technológií a expanziou sociálnych médií. R...

Kompulzívne správanie vo vzťahu k subsystému internetu ako forma online rizikového správania u detí a mládeže

Cieľom príspevku je priblížiť teoretické východiská nelátkových závislostí v kontexte virtuálneho prostredia internetu, zároveň poukázať na rôznorodosť vnímania nastolenej problematiky v očiach odbornej verejnosti. Teoretická reflexia problematiky...

Preventívny rozmer mediálnej výchovy v škole

V súčasnosti je funkčnosť spoločnosti podmienená a závislá na informačných a komunikačných technológiách, ktoré sa prelínajú všetkými oblasťami spoločenského života. Schopnosť orientácie vo svete novodobých médií a schopnosť práce s informačnými t...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály