Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Autor/i

Zoradiť podľa:

PhDr. Mário Dulovics, PhD.

Katedra pedagogiky,
Pedagogická fakulta UMB,
Banská Bystrica

Počet článkov autora: 3

Mediálna výchova ako súčasť celoživotného vzdelávania učiteľov

Dátum: Autor/i: PhDr. Mário Dulovics, PhD. Rubrika: Súčasné trendy Vydanie: 6/2018 Ročník: 2018

Rozvíjanie mediálnej gramotnosti u žiakov v podmienkach základných a stredných škôl považujeme za aktuálnu požiadavku, ktorá je vo veľkej miere podmienená akceleráciou vývoja informačných a komunikačných technológií a expanziou sociálnych médií. Rozvoj sociálnych sietí a takmer neobmedzený prístup ku všetkým druhom médií prináša potrebu zdôrazniť ich zmysluplné a zodpovedné využívanie a s nimi súvisiace riziká. V príspevku venujeme pozornosť analýze ďalšieho vzdelávania učiteľov v oblasti mediálnej výchovy so zreteľom na prevenciu online rizikového právania.

Príspevky v diskusii: 0

Kompulzívne správanie vo vzťahu k subsystému internetu ako forma online rizikového správania u detí a mládeže

Dátum: Autor/i: PhDr. Mário Dulovics, PhD. Rubrika: Problémy z praxe Vydanie: 9/2017 Ročník: 2017

Cieľom príspevku je priblížiť teoretické východiská nelátkových závislostí v kontexte virtuálneho prostredia internetu, zároveň poukázať na rôznorodosť vnímania nastolenej problematiky v očiach odbornej verejnosti. Teoretická reflexia problematiky je doplnená o výsledky vlastného empirického výskumu.

Príspevky v diskusii: 0

Preventívny rozmer mediálnej výchovy v škole

Dátum: Autor/i: PhDr. Mário Dulovics, PhD. Rubrika: Prevencia Vydanie: 11/2016 Ročník: 2016

V súčasnosti je funkčnosť spoločnosti podmienená a závislá na informačných a komunikačných technológiách, ktoré sa prelínajú všetkými oblasťami spoločenského života. Schopnosť orientácie vo svete novodobých médií a schopnosť práce s informačnými technológiami sa v poslednom desaťročí stali ukazovateľom všeobecného rozhľadu a dôležitým aspektom uplatniteľnosti na trhu práce. Na súčasnú situáciu upozorňujú viacerí autori. V. Bělik uvádza, že: „myšlienka kalogáthie – fyzicky zdatného a krásneho človeka by mala byť rozšírená o človeka informovaného“. V tomto duchu narastá význam implementácie mediálnej výchovy do škôl na všetkých úrovniach vzdelávania, kde by prispela k individuálnemu, sociálnemu, ale aj profesijnému rozvoju žiakov základných a stredných škôl.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk