Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Košický samosprávny kraj – odbor školstva

Automaty v školách

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Otázka: Je umiestnenie automatu na sladkosti nejako regulované? Je viazané na nejakú podmienku? Môže dať rodič podnet na jeho odstránenie?

COVID-19 Nárok na stravné počas práce z domu

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Výkon práce z domu je riadne plnenie pracovných povinností rovnako ako na pracovisku, len s rozdielom iného miesta výkonu práce. Za uvedených okolností platia ohľadom stravného rovnaké nároky zamestnanca, ako pri výkone práce na pracovisku.

COVID-19 Práca z domu

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Ako má postupovať zamestnávateľ v prípadoch, ak zamestnanec má zabezpečovať online vzdelávanie žiakov a nemá doma internet. Je povinný po jeho zavedení mu na jeho prevádzku zamestnávateľ prispieť?

COVID-19 Realizácia skúšky z elektrotechnickej spôsobilosti N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Ako máme zrealizovať skúšky z elektrotechnickej spôsobilosti? SOŠ elektrotechnického zamerania po úspešnom ukončení štúdia vykonávajú pre svojich absolventov skúšku odbornej spôsobilosti podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z § 21 (elektrotechnik). Skúšk...

COVID-19 Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Zriaďovateľ prijal zmenu VZN, kde sa uvádza: „..ak došlo rozhodnutím MŠVVaŠ SR k mimoriadnemu prerušeniu školského vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení (ďalej len „mimoriadne prerušenie činnosti“) sa výber mesačného príspevku na či...

Dôvody podania sťažnosti

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Zákonný zástupca žiaka školy podal písomnú sťažnosť na zamestnanca školy na nerovnocenné hodnotenie známkou v porovnaní s ostatnými spolužiakmi a na nevhodné vyjadrovanie pedagóga voči žiakovi. Sú tieto dôvody podania zákonného zástupcu dôvodmi na...

Kompetencie kontrolóra obce

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Má právo hlavný kontrolór kontrolovať v materskej škole počty detí, triedne knihy a dochádzkovú knihu zamestnancov, a má právo si pýtať  pracovný čas zamestnancov?

Kvalifikačné predpoklady – učiteľ odborných elektrotechnických predmetov

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Otázka: Spĺňa nový zamestnanec kvalifikačné predpoklady podľa súčasnej legislatívy? Ide o pozíciu učiteľa odborných elektrotechnických predmetov. Uchádzač má vysokú školu II. stupňa Materiálovo-technologickú fakultu STU v študijnom programe Integr...

Maturita v zahraničí a na Slovensku

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Otázka:  Študent je v maturitnom ročníku. Študuje tretí rok v zahraničí, kde chce školský rok ukončiť a zmaturovať. U nás na gymnáziu by chcel ukončiť ročník (v predĺženom termíne do 31. 8. 2020). V tomto školskom roku chce ukončiť zahraničnú škol...

Novela smernice o lyžiarskom a snoubordingovom výcviku

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

1. septembra 2019 nadobudla účinnosť smernica č. 35/2019, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 19/2017 o organizovaní lyžiarskeho výcviku a snoubordingového výcviku. 

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk