Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Publikácia vo WK: Povinné predprimárne vzdelávanie

Počet článkov autora: 66


Adaptačné vzdelávanie - Zmluva pre uvádzajúceho pedagóga z inej školy N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

V našej ZUŠ bude prebiehať adaptačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov. Uvádzajúci pedagógovia nie sú zamestnancami Našej ZUŠ. Aká zmluva sa má vytvoriť pre tento účel? 

Automaty v školách N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Je umiestnenie automatu na sladkosti nejako regulované? Je viazané na nejakú podmienku? Môže dať rodič podnet na jeho odstránenie?

COVID-19 Nárok na stravné počas práce z domu N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Výkon práce z domu je riadne plnenie pracovných povinností rovnako ako na pracovisku, len s rozdielom iného miesta výkonu práce. Za uvedených okolností platia ohľadom stravného rovnaké nároky zamestnanca, ako pri výkone práce na pracovisku.

COVID-19 Práca z domu N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Ako má postupovať zamestnávateľ v prípadoch, ak zamestnanec má zabezpečovať online vzdelávanie žiakov a nemá doma internet. Je povinný po jeho zavedení mu na jeho prevádzku zamestnávateľ prispieť?

COVID-19 Realizácia skúšky z elektrotechnickej spôsobilosti N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Ako máme zrealizovať skúšky z elektrotechnickej spôsobilosti? SOŠ elektrotechnického zamerania po úspešnom ukončení štúdia vykonávajú pre svojich absolventov skúšku odbornej spôsobilosti podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z § 21 (elektrotechnik). Skúšk...

COVID-19 Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Zriaďovateľ prijal zmenu VZN, kde sa uvádza: „..ak došlo rozhodnutím MŠVVaŠ SR k mimoriadnemu prerušeniu školského vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení (ďalej len „mimoriadne prerušenie činnosti“) sa výber mesačného príspevku na či...

Delenie žiakov na skupiny na strednej škole N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

V príme máme z 22 detí len 3 chlapcov. Neviem, ako urobiť úväzky. Môžu chlapci cvičiť s dievčatami? Či ich mám dať s o dva roky staršími chlapcami? O rok starších nemáme.

Diétne stravovanie v školskej jedálni N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Potrebovala by som poradiť ohľadom diétneho stravovania na základných školách. Treba mať vyškoleného zamestnanca (kuchárku) na takéto stravovanie? Ak by sme chceli variť pre žiakov s celiakiou, musí mať takýto zamestnanec aj potvrdenie, že je spôs...

Doba platnosti preukazov „Povolenie na pobyt“ a povinnosť strednej školy žiadať predloženie preukazu N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Je stredná škola povinná sledovať vydanie, príp. dobu platnosti preukazov „povolenie na pobyt“ u žiakov – cudzincov, ktorí študujú na danej škole? Ak áno, aký zákon/predpis jej to prikazuje? Je stredná škola povinná žiadať predloženie preukazu „po...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk