Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 10/2022

10/2022

Striedavá osobná starostlivosť rodičov - prístup škôl a školských zariadení

JUDr. Dagmar Tragalová

V príspevku sa venujeme téme striedavej starostlivosti, opíšeme práva a povinnosti zákonných zástupcov, rozoberieme povinnú školskú dochádzku žiaka v dvoch školách a ponúkneme aj odporúčania, ako m...

Klamstvá, polopravdy a manipulácia

PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Počas obdobia pandémie, vojny na Ukrajine, rôznych kríz majú deti možnosť vnímať mnohé dezinformácie a klamstvá, ktoré opakovanou expozíciou začali byť samozrejmosťou. To, že sa spoločnosť musí vrá...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk.
Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: Klara.Glosikova@wolterskluwer.com.
Zodpovedný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Šamková, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.
EV 2265/08
Ročné predplatné 89 EUR vrátane DPH, poštovného a balného. Cena jedného výtlačku 7,42 € vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.
Periodicita vydávania: mesačník
Zadané do tlače: 6. 10. 2022
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2022
ISSN 1336-9849

Seriály v tomto čísle

Editoriál

Čas a jeho správne využitie

„Človek, ktorý sa odváži premrhať hodinu času, ešte nespoznal hodnotu života.“ Charles Darwin

„Nemám čas. Čas tak letí. Potrebujem viac času.“ Aj tieto vety vyslovujeme v návale plnenia povinností, ktoré sú neodkladné a ktoré si vyžadujú naše plné sústredenie sa. Správne investovanie času do aktivít, ktoré majú zmysel, nám prináša radosť. Nevnímame ich ako stratu času. Patrí tu aj debata s priateľmi, čas venovaý rodine, záľubám, čítaniu kníh, časopisu, portálu. Pocit straty času nám však dáva odpoveď aj na otázku, aké sú naše potreby a záujmy. Žiť v súlade s nimi, nepremrhať čas nezmyselnými úlohami, si pýta dobré manažovaniu času. Aj v našej redakcii venujeme zmysluplne strávenému času priestor. Napríklad pri príprave príspevok v 10. čísle časopisu Manažment školy v praxi.

Klamstvo klamanie, vyjadrenie nepravdy znamená tvrdiť niečo, o čom vieme, že nie je pravda, alebo neexistuje racionálny dôvod veriť, že to pravda skutočne je. Téme klamstva, poloprávd a manipulácie sa venuje Tatiana Soroková v rubrike Duševné zdravie.

Čoraz viac sa v školách a školských zariadeniach stretávame s deťmi, ktoré nežijú v kompletnej rodine. Školy a školské zariadenia (ďalej len „škola“) sa musia vyporiadať s rôznymi situácia vznikajúcimi s pobytom detí v dvoch rodinách. Kde plní dieťa povinnú školskú dochádzku? Ako evidovať dieťa v striedavej osobnej starostlivosti v karte žiaka? Aké povinnosti má škola vo vzťahu k zákonným zástupcom? Čo môže od nich požadovať? Otázky zodpovie Dagmar Tragalová. Pokračovanie ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk