Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Didaktika 1/2022

1/2022

Metodika čítania s porozumením v cudzojazyčnej edukácii (1.)

prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc. doc. PaedDr. Mária Horníčková, PhD. prof. PaedDr. Eva Stranovská, PhD. Zo seriálu: Metodika čítania s porozumením v cudzojazyčnej edukácii

Čítať a porozumieť čítanému textu je každodennou nevyhnutnosťou a jednou zo základných potrieb vzdelaného jednotlivca nielen v materinskom, ale aj v cudzom jazyku. Viacerí odborníci sa zhodujú, že ...

Kooperatívne učenie ako prevencia agresívneho správania

prof. doc. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD. Zo seriálu: Metodika čítania s porozumením v cudzojazyčnej edukácii

Prevencia rizikového či problémového správania žiakov úzko súvisí s výchovou a socializáciou žiakov. Škola je dominantný výchovný a socializačný činiteľ, dôležitú úlohu zohráva aj v prevencii. Učit...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO : 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e.mail: office@wolterskluwer.sk.
Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: Klara.Glosikova@wolterskluwer.com.
Odborný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.
Odborný garant: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Šamková, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Grafická úprava: Forma, s. r. o., Bratislava.
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť
údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.
Ročné predplatné 59,00 € vrátane DPH , poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri
písomne zrušený.
Periodicita vydávania: dvojmesačník
Zadané do tlače: 24. 1. 2022
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2022
EV 5869/19.
ISSN 1338-2845

Editoriál

Ciele a prostriedky

„Mravná cnosť spôsobí, že si človek zvolí správny cieľ; rozumnosť, že si vyberie správne prostriedky, ktoré ho k nemu dovedú.“ Aristoteles

Nový rok nám ponúka príležitosť stanoviť si ciele aj vo vzťahu k tímu, ktorý vedieme. Správne stanovené ciele nám pomáhajú definovať priority, ovplyvňujú naše rozhodnutia a motivujú nás hľadať prostriedky k dosiahnutiu cieľa. Ak sú nátlakové, zažívame odpor. Táto informácia je však dôležitá. Chráni nás pred sklamaním a umožňuje nám hľadať nové a správne prostriedky
na dosahovanie cieľa. Ciele si stanovujeme aj pri zostavovaní časopisu Didaktika. V jeho prvom čísle ponúkame aktuálne témy.

Súčasnú zmenu vzdelávacej politiky charakterizuje predovšetkým snaha zvýšiť efektívnosť a kvalitu edukačného procesu. Ide o uplatnenie absolventov na medzinárodnom trhu práce, zmeny v kurikule, individuálny prístup k potrebám, celoživotný proces učenia sa, rovnosť vo vzdelávaní. V príspevku Aplikovanie stratégií rozvoja sebaregulácie žiakov sa bližšie na túto tému
pozreli Nina Kozárová a Denisa Gunišová.

Zdenka Gadušová, Mária Horníčková a Eva Stranovská v prvej časti príspevku s názvom Metodika čítania s porozumením v cudzojazyčnej edukácii poodhaľujú najdôležitejšie princípy rozvíjania zručnosti čítania s porozumením v cudzojazyčnej edukácii s ohľadom na podporu a zapojenie psychických procesov žiaka.

Stratégiám na rozvoj pozitívnej klímy v triede sa venuje Monika Homolová. V príspevku prezentuje teoretické východiská realizovaného autorského preventívneho programu k podpore pozitívnej klímy v triede metódou Whole Brain Teaching.

Prevencia rizikového či problémového správania žiakov úzko súvisí s výchovou a socializáciou žiakov. Učitelia v súvislosti s realizáciou prevencie upozorňujú na vážny problém – nedostatok času. Je však nevyhnutné na prevenciu nerezignovať, keďže súčasná situácia nevhodného správania žiakov si realizovanie prevencie vyžaduje. Príspevok Ingrid Emmerovej sa zameriava na kooperatívne učenie ako prevenciu agresívneho správania.

Pokračovanie...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk