Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i doc. PaedDr. Nina Bodoríková, PhD.

Počet článkov autora: 11


Počítačom podporovaná tvorba pojmového mapovania

Všetky vedy zaoberajúce sa učením a vyučovaním si od svojho vzniku kladú otázky: Ako čo najlepšie učiť a vyučovať? Ako viesť žiakov k poznaniu? Ako realizovať edukačný proces tak, aby bol pre všetkých prospešný a zmysluplný? Aké nároky a požiadavk...

Ako pracovať s chybami v edukácii

Príspevok zdôrazňuje význam práce s chybou v edukačnom procese. Upozorňuje na chybu ako na nutný prostriedok autonómie poznávania žiaka. Je dôležité, aby učitelia prestali vnímať chybenie žiakov za prejav ich neschopnosti, zlých osobnostných chara...

Rozvoj metakognície žiakov v edukačnom procese

Dnešný svet je predimenzovaný informáciami. Ak chceme, aby boli žiaci úspešní, musíme ich podporovať v kritickom a tvorivom myslení, adekvátnom reagovaní na vzniknuté situácie a musíme rozvíjať ich uvažovanie o vlastnom myslení. V príspevku sa ven...

Postupy na asociovanie a zapamätávanie si informácií

V dnešnej dobe, kedy je informačná záťaž čoraz väčšia, je schopnosť efektívne asociovať a zapamätať si informácie nevyhnutná pre úspešné učenie a prácu. Preto existuje množstvo postupov a techník, ktoré môžu pomôcť pri procese zapamätávania si inf...

Stratégie na rozvoj systematických zručností

Doposiaľ nadobudnuté a sumarizované poznanie ľudstva nemožno v ucelenej podobe sprostredkovať. Obrovské kvantum poznatkov zodpovedajúce súčasnej úrovni rozvoja jednotlivých vedných odborov by nebolo možné absorbovať, pretože často ide o príliš abs...

Stratégie hodnotenia v edukačnom procese

Doba, ktorú žijeme, si vyžaduje neustále hodnotenie informácií a následné zaujatie stanoviska na základe nami zistených faktov a dôkazov. Je dôležité nepodliehať neovereným informáciám, ktoré nie sú podložené faktami. V príspevku sa venujeme strat...

Aplikovanie stratégií na rozvoj riešenia problémového edukačného procesu

Riešenie problémov patrí medzi každodenné situácie. Z pedagogického hľadiska považujeme schopnosť riešiť problémy za jednu z kľúčových kompetencií. Patrí do významnej skupiny spolu s kategóriami matematickej, čitateľskej a vedeckej gramotnosti. Pr...

Aplikovanie stratégií rozvoja sebaregulácie žiakov

Súčasnú zmenu vzdelávacej politiky charakterizuje predovšetkým snaha zvýšiť efektívnosť a kvalitu edukačného procesu. Ide o uplatnenie absolventov na medzinárodnom trhu práce, zmeny v kurikule a z nich vyplývajúcu kurikulárnu transformáciu, indivi...

Aplikovanie stratégií rozvoja sebaregulácie žiakov do edukačného procesu

Otázky skvalitňovania vyučovacieho procesu nie sú nové. Dalo by sa povedať, že sa objavujú od počiatkov organizovaného vzdelávania. V posledných desaťročiach však zaznamenávame neustále silnejúci negatívny ohlas na kvalitu didaktických postupov up...

Aplikácia čitateľských stratégií do edukačného procesu

Kriticky myslieť znamená nepodliehať všeobecne mienenému dojmu. Ide o intelektuálne náročný proces, ktorý aktívne konceptualizuje, analyzuje alebo vyhodnocuje informácie z pozorovania, či skúseností. Kritické myslenie vyžaduje schopnosť rozpoznať ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk