Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Dunning-Krugerov - efekt nadmernej sebadôvery

Publikované: Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Psychológovia D. Dunning a J. Kruger získali v roku 2000 svojím článkom opisujúcim tento efekt Nobelovu cenu za psychológiu. Nepochybne ocenenie prinieslo nové svetlo pravdy do rozmeru hodnotenia i sebahodnotenia riadiacich pracovníkov, nakoľko má všeobecnú platnosť, ktorá je o to viac viditeľnejšia, čím je hodnotiaci na vyššie spoločensky postavenom mieste v oblasti riadenia. Tento efekt je príznačný pre riadiacich pracovníkov nielen školských, firemných či korporatívnych oblastí,  ale aj vládnych, dokonca, v celosvetovom rozmere.

Dunning - Krugerov efekt predstavuje jednu z chýb, alebo jedno zo skreslení, ktoré ovplyvňuje to, ako hodnotíme iných v komparácii s hodnotením seba. Často ho nájdeme pod názvom efekt nadmernej sebadôvery. 

Práve kognitívne skreslenie, nedostatočné poznatky, vedomosti, skúsenosti spôsobujú, že jedinci, ktorí sa v danej problematike menej orientujú, sú menej kvalifikovaní, disponujú slabšími skúsenosťami, majú tendenciu nadhodnocovať svoje schopnosti a naopak, tí ktorí sú najkvalifikovanejší, majú najkomplexnejšie poznatky, najširšie skúsenosti, sa majú tendenciu podceňovať.

Tento jav je psychologicky celkom prirodzený. Čím menej totiž poznáme určitú oblasť, tým menej si uvedomujeme to, čo v nej nepoznáme. Nedokážeme reálne vidieť svoje nedostatky a zhodnotiť svoje zručnosti v danej problematike. Odborníci však majú dostatok skúseností, vidia v nej viac komplexnosti a uvedomujú si, čo všetko ešte nevedia.

Keďže nekompetentní ľudia nadhodnocujú úroveň svojich schopností a majú vo všeobecnosti väčšiu sebadôveru, môžu tým u druhých vyvolať pocit dôveryhodnosti.

Niekto, kto tvrdí, že je odborník, bude často uprednostňovaný pred niekým, kto prejavuje prehnanú skromnosť. Nadriadení pracovníci s „touto diagnózou“ dokonca sami uveria svojej schopnosti a zručnosti vyhodnocovať a prezentovať svoje rozhodnutia. Ich fragmentálne poznatky o danej veci, situácii ich vyzbrojujú pocitom komplexnosti ovládania problematiky a na základe tejto potencie dokážu v svojom sociálnom prostredí fungovať relatívne dlhú dobu, kým nepríde k precitnutiu a odhaleniu v zmysle rozprávky:„cisár je nahý“ . 

Dunning - Krugerov efekt má svoju bipolárnosť:

 • jednej strane majú nekvalifikovaní ľudia tendenciu nevšimnúť si svoju nekompetentnosť, myslia si, že vedia posúdiť svoje skutočné schopnosti,
 • na druhej strane je tu imperatív skromnosti, kde aj tí najkvalifikovanejší ľudia majú tendenciu podceňovať svoje schopnosti a myslia si, že ak niečo vysvetlia iným, tak to pochopia hneď v tých najširších súvislostiach.

Fragmentálnosť poznania môže do významnej miery skresliť celú podstatu vysvetľovaného a následne pochopeného  problému. 

Hypotéza o preceňovaní síl u slabších ľudí bola testovaná sériou experimentov, ktoré J. Kruger spolu s D. Dunningom vykonali v roku 1999 na Cornell University. Zamerali sa na 3 oblasti - humor, logické uvažovanie a gramatiku.

Ich hypotéza bola nasledovná. Neschopní ľudia:

 • majú tendenciu preceňovať úroveň vlastných schopností a poznatkov,
 • sú neschopní uvedomovať si skutočné komplexné schopnosti u druhých,
 • sú neschopní uvedomiť si vlastnú nekompetentnosť,
 • uvedomia a priznajú si svoje predchádzajúce nedostatky v prípade, že v danom obore sa budú edukovať a prijímať od kompetentných  konštruktívne vysvetlenia.

Séria experimentov, ktoré boli opakovane realizované,  potvrdila danú hypotézu.

Ak budeme kontinuálne podporovať neustále svoje vzdelávanie, efektívne komunikovať, rozvíjať schopnosť počúvania s porozumením, ak budeme ochotní napraviť svoje nedostatky a doplniť si vedomosti, možno práve pri tom zistíme, koľko toho ešte nevieme.

Viac v pripravovanej sérii článkov k tejto a podobným témam v Manažmente školy v praxi č. 1/2021

 Literatúra:

 1. HEWSTONE, M., STROEBLE, W. : Sociálni psychologie , Portál, Praha, 2007.
 2. KRUGER, J.,DUNNING, D.,:Unskilled and Unaware of It: How Difficulties in Recognizing One's Own Incompetence Lead to Inflated Self-Assessments [online]. Journal of Personality and Social Psychology, 1999.
 3. KELLER, J. : Sociologie organizace a byrokracie. Praha 2007.
 4. KOHOUTEK, R. : Psychological counselling at universities and the relating questions of health.Učitelé a zdraví 6Conference Teachers and Health. Brno, 2004.
 5. PETER, L. J; HULL, R. : The Peter Principle: Why Things Always Go Wrong. New York 1969.
 6. SMART, G.,STREET, R. : Who: The A Method for Hiring, gh SMART,Random House, USA, 2008.

Viac v časopise: Manažment školy v praxi č. 1/2020 - Dunning Krugerov a haló efekt - deformačné faktory v hodnotení

 Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk