Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Učiteľ v procese výchovy a vzdelávania

Kvalita metodického orgánu školy a osobnosť učiteľa je cestou ku kvalite edukácie

V týchto dňoch je tomu rok, čo pandémia a mimoriadne opatrenia s ňou súvisiace spôsobili zmeny nielen v spoločnosti, ale aj v edukácii. Zatvorili sa školy, začalo sa využívať dištančné vzdelávanie. Nechceme písať o tom, že dištančné vzdelávanie ne...

Činnosť metodických orgánov materskej školy

V príspevku sa venujeme činnosti metodických orgánov školy, ktorými sú v materských školách metodické združenia. Metodické združenia patria  medzi poradné orgány riaditeľa. Ponúkame aj niekoľko konkrétnych tipov z praxe, ktoré obohatia činnosť met...

Učiteľ v procese výchovy a vzdelávania v pedagogickej teórii a praxi (2.)

Učitelia majú nezastupiteľnú úlohu v rozvoji celého školského systému. Ich profesionálne pôsobenie na školách patrí k aktuálnym témam pedagogickej teórie i vzdelávacej politiky. V praxi  podporujú rozvoj slobodnej osobnosti s  mravnými hodnotami a...

Učiteľ a učiteľská profesia

Učiteľ je významným členom spoločnosti, ktorému sa na základe stanoveného vzdelania a príslušných zákonov, zveruje úloha ovplyvňovať a formovať idey, postoje a vzory správania sa. Je dôležitým identifikačným vzorom, ale aj sprostredkovateľom novýc...

Učiteľ v procese výchovy a vzdelávania v pedagogickejteórii a praxi (1.)

Učitelia majú nezastupiteľnú úlohu v rozvoji celého školského systému. Ich profesionálne pôsobenie na školách patrí k aktuálnym témam pedagogickej teórie i vzdelávacej politiky. V praxi  podporujú rozvoj slobodnej osobnosti s  mravnými hodnotami a...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk