Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Vyhláška č. 306/2008 Z. z. o materskej škole - zmeny

Publikované: Autor/i: -

V Zbierke zákonov vyšla vyhláška, č. 438/2020 Z. z., ktorou sa mení vyhláška č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z.

Zmeny:

§ 2 Spôsob organizácie výchovy a vzdelávania

 • (3) Materská škola s týždennou výchovou a vzdelávaním poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom, o ktoré sa zákonní zástupcovia nemôžu starať počas pracovných dní v týždni.
 • (4) Materská škola s nepretržitou výchovou a vzdelávaním poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom bez prerušenia, aj počas dní pracovného pokoja.
 • (5) Materská škola s týždennou a nepretržitou výchovou a vzdelávaním môže poskytovať deťom aj poldenné alebo celodenné predprimárne vzdelávanie.

§ 3 Prijímanie detí do materskej školy

 • (1) Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľovi materskej školy spravidla do 15. apríla. Rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy aj s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže byť prijaté do materskej školy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.

 • (2) Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok. Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste spravidla od 15. februára do 15. marca. Riaditeľ spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľ a po prerokovaní s pedagogickou radou školy zverejní na viditeľnom mieste.
 • (4) Do triedy možno prijať najviac dve deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, a to mentálne, zmyslovo alebo telesne postihnuté deti, deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, deti s poruchami správania, s autizmom (ďalej len "dieťa so zdravotným znevýhodnením"), pričom sa najvyšší počet detí v triede znižuje o dve deti za každé zdravotne znevýhodnené dieťa.

(1) (3) Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu hodinu, dve a najviac štyri hodiny, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z materskej školy zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa. Ak sa dieťa zadaptuje v materskej škole, môže dieťa po dohode zákonného zástupcu s riaditeľom pravidelne navštevovať materskú školu v dohodnutom čase. Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas.

(2) (5) Do špeciálnej triedy materskej školy sa prijímajú deti spravidla s rovnakým druhom zdravotného znevýhodnenia uvedeného v § 2 písm. k) zákona. Do takej triedy môže byť prijaté dieťa len so súhlasom zákonného zástupcu a zástupcu zariadenia po diagnostických vyšetreniach zameraných na zistenie ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb vykonaných zariadením výchovného poradenstva a prevencie.

(3) (6) Rozsah výchovy a vzdelávania dieťaťa v materskej škole pri zdravotníckom zariadení určí riaditeľ po dohode s ošetrujúcim lekárom.

 § 4 Organizácia materskej školy

(1) Materská škola sa člení na triedy. Do triedy sa zaraďujú deti rovnakého veku alebo deti rozdielneho veku s najvyšším počtom podľa § 28 ods. 10  9 zákona. O počte prijatých a neprijatých detí riaditeľ materskej školy písomne informuje zriaďovateľa.

(2) Do samostatnej triedy s deťmi mladšími ako tri roky sa zaraďuje najmenej päť detí a najviac desať detí. Ak je v triede s deťmi mladšími ako tri roky viac ako desať detí, ich výchovu a vzdelávanie zabezpečujú striedavo traja učitelia.

(3) Počet detí prijatých do triedy materskej školy s týždennou a nepretržitou výchovou a vzdelávaním nemôže byť vyšší ako

 • a) 10 detí od 2 do 3 rokov,
 • b) 15 detí od 3 do 4 rokov,
 • c) 18 detí od 4 do 5 rokov,
 • d) 20 detí od 5 do 6 rokov,
 • e) 15 detí od 3 do 6 rokov.

(4) Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia sa zaraďujú do triedy spolu s ostatnými deťmi; ak samostatnú triedu tvoria len deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, v triede môže byť najviac 16 detí.

(4) V triede, v ktorej sa deti učia cudzí jazyk, pracujú učitelia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady podľa osobitného predpisu. 1)".¹

(5) V materskej škole možno so súhlasom zriaďovateľa vytvoriť triedy na rozvíjanie nadania detí v oblasti estetickej, intelektuálnej alebo športovej. Trieda s nadanými deťmi sa môže vytvoriť najviac s 12 deťmi. Na prijatie dieťaťa do tejto triedy je potrebný informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa a vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

(8) Individuálnu logopedickú činnosť zabezpečuje v materskej škole logopéd, ktorý je kmeňovým zamestnancom zariadenia výchovnej prevencie a poradenstva.

§ 6 Poradné orgány riaditeľa

(1) Pedagogická rada je poradným orgánom riaditeľa, ktorý prerokúva pedagogicko-organizačné otázky výchovno-vzdelávacej činnosti. Členmi pedagogickej rady sú všetci pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci materskej školy.

(2) Metodické združenie je poradným orgánom riaditeľa, ktorý prerokúva pedagogicko-didaktické otázky výchovno-vzdelávacej činnosti pri tvorbe alebo inovácii školského vzdelávacieho programu a rozvíjaní profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov materskej školy. Metodické združenie možno zriadiť, ak má materská škola najmenej dve triedy. Členmi metodického združenia sú všetci pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci materskej školy. Metodické združenie vedie učiteľ, ktorý vykonáva pracovnú činnosť najmenej päť rokov.

§ 7 Bezpečnosť a ochrana zdravia

(3) V triede s poldennou výchovou a vzdelávaním zabezpečuje predprimárne vzdelávanie jeden učiteľ. V triede s celodennou výchovou a vzdelávaním zabezpečujú predprimárne vzdelávanie striedavo na zmeny dvaja učitelia. V triede s týždennou a nepretržitou výchovou a vzdelávaním pôsobia striedavo na zmeny štyria učitelia. V triede s celodennou výchovou a vzdelávaním s deťmi mladšími ako tri roky, ktorých je viac ako desať, pracujú striedavo traja učitelia, pri obliekaní a sebaobsluhe detí pomáha aj nepedagogický zamestnanec.

(6) Pri činnostiach, ktoré sa vykonávajú ako súčasť výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy a ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľ zabezpečí počet pedagogických zamestnancov takto:

 1. na plavecký výcvik je najviac osem detí na jedného pedagogického zamestnanca,
 2. na lyžiarsky výcvik je najviac desať detí na jedného pedagogického zamestnanca,
 3. pri saunovaní je najviac desať detí na jedného pedagogického zamestnanca,
 4. v škole v prírode je počet detí podľa osobitného predpisu, 3)
 5. na výletoch a exkurziách je potrebný dozor dvoch pedagogických zamestnancov a jednej poverenej plnoletej osoby s počtom detí podľa § 28 ods. 10  9 zákona.

(9) Výlet alebo exkurzia sa organizuje na základe plánu práce školy najviac na jeden deň s prihliadnutím na bezpečnostné, hygienické a fyziologické potreby detí a so zabezpečením teplého obeda pre deti. Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom organizačne zabezpečí prípravu a priebeh výletu alebo exkurzie vrátane poučenia zúčastnených osôb a detí o bezpečnosti a ochrane zdravia. O tom vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia všetky dospelé zúčastnené osoby svojím podpisom. Na výlet a exkurziu s deťmi predškolského veku možno použiť aj verejnú dopravu.

§ 9 Dokumentácia materskej školy

(4) Ďalšiu dokumentáciu materskej školy tvoria

 • a) zápisnice z rokovania pedagogických rád a iných porád, metodických združení,
 • b) správy z kontrolnej činnosti štátnej školskej inšpekcie,
 • c) ročný plán vnútornej kontroly školy,
 • d) prehľad o usporiadaní denných činností v materskej škole (denný poriadok),
 • e) hodnotenia detí a zamestnancov materskej školy,
 • f) evidencia pracovného času zamestnancov podľa osobitného zákona, 4)
 • g) evidencia úrazov detí a úrazov zamestnancov,
 • h) prehľad o rozsahu vyučovacej činnosti a odbornej spôsobilosti pedagogických zamestnancov,
 • i) plán ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov,
 • j) dokumentácia spojená s organizovaním výletov, exkurzií, výcvikov, saunovania a iných aktivít,
 • k) evidencia pošty,
 • l) rokovací poriadok pedagogickej rady,
 • m) pracovný poriadok zamestnancov,
 • n) evidencia inventára,
 • o) registratúrny poriadok.

(4) Ďalšiu dokumentáciu materskej školy tvorí aj

 1. zápisnica z rokovania pedagogickej rady,
 2. zápisnica z rokovania metodického združenia, ak je zriadené,
 3. plán kontroly výchovno-vzdelávacej činnosti,
 4. denný poriadok,
 5. záznam z pedagogickej diagnostiky,
 6. dokumentácia o aktivitách podľa § 28 ods. 16 zákona.

Vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2021.Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

Rada školy a kontrola obsahu štatútu rady školy N

Publikované:

Kto je oprávnený kontrolovať obsah štatútu rady školy, resp. či nie je štatút schválený v rozpore s legislatívou (okrem samotnej rady školy, resp. jej členov)?

Kompetencie kontrolóra obce N

Publikované:

Nepredloženie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti - dôsledky N

Publikované:

Riaditeľ základnej školy nepredložil zriaďovateľovi v zákonom stanovenom termíne Správu o  výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach (ďalej "SVVČ") za predchádzajúci školský rok. Rada školy má zasadnutie v novembri 2018, prerokovanie SVVŠ má v programe. Ako má v tomto prípade postupovať zriaďovateľ?

Štátna školská inšpekcia A

Publikované: Aktualizované: